Skip navigationen

Kommuneplan 2009 er vedtaget

Dragør Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 27. maj 2010 at vedtage KOMMUNEPLAN 2009 endeligt, i henhold til planlovens § 27.

Forside Kommuneplan 2009: Foto fra Strandengen

Høringssvar

Til det offentliggjorte Forslag til KOMMUNEPLAN 2009 fremkom i alt 27 skriftlige høringssvar. Sammen med bemærkninger til planforslaget fra ”Borgerpanelet”, og fra møde i Dragør Borgerforening den 22.3.2010, gav forslag i høringssvarene anledning til følgende ændringer i den endelige plan:

Vedrørende afsnittet om Det åbne land:

• Der indføjes en passus om, at der ved indretning af støttepunkter i det åbne land, især i kystområderne, bør tilstræbes optimal tilgængelighed, også for ældre og handicappede (bænke, helårstoiletter, infoskilte mv.).

Vedrørende afsnittet om Boliger og byomdannelse:

• Bestemmelserne om nyt boligbyggeri på den sydlige del af det grønne friareal ved Hvidtjørnens gårdhuse ændres til en maximal bebyggelsesprocent på ca. 35 i én etage (ændring i ”Rammer for lokalplanlægningen”).

• I afsnittet om byfortætning og ”enklave-byggeri” indføjes en passus om muligheden for kommuneplantillæg i særlige tilfælde.

Vedrørende afsnittet om Miljø og teknik:

• Der indføjes en passus om muligheden for at behandle konkrete ansøgninger om husstandsvindmøller som enkeltsager.
• Der indføjes en retningslinje om ny bebyggelse som lavenergibebyggelse.

Vedrørende afsnittet om Veje og trafik:

• Der indføjes et nyt afsnit om ”tilgængelighed for ældre og handicappede” ved færdsel på stier, veje og opholdsarealer.

• I stiplanen medtages muligheden for en natursti til Store Magleby i forlængelse af nuværende Banestien, samt en ridesti langs Fælledvej fra Store Magleby til Søvang.

Vedrørende Bevaring og kulturarv:

• Bevaringsplanlægning for gårde i det åbne land, overvejende i form af en vejledning, nævnes som eksempel på mulige kommende bevaringsopgaver.

Vedtagne forslag fra behandlingen i Kommunalbestyrelsen:

• I afsnittet om Miljø og teknik indføjes en passus om, at Dragør Kommune søger om at blive ”Klimakommune”.

• I afsnittet om Institutioner og skoler indføjes følgende passus:
”Det er Kommunalbestyrelsens målsætning, at Dragørs skoler også fremover skal leve op til skolelovgivningens mål, herunder initiere et udviklende lærings- og undervisningsmiljø, samt et større fagligt fællesskab for lærerne. Samtidig forventes der et fald i elevtallet inden for de næste 15 år.
For at sikre, at de fremtidige fysiske rammer for et moderne skolevæsen kan leve op til denne målsætning, samt at der sker en tilpasning til det fremtidige elevtal, er der behov for en omstrukturering af Dragør Kommunes skolevæsen.”

Kommentarer og bemærkninger i øvrigt

Udover egentlige ændringsforslag indgår der i høringssvarene mange kommentarer og bemærkninger til kommuneplanforslaget, som vil indgå i det videre planarbejde. Bemærkninger vedrørende tiltag, der ligger udenfor den fysiske planlægning, fx på institutions-, skole og ældreområdet, vil tilgå de respektive områder.

Kommuneplanens gennemførelse og retsvirkninger

En vedtaget kommuneplan udgør grundlaget for kommunalbestyrelsens arealplanlægning. Bestemmelserne i en kommuneplan er ikke direkte bindende for borgerne. Forskrifter for udnyttelse af den enkelte ejendom mv. fastlægges ved udarbejdelse af lokalplan på baggrund af kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser mv.
Planen er tillige vejledende og retningsgivende ved kommunalbestyrelsens afgørelser i enkeltsager.
Dertil kommer, at Kommunalbestyrelsen ved forbud og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan kan håndhæve kommuneplanen konkret. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse gennem de styringsmidler, den har efter lovgivningen, og kommunens egen bygge- og anlægsvirksomhed må ikke stride imod kommuneplanen.
I følge lov om planlægning § 12, kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammedel.
Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kun kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.
Klage over retlige spørgsmål indgives skriftligt til Naturklagenævnet,
Rentemestervej 8, 2400 København NV, senest 4 uger efter datoen for denne annonces offentliggørelse.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klager, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage sende en opkrævning på gebyret. Behandlingen af klagen vil ikke blive påbegyndt før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Den endelige plan

Den vedtagede og ændrede plan vil blive offentlig fremlagt, når tilretning og optryk har fundet sted.
Den endelige plan vil tillige blive tilgængelig på Dragør Kommunes hjemmeside. Indtil da kan planforslaget, de vedtagede ændringer samt planens baggrundsdokumenter ses ved henvendelse til Plan og Teknik, Kirkevej 7.

Yderligere information

Følgende dokumenter ses på nuværende tidspunkt:

Forslag til KOMMUNEPLAN 2009 / Hovedstruktur
Forslag til KOMMUNEPLAN 2009 / Rammer 
Lokal Klimastrategi
Kommuneplan 2009 – kort fortalt (folder)
Referat fra Kommunalbestyrelsen 27. maj 2010
27 høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2009
Oversigt over høringssvar
Referat fra borgermøde den 22.3.2010
Bemærkninger fra ”Borgerpanelet”
Notat af det samlede høringsresultat og 14 ændringsforslag

Kontakt

Plan og Teknik - Plan og Byg

pt@dragoer.dk