Skip navigationen

Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag

Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem og 1 suppleant som skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. De udpegede skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Helle Barth (V)
Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (A) suppleant

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

 • Ofte stillede spørgsmål
 • Serviceniveau

  Dragør Kommunalbestyrelse er fortsat ansvarlig for det gældende serviceniveau, mens Tårnby er ansvarlig for selve sagsbehandlingen.

 • Særlige bestemmelser om stadeplads

  § 15. Drift af stade kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Enhver der efter næringsloven kan drive stadehandel/torvehandel kan principielt leje en såvel fast som kortvarig stadeplads i Dragør Kommune, såfremt stadets placering kan godkendes af Kommunalbestyrelsen, Dog har personer, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsret til ledige stadepladser.

  Stk. 3. Faste stadepladser defineres som permanent eller hyppigt tilbagevendende opstilling af et stade på samme af Kommunalbestyrelsen godkendte lokalitet og hvorom der er indgået en personlig kontrakt. Det kan f.eks. omhandle daglig eller ugentlig opstilling af fiskebil eller pølsevogn.

  Stk. 4. Kortvarige stadepladser defineres som sporadisk, enkeltstående opstilling af et stade på individuel basis såvel som i forbindelse med arrangementer, f.eks. torvedagsboder og loppetorvsboder eller i forbindelse med kampagner.

  Stk. 5. Ingen kan få tilladelse til mere end én fast stadeplads.

  Stk. 6. Tilladelse til brug af stadeplads er personlig og kan ikke overdrages, fremlejes eller udlånes til anden side, uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

  Stk. 7. Kortvarige stadepladser på individuel basis såvel som i forbindelse med kollektive arrangementer tildeles efter konkret ansøgning.


  § 16. Staderne må ikke anvendes til udskænkning af øl, vin og spiritus, og der må på stadet ikke forefindes andre drikkevarer end de til handelen godkendte.


  § 17. Indretning og udstyr på stadepladsen skal være forsvarlig og må ikke kunne udgøre fare eller være til gene for publikum. Vogne og andet udstyr som f.eks. sejl, overdækninger mv., der agtes anbragt på stadet, skal godkendes i forbindelse med indgåelse af stadeaftalen.

  Stk. 2. Stadepladsen skal placeres som anvist af Kommunalbestyrelsen og må ikke flyttes uden særlig tilladelse.

  Stk. 3. Vogne, der benyttes på stadepladsen, skal fjernes samtidig med salgets ophør.

  Stk. 4. Lejeren af en stadeplads er forpligtet til selv at bortskaffe affald og sørge for renholdelse af arealet, mens stadepladsen benyttes. Stadepladsen skal forlades ryddet og rengjort. Tom emballage, kasser, kurve eller andet må ikke på synlig måde hensættes på eller omkring stadepladsen.


  § 18. Tilladelsen betinges af en afgift til kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne (stadelejen) én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  Stk. 2. Private og foreninger, der anvender staderne til arrangementer af humanitær eller velgørende karakter eller der ikke anvender staderne til erhvervsmæssigt salg, kan fritages for betaling af stadeleje.

 • Store Magleby Skole

  Store Magleby Skole 
  Kirkevej 8

  Mail: stmaglebyskole@dragoer.dk
  Telefon 32 89 04 40

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.