Skip navigationen

Arkiv - Fase 1: Placering og udformning

Der er undersøgt to overordnede placeringer af digerne langs Dragørs kyststrækning. Begge linjeføringer følger de nuværende diger fra Nordstranden og til vest for Søvang. Herefter deler linjeføringerne sig op mellem Søvang og til parkeringspladsen ved Sydvestpynten. Det sidste stykke gennem Kongelunden er ens igen.

Klik på billedet for at se kortene i jpg. De to overordnede linjeforløb ses her med hvid streg på disse kort to kort. Den stiplede grønne linje er Ullerupdiget i Tårnby kommune. Kortet til venstre viser det tilbagetrukkede kystdige i den sydlige del af kommunen. Kortet til højre viser det fremskudte kystdige i den sydlige del af kommunen.

Valget mellem fremskudt eller tilbagetrukket dige

De to forslag på strækningen mellem Søvang og Sydvestpynten kaldes det tilbagetrukkede kystdige og det fremskudte kystdige. Politikerne skal tage stilling til hvilket forslag, som der skal arbejdes videre med, eller om det skal være en kombination af de to. Fælles for begge løsningerne er, at de skal beskytte alle beboelser.

Der er tale om et valg af overordnet placering af kommende diger. Den nøjagtige placering og form vil blive bestemt i den næste fase, og dette forslag vil blive sent ud i offentlig høring.

Samlet beskyttelse af Amager

Tårnby Kommune og Vestamager Pumpedigelag har vedtaget at anlægge et landdige mellem Kalveboddiget og Ullerup (Ullerupdiget). Ullerupdiget og de kommende diger i Dragør vil supplere hinanden og vil samlet give en øget beskyttelse af Amager.

Tilbagetrukket eller fremskudt?

Vælger man at placere det tilbagetrukkede dige mellem Søvang og Kongelundsfortet, tager man hovedsageligt hensyn til bevare en ubrudt og unik sammenhæng mellem barriereøer, lavvandet forland, strandvolde, brede strandenge, dyrkede marker og skov. Således vil naturen få lov at udfolde sig på så store arealer som muligt. Strandeng og eng kan uhindret udvikle sig med den stigende vandstand over rigtigt mange år.

Vælger man derimod at placere et dige længere fremme mod kysten, giver det fortsat muligheder for dyrkning af de lavtliggende arealer mellem Søvang og Kongelundsfortet (som dog formentlig skal drænes yderligere på sigt), hvilket giver visse fordele for områdets landmænd.

Klik på billedet for at se kortet i jpg. TILBAGETRUKKET KYSTDIGE: Placeringen af det tilbagetrukkede kystdige vil fra Søvang trække sig ind i landskabet langs Fælledvej, hvor diget vil fortsætte forbi og rundt om bebyggelsen på Skydebanevej. Herfra løber det op af Skydebanevej og videre via Kalvebodvej - bagom Kongelundsfortet - til parkeringspladsen ved Sydvestpynten. I det tilbagetrukket digescenarie vil der blive placeret diger rundt om TAMU centret, men ikke rundt om Pionergården. Diget er placeret på “havsiden” langs vejene, da vejene ønskes beskyttet da de under ekstreme situationer vil fungere som eventuelle redningsveje.
Klik på billedet for at se kortet i jpg. FREMSKUDT KYSTDIGE.: Det fremskudte kystdiges linjeføring planlægges nær den naturlige afgrænsning mellem strandeng og dyrket land. Det fremskudte kystdige placeres, så det strækker sig fra Søvang og langs markerne mellem Pionergården og Kongelundsfortet. Diget løber udenom Kongelundsfortet. Diget kan ikke placeres længere ude mod havet på grund af natura 2000 fredningen. Diget ligger på landsiden i forhold til de historiske forsvarsværker og strandvolde. Disse beholder deres naturlige placering i forhold til Køge Bugt og samtidigt kommer til at yde en vis ekstra beskyttelse mod bølger og under højvande.

Læs om mere om sammenligningen af de to digeforslag i rapporten Stormflodssikring af Dragør Kommune

Digets udformning

Når vi skal styrke Dragørs diger, vil det betyde en større eller mindre ændring i det landskab, du kender. Det styrkede dige vil påvirke udsigten fra ruterne i landskabet og fra enkelte boliger, men digerne vil også tilføje nye udsigter og styrke ruterne langs kysten.

I de indledende forslag er digerne dimensioneret, så der bliver plads til cykel/gangsti på eller ved digerne i forslaget. Dog må der ikke være cykel/gangsti foran forsvarets arealer ved Pionergården.

Der er ikke taget stilling til den endelige udformning og indpasning i landskabet. Dette vil ske i den næste fase, hvor forslaget vil blive sent i offentlig høring.

Du har nu mulighed for at give dit besyv med, inden der bliver lavet konkrete forslag. Har du en mening om, hvordan digerne skal se ud? Er det vigtigt med cykelsti på toppen og er der andre ting, kommunen bør tænke på? Se her hvor du kan blande dig i debatten.

Digerne vil blive forberedt til, at de kan udbygges, hvis klimaforandringerne bliver anderledes end nuværende prognoser.

Herunder kan du se forslag til højder på digerne på delstrækningerne. En nærmere beskrivelse af strækningerne kan findes i rapporten Stormflodssikring af Dragør Kommune.

Derfor skal du tage stilling

Når vi skal styrke Dragørs diger, vil det betyde en større eller mindre ændring i det landskab, du kender. Det vil med stor sandsynlighed også betyde en økonomisk forpligtelse, som kan mærkes for mange grundejere i kommunen. Det er et svært valg, fordi ingen ved kender den præcise risiko for stormflod og havvandsstigninger. Det vil være hensyn til økonomi, sikkerhed og påvirkning af naturen, som du bør overveje. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab debatterer hvilken digeløsning, der gavner flest muligt, på den bedst mulige måde. På Facebook-siden “Diger i Dragør” kan du skrive, hvad du mener, eller blot følge den lokale debat. Din stemme og dit like er vigtig og vil blive bragt videre til lokalpolitikerne, før de skal træffe en beslutning.