Skip navigationen

Kommunalvalg

For at stemme til kommunalvalget skal du have valgret.

Byskilt med kommunalvalg

Hvem kan stemme og hvem kan stille op

Valg- og stemmeret til kommunalbestyrelsen har alle, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som herudover enten

 

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

 

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når personerne i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

 

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Hvis du vil vide mere

Der henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside for yderligere oplysninger

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan sende en mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.