Skip navigationen

Projektstatus december 2018

Herunder finder du en oversigt over, hvad der er besluttet, og hvad der endnu ikke er besluttet om de kommende diger i Dragør.

Hvad er besluttet i projekt Diger i Dragør?

 • Det er besluttet at, Dragør Kommune igangsætter arbejdet med en strategi til år 2100 med henblik på eventuelt at udbygge kystbeskyttelsen yderligere og tilpasse kommunen til de øgede grundvandsstigninger som følge af klimaforandringer.
 • Det er besluttet at, Dragør Kommune og dens borgere skal stormflodssikring til en 100 års hændelse, baseret på den vandstand som forventes i 2050.
 • Det er besluttet at, Dragør Kommune arbejder videre med en kombination af det fremskudte og tilbagetrukkede kystdige i den sydlige del af kommunen. Se illustration af det overordnede forløb.
 • Det er besluttet at, anlæg og drift af kommende diger og kystbeskyttelse skal varetages af et fælles digelag – hvori det eksisterende digelag for nord optages. Digelaget skal nedsættes før låneoptagelse, men efter den endelige bidragsfordeling er besluttet på baggrund af et konkret projekt.
 • Det er besluttet at, Dragør Kommune vil indkalde til halvårlige borgermøder med start i sommeren 2019.
 • Det er besluttet at, der arbejdes videre med konkretisering af dige-projektet gennem en konkurrence om indpasning af diger og anlæg, så at der opnås bedst mulig beskyttelse med mindst mulige negative konsekvenser for kommunens bosætning, landskab og attraktioner.
 • Der er besluttet principper for en afholdelse af en arkitektkonkurrence om fremtidige diger. Her fremgår det at der skal oprettes følgegrupper, og der planlægges for at repræsentanter for grundejerne skal deltage.
 • Det er besluttet, at Dragør Kommune afsøger muligheder for fondsmidler til dækning af projekt- og/eller anlægsomkostninger.

Hvad er endnu ikke besluttet?

 • Det er ikke besluttet, hvordan den præcise placering og udformning af diget/kystbeskyttelsesanlægget skal tage sig ud, herunder konkrete løsninger for færdsel både på diget og på tværs af diget.
 • Der er endnu ikke besluttet en bidragsfordelingsmodel – altså en fordeling af den økonomiske udgift til projektet.
  Kystbeskyttelsen skal med udgangspunkt i kystbeskyttelsesloven finansieres af de berørte ejere af fast ejendom – og her er kommunen en væsentlig bidragsyder. Der skal besluttes en endelig bidragsfordeling efter beslutning om et konkret projekt, og inden nedsættelse af et fælles digelag.
 • Der er endnu ikke udført myndighedsansøgninger og ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelse og fredning, idet der endnu ikke er tegnet et myndighedsprojekt.

 Hvad er næste skridt?

 • Der vil blive afholdt en konkurrence i efteråret 2019 med deltagelse af arkitekter, ingeniører mv. som skal udfordre den tekniske løsning og samtidig tilgodese den lokale indpasning af anlægget. Der vil blive nedsat følgegrupper, og der planlægges for at repræsentanter for grundejerne skal deltage.
 • I foråret/sommer 2019 vil der være åbent borgermøde om dige-projektet med fokus på den kommende konkurrence.
 • Kommunen forventer at udarbejde et konkret forslag (dispositionsforslag) for digerne i første halvår af 2020. På dette tidspunkt, eller senere, tages stilling til fordeling af grundejernes økonomiske bidrag med beslutning af dispositionsforslaget.

Dragør Kommune er stadig i en tidlig fase i et langstrakt projekt og forventer tidligst at kunne stikke spaden i jorden om 3-4 år til et egentligt anlægsarbejde. Først til den tid vil anlæg og drift, betalingsmodel samt præcis placering og udformning være lagt fast.