Skip navigationen

Arkiv - Fase 1: Natur

Fremtidens vejr betyder større risiko for stormflod i vores lavt beliggende kommune. Øget havvandstigning og dermed forhøjet grundvand vil ret sikkert også medføre et skift til mere våde naturtyper i den sydlige del af kommunen.

Diger i Dragør

Historisk udvikling af kysten

Det er ikke nyt, at kysterne langs Dragør Kommune forandrer sig. Kysterne har gennem tiderne undergået store kystmorfologiske forandringer. Bølger og strøm har de sidste 130 år opbygget barriereøer med strandvolde, som i dag beskytter kysten og de bagvedliggende søer og strandenge mod små oversvømmelser.

Fremtidens udvikling af kystlandskabet

Bølgerne vil fortsætte med at opbygge strandvolde foran Dragørs kyst i fremtiden, hvis tilførslen af sand er tilstrækkelig stor. Strandvoldene vil dermed følge med det stigende havvand og beskytte resten af Sydamager mod de mindre stormhændelser.

Det betyder, at de bagvedliggende strandenge fortsat vil blive oversvømmet cirka en gang om året. Bagved ligger strandenge, enge, marker og skov samt oversvømmelsestruede ejendomme.

Grundvandet ændrer naturen

Grundvandet vil imidlertid stige i takt med den generelle havvandsstigning. Engene, skoven, græsningsarealerne og de dyrkede områder vil dermed få et højere grundvandsspejl.

Derfor vil mere våde naturtyper som strandenge, enge og moser brede sig, og driften af græsning og landbrug vil blive afhængig af mere dræning og pumpning.

Diger beskytter mod oversvømmelser - ikke mod ændring af naturen

Udbygning af Dragørs diger vil betyde, at risikoen for oversvømmelse reduceres væsentligt. Boliger, infrastruktur og markdrift vil derfor i høj grad være sikret.

Naturen vil dog alligevel ændres, uanset om der etableres diger eller ikke. Uden øget dræning vil de tørre enge og marker formentlig blive til moser og våde enge i de lavere områder. Strandengene vil med tiden blive begrænset til områderne foran diget. Spørgsmålet om dræning vil derfor indgå i den fremadrettede samlede klimaindsats i Dragør.

Eksisterende naturværdier

Kysten i den sydlige del af Dragør Kommune er unik. Her kan man opleve naturlige overgange mellem barriereøer, lavvandet forland, strandvolde, brede strandenge, dyrkede marker og skov. Landskabet er forholdsvis fladt og den første kilometer fra kysten og ind i landet hæver terrænet sig kun til +2 m over havoverfladen.

Eksisterende fredninger

Store dele af kystområderne er naturbeskyttet af forskellige nationale og internationale regler og fredninger. På kort over naturscreening kan man få et overblik over gældende fredninger i området.

Derfor skal du tage stilling

Når vi skal styrke Dragørs diger, vil det betyde en større eller mindre ændring i det landskab, du kender. Det vil med stor sandsynlighed også betyde en økonomisk forpligtelse, som kan mærkes for mange grundejere i kommunen. Det er et svært valg, fordi ingen ved kender den præcise risiko for stormflod og havvandsstigninger. Det vil være hensyn til økonomi, sikkerhed og påvirkning af naturen, som du bør overveje. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab debatterer hvilken digeløsning, der gavner flest muligt, på den bedst mulige måde. På Facebook-siden “Diger i Dragør” kan du skrive, hvad du mener, eller blot følge den lokale debat. Din stemme og dit like er vigtig og vil blive bragt videre til lokalpolitikerne, før de skal træffe en beslutning.