Skip navigationen

Kommuneplan 2009 i høring

Forslag til revision af kommuneplanen sendes nu i offentlig høring frem til den 6. april På Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2009 blev forslag til KOMMUNEPLAN 2009 vedtaget med henblik på offentliggørelse i henhold til planlovens bestemmelser.

Forside Kommuneplan 2009: Foto fra Strandengen

Download Forslag til Kommuneplan 2009 som pdf-dokument (21MB)

Planforslaget vil blive offentligt fremlagt på Rådhuset, på bibliotekerne og på Lokalarkivet.
Planforslaget kan også – i begrænset omfang - rekvireres i rapportform ved henvendelse til Plan og Teknik.

Høringssvar

Eventuelle ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger til planforslaget skal inden den 6. april 2010 være fremsendt til:

Dragør Kommune
Plan og Teknik
Kirkevej 7
2791 Dragør

Bemærkninger kan også fremsendes som e-mail til:pt@dragoer.dk

Kommuneplanforslagets indhold

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen i kommunen, oftest 12 år frem. Den er samtidig et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og forventninger til udviklingen.

Forslaget til Kommuneplan 2009 består af 2 dokumenter:

  • Hovedstruktur for kommunen som helhed, som indeholder redegørelser og retningslinjer opdelt i 14 emneafsnit.
  • Rammer for ca. 110 delområder, som indeholder de mere bindende krav til den efterfølgende lokalplanlægning.

I overensstemmelse med Planstrategi 2007 og Kommunalbestyrelsens beslutning om at iværksætte kommuneplanrevision på dette grundlag, er forslaget til Kommuneplan 2009 en fuld revision og ajourføring af den hidtil gældende kommuneplanlægning, for alle de emner, der skal medtages i en kommuneplan.

Med Kommunalreformen blev planlægningen for Det åbne land overdraget til kommunerne. Det mest omfattende afsnit i Kommuneplan 2009 udgøres derfor af dette emne, hvor alt relevant stof fra bl.a. regionplanen overføres og omsættes til Dragør-forhold.

Afsnittet om Det åbne land har reference til Dragør Kommunes ”Lokale klimastrategi” med tilhørende ”Grøn blå landskabsplan”, og der er fokus på bl.a. landskabets udvikling med afvejning af ”beskyttelse og benyttelse”, fritidsudnyttelse langs byranden og ved Ndr. Dragørvej, samt det særlige kulturmiljø omkring Store Magleby landsby.

Kommuneplanforslaget indeholder også en række nyheder i forhold til den tidligere kommuneplanlægning, herunder forenklede bestemmelser om byfortætning i parcelhuskvarterer, samt en trafikpolitik med fokus på kommunens kollektive trafikbetjening.

Afsnittet om Havnen indeholder en gengivelse og bearbejdning af det kommuneplantillæg, der blev vedtaget sammen med ”Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn”.

Som udgangspunkt for afsnittet om Detailhandel, er der udarbejdet en detailhandelsundersøgelse, som offentliggøres sammen med kommuneplanforslaget.

Mindretalsudtalelser

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget fremkom mindretalsudtalelser fra 2 partigrupper, som offentliggøres sammen med det vedtagne planforslag.

Læs mindretalsudtalelser (pdf, 9,57kb)

Retsvirkninger

En kommuneplans retsvirkninger træder i kraft når den vedtages endeligt. Det forventes at ske i foråret 2010.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Forskrifter for udnyttelse af den enkelte ejendom mv. fastlægges ved udarbejdelse af lokalplan på baggrund af kommuneplanens rammebestemmelser mv. Dertil kommer, at Kommunalbestyrelsen ved forbud og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan, kan håndhæve kommuneplanen konkret.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, og kommunens egen bygge- og anlægsaktivitet må ikke stride imod kommuneplanen.

I henhold til planlovens § 12 kan Kommunalbestyrelsen indenfor byzoner og sommerhusområder modsætte sig bl.a. bebyggelse og ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøvurdering af forslaget til Kommuneplan 2009, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2.

Det er vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen kan downloades som pdf-dokument (52,4 kb) og offentliggøres sammen med kommuneplanforslaget.

Kontakt

Plan og Teknik - Plan og Byg

pt@dragoer.dk