Skip navigationen

Beboerklagenævn

Kommunalbestyrelsen nedsætter et beboerklagenævn som består af en formand og to andre medlemmer. Beboerklagenævnet afgør tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer vedrørende nærmere angivne spørgsmål.

 

Formand

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

Medlemmer

De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Findes der ikke større lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist indstilling om et medlem til nævnet, foretager kommunalbestyrelsen valg af et sagkyndigt medlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer.

Findes der kun én almen boligorganisation, der har afdelinger i kommunen, udpeges et medlem efter indstilling fra landsdækkende organisationer af udlejere af alment byggeri i stedet for et medlem udpeget efter indstilling fra den pågældende almene boligorganisation.

Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

Kommunalbestyrelsen indstiller en formand og udpeger to medlemmer. Der indstilles en suppleant for formanden og udpeges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

Sociale forhold

I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold, som også udpeges af kommunalbestyrelsen. Der er tradition for, at lederen af Borger og Social udpeges.

Beboerklagenævnets medlemmer 2022-2025

  • Jacob Lichtenstein (formand)
  • Kim Carlsen (lejerrepræsentant)
  • Camilla Corneliussen (udlejerrepræsentant)

Suppleanter

  • Rasmus Rønne (suppleant for formand)
  • Monna Sørensen (suppleant for lejerrepræsentant)
  • Søren Keldorff (suppleant for udlejerrepræsentant) 

 

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.