Skip navigationen

Planbindinger i Kommuneplan 2009

Kommuneplanen er underlagt en række planbinder. Du kan her på siden se hvilke planbindinger der gælder.

Grænse for landsplandirektivets støjgener

Nord for grænsen må der principielt ikke opføres ny bebyggelse eller ske ændret anvendelse, til støjfølsomme formål (f.eks. bolig og institutioner)

Landzone

Landområdet, der i princippet er forbeholdt jordbrugserhvervet.

Byzone

Byområdet, som rummer helårsboliger, butikscentre, større institutions- og erhvervsområder mv.

Sommerhusområde

Fritidsområde, der rummer sommerhuse, der i princippet kun må bebos i sommerhalvåret

Natura2000 område

Internationalt habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Kommunen er forpligtiget til at sikre en gunstig naturtilstand for de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen.

Fredskov

Skovområde, der i princippet altid skal bevares som skovområde.

Bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven

På arealer, der er omfattet af byggelinjer, må der ikke opføres større bebyggelser og anlæg.

På arealer, der er omfattet af beskyttelseslinjer, må der ikke ske ændringer i tilstanden.

NG Transportkorridor

Regional arealreservation til fremføring af (underjordisk)infrastruktur.

NG Transmissionsledning

Naturgasledning med restriktioner for arealanvendelsen i en bredde på 20 m.

Naturfredede arealer

Arealer, hvis tilstand i princippet altid skal bevares i overensstemmelse med fredningskendelsen.

Kort over planbindinger

Du kan finde de forskellige lag under "Bygge- og beskyttelseslinjer", "Fredede områder", "Kulturarv og fortidsminder", "Miljø" og "Varmeforsyning". Du finder lagene ved at klikke på "kortlag" øverst til venstre i kortet. Ved at klikke på de enkelte objekter i kortet kan du få mere information.

Klik på kortet
Kontakt

Center for Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.