Skip navigationen

Kommunalvalg

For at stemme til kommunalvalget skal du have valgret.

Hvem kan stemme og hvem kan stille op

Valg- og stemmeret til kommunalbestyrelsen har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten

  1. har dansk indfødsret,
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, jf. dog stk. 3 og 4,
  3. er statsborger i Island eller Norge, jf. dog stk. 3 og 4, eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen, jf. dog stk. 3 og 4.

Følgende personer har ikke valgret:

  1. en udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingeloven er bortfaldet, men som ikke kan udsendes af landet,
  2. en udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse, men som ikke kan udsendes af landet,
  3. en udlænding, der er udvist ved endelig dom,
  4. en udlænding, der er udvist ved endelig afgørelse og
  5. en udlænding, der ved registreringen i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet fra udlandet var indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner,

Umyndige personer, der er fyldt 18 år og i øvrigt opfylder de almindelige valgretsbetingelser, har også valgret til kommunalvalget.

Hvis du vil vide mere

Der henvises til Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside for yderligere oplysninger

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan sende en sikker mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.