Skip navigationen

Fredningsnævnet for København

Fredningsnævnet behandler fredningssager og træffer afgørelse om, hvorvidt en fredning skal gennemføres.

Nævnets opgaver

Nævnet fastsætter endvidere en evt. erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme for det tab, som fredningen påfører dem. Nævnet behandler tillige dispensationsansøgninger for gennemførte fredninger.

Nævnets sammensætning

Efter loven består nævnet af en formand, der skal være dommer og 2 andre medlemmer. Dommeren udpeges af Miljøministeren. Et af de andre medlemmer udpeges også af Miljøministeren. Det sidste medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Der udpeges derudover suppleanter for alle medlemmerne. Det af Kommunalbestyrelsen valgte medlem og suppleanten må ikke begge være medlem af Kommunalbestyrelsen.

De politiske valgte for Dragør Kommune for 2022-2025

Knud Rosing 
Jan Baeré (suppleant)