Skip navigationen

Huslejenævn

Kommunalbestyrelsen nedsætter et huslejenævn som består af en formand og to andre medlemmer. Huslejenævnet træffer afgørelse i sager om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål m.v.

Kommunalbestyrelsen indstiller en formand og udpeger to medlemmer. Der indstilles en suppleant for formanden og udpeges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

Formand

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

Medlemmer

De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.

Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist deres indstilling, foretager kommunalbestyrelsen valg af nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være en ejer, der tillige er udlejer, og det andet medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer.

Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

Sociale forhold

I sager om tvister efter §§ 79 a – 79 c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen og der er tradition for, at lederen af Borger og Social udpeges.

 Huslejenævnets medlemmer 2022-2025

  • Jacob Lichtenstein (formand)
  • Berrit Ulrikka Bachmann (lejerrepræsentant)
  • Niels Garder (udlejerrepræsentant)

Suppleanter

  • Rasmus Rønne (suppleant for formand)
  • Jesper Larsen (suppleant for lejerrepræsentant)
  • Reno di Stefano (suppleant for udlejerrepræsentant)
Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.