Skip navigationen

Politisk opbygning

Dragør Kommune har valgt en enkel politisk og administrativ opbygning. Kommunalbestyrelsen har fire underudvalg: Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Skoleudvalget.

Kommunalbestyrelsen

Møderne i kommunalbestyrelsen er opdelt i åbne og lukkede møder. Alle kan overhøre de åbne møder. Referaterne fra de åbne møder i kommunalbestyrelsen, samt fra møderne i udvalgene kan ses på hjemmesiden.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kasse og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ,og varetager kommunens økonomiske planlægning og har overordnet ansvaret for kommuneplanlægningen og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægning. 

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens tilbud på 0-6 års området, visse kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

 • Folkeskolen og SFO
 • Specialundervisning og PPR
 • Fritidsklubber
 • Ungdomsskolen
 • Det specialiserede børneområde
 • Bibliotekerne
 • Idrætsområdet
 • Voksenundervisning
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Musik- og kulturskole
 • Dagtilbud m.v.
 • Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende Samarbejde, Delaftale 4 – Det specialiserede område – børn.
 • Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af
 • Fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • Biblioteksvæsen
 • Museum-, teater- og biografforhold (andre kulturelle aktiviteter)
 • Tilskud til foreninger
 • Turisme

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af regler for udlån og udleje af lokaler inden for udvalgets område. Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om takster for samtlige brugerbetalte områder under udvalgets regi. 

Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Inden for udvalgets område udarbejder udvalget forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om

 • Sektorpolitikker og sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • Anlægsplaner 7
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens socialpolitik, herunder opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner samt private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver vedrørende

 • Ældrepleje og omsorg
 • Sociale pensioner, herunder førtidspensioner
 • Boligstøtte
 • Familieydelser
 • Integration
 • Beskæftigelsesplan og tilsyn med Jobcenteret
 • Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser

Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende Samarbejde og varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedspolitik, herunder

 • Forebyggende sundhed og sundhedsfremme
 • Genoptræning og hjælpemidler
 • Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse
 • Øvrige sundhedsopgaver

Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende samarbejde og varetager den umiddelbare forvaltning af regler for udlån og udleje af lokaler inden for udvalgets område.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om takster for samtlige brugerbetalte områder under udvalgets regi.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsespolitikken, herunder

 • Beskæftigelsesplan og tilsyn med Jobcenteret (Det forpligtende Samarbejde, Delaftale 6 Beskæftigelse og Integration)
 • Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, herunder sygedagpenge, integrationsydelser, ledighedsydelser m.m.

Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget

Klima-, By- og Erhvervsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens erhvervs, turist- og planmæssige opgaver og udvalget har ansvaret for lokalplaner samt for en samordnet kommuneplanlægning. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og drager omsorg for økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om planforslagene.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens erhvervs, klima
og planmæssige opgaver og udvalget har ansvaret for lokalplaner samt for en samordnet
kommuneplanlægning. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og drager omsorg for økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om planforslagene.
Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af kommunens tekniske og
miljømæssige opgaver samt inden for arealanvendelsen, herunder opgaver vedrørende

 • Administration af lokalplaner og byplanvedtægter
 • Bygge- og boligforhold
 • Miljøbeskyttelse
 • Naturbeskyttelse
 • Kollektiv trafik
 • Hyre-, rute- og fragtkørsel
 • Renovationsvæsen
 • Vandforsyning
 • Vandløb
 • Varmeforsyning
 • Vejvæsen
 • Klima
 • Civilforsvar og beredskab
 • Den kommunale havn
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner for udvalgets område

Samt drift og vedligeholdelse af:

Rekreative områder, herunder parker, kommunale bygninger og anlæg

Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af erhvervspolitikken, herunder lokal erhvervsservice og samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden.

Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende Samarbejde, Delaftale 3 Natur og Miljø. 

Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om

Sektorpolitikker og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10,
stk. 4

Børn og Unge-udvalget

Børn og Unge-udvalget har i følge servicelovens § 62 ansvar for at varetage behandlingen af sager om børns og unges sociale forhold, hvor der ikke kan opnås enighed og en retslig afgørelse er påkrævet. Udvalget består af 5 medlemmer, heraf 2 fra kommunalbestyrelsen, 1 byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.