Skip navigationen

Institutionssamrådet

Institutionssamrådet er et særligt udvalg, der er nedsat i Dragør Kommune. Formålet med udvalget er at understøtte dialogen mellem det politiske niveau og forældre- og ledelsesrepræsentanter fra daginstitutionsområdet.

Formål

Institutionssamrådet er et særligt udvalg, der er nedsat i Dragør Kommune. Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4-udvalg, der har til formål at understøtte dialogen mellem det politiske niveau og forældre- og ledelsesrepræsentanter fra daginstitutionsområdet. Institutionssamrådet drøfter forhold af interesse for flere institutioner, og er et høringsorgan, der kan udtale sig på tværs af daginstitutionsområdet i Dragør Kommune.

Konstruktion

Institutionssamrådet består af:

  • Tre repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget udpeget af Kommunalbestyrelsen

  • En forældrerepræsentant fra hver kommunale daginstitution i Dragør Kommune

  • En lederrepræsentant fra hver daginstitutionstype i Dragør Kommune Børn og Kultur er sekretariat for Institutionssamrådet.

Formanden for Institutionssamrådet er den siddende formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Næstformanden vælges blandt de to øvrige medlemmer fra udvalget.

Mødekadence

Institutionssamrådet holder to møder om året. Der kan derudover holdes ekstraordinære møder i forbindelse med høringer eller andre ekstraordinære forhold på daginstitutionsområdet.

Formanden for Institutionssamrådet indkalder til møde senest en måned før mødet finder sted, medmindre der er tale om et ekstraordinært møde.

Formanden er mødeleder på møderne.

Hvis en repræsentant fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget er forhindret i at deltage i et møde, kan en anden repræsentant fra udvalget deltage som suppleant.

Dagsorden og referat

Formanden for Institutionssamrådet udarbejder dagsordenen for møderne.

Forældrerepræsentanterne kan komme med punkter til dagsordenen via formanden for Forældrenævnet. Senest tre uger før et møde kan formanden for Forældrenævnet sende dagsordenspunkter til Børn og Kultur, som videreformidler punkterne til formanden for Institutionssamrådet. 

Referater af Institutionssamrådets møder vil være tilgængelige på Dragør Kommunes hjemmeside under fanen "Institutionssamrådets møder".

 

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.