Skip navigationen

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Her kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 i serviceloven.

Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte og sårbare grupper?

Hvert år uddeler Dragør Kommune et beløb til frivilligt socialt arbejde der hjælper socialt udsatte og sårbare borgere. I Dragør Kommune er der et stærkt ønske om, at inddrage og styrke samarbejdet med civilsamfundet i arbejdet med at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer i kommunen.

Til gavn for borgere i Dragør

Det er en forudsætning for at modtage støtte fra §18-puljen, at arbejdet er lokalt forankret og sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Der er yderligere et krav at aktiviteten er åben og kommer et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, som ellers ikke tilgodeses i andre tilbud. 

Det kan for eksempel være:

 • Sygdomsgrupper -  for eksempel borgere med kroniske sygdomme samt borgere med fysiske eller psykiske lidelser.
 • Udsatte voksne - for eksempel misbrugere, hjemløse eller voldsramte.
 • Borgere med andre personlige eller sociale problemer, herunder borgere der er ramt af ensomhed eller som står i en personlig krise. 
 • Udsatte børn og unge
 • Pårørende til ovennævnte grupper.

Tema i 2021: 

I 2021 søges der endnu en gang at prioritere initiativer der søger at imødegå ensomhed og initiativer, der fremmer en sund livsstil blandt ældre. 

Hvem kan søge?

Puljen kan både søges af frivillige sociale foreninger og organisationer, samt af andre typer foreninger, netværk eller grupper, der varetager specifikke, afgrænsede frivillige sociale indsatser og aktiviteter.

Hvad kan der søges støtte til?

Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde, og de dermed forbundne udgifter, f.eks. daglig drift, administration, indkøb, aktiviteter m.m. 
Som udgangspunkt skal de frivillige sociale foreninger forsøge, at skabe andre indtægter, så man ikke alene baserer sin økonomi på kommunale tilskudsmidler. 

Det er muligt at få støtte til den frivillige del af at en driftsoverenskomstsdækket organisation eller forening - men dette gælder kun for de lønnede aktiviteter, som direkte vedrører koordinering af den frivillige indsats. 

Her kan du se eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til:

 • Opstart af frivillige sociale foreninger
 • Oplysningskampagner
 • Afvikling af arrangementer
 • Indkøb af udstyr
 • Sociale Caféer
 • Telefonisk eller personlig rådgivning
 • Aflastningstjenester for pårørende
 • Besøgsvennetjenester
 • Selvhjælpsgrupper

Listen over aktiviteter er ikke udtømmende, men det er et krav at aktiviteten som der søges støtte til er borgerrettet og har en direkte inddragelse af borgerne. 

Uddeling

Det er Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, der én gang om året beslutter, hvilke aktiviteter, der skal ydes støtte til. Der gives ikke begrundelser for, hvilke aktiviteter der gives støtte og hvilke der får afslag.

Referat fra udvalgets møde kan efter uddelingen læses på kommunens hjemmeside.

Uddeling finder normalt sted i maj/juni måned. Såfremt der er flere midler tilbage i puljen efter hovedudlodningen uddeles disse i december. 

I 2021 vil midlerne blive uddelt på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 31. maj. 

Ansøgningsfrist 2021

De er åbent for ansøgninger til §18-puljen i perioden 1. april til 30. april 2021. Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden vil blive afvist. 

Hvordan ansøger jeg? 

Du ansøger ved at udfylde Dragør Kommunes online ansøgningsskema.

For at modtage tilskud skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto. Du vil blive bedt om at logge ind med foreningens NemID og vil dermed få en kvittering på at din ansøgning er modtaget i den tilhørende eBoks. 

Når du ansøger skal du have følgende informationer klar:

 • Foreningens NemID og CVR-nummer. 
 • Foreningens eventuelle vedægter
 • Foreningens seneste årsregnskab og budget for indeværende år.
 • Budget for den aktivitet du søger midler til.

Bemærk: Ved tildeling af midler lægges der vægt på, at skemaet er udfyldt fyldestgørende og at der foreligger budget for den aktivitet du søger midler til. 

Udbetaling:

Tilskuddet udbetaler til den NemKonto, som er tilknyttet foreningens CVR-nummer. Vær opmærksom på, at en foreningskonto ikke automatisk oprettes som en NemKonto. 

Læs mere om oprettelse af CVR-nummer og NemKonto.

Udbetalingen sker umiddelbart efter, at bevillingen er givet. 

Evaluering og regnskab

Hvis du/din forening får tildelt midler fra §18-puljen, skal I dokumentere, hvordan midlerne er brugt.

Derfor indsendes regnskab med bilag for projektet til Dragør Kommune senest den 31. marts året efter, at projektet har kørt. Regnskabet sendes til sundhedogomsorg@dragoer.dk

Der er udarbejdet et regnskabsskema, som kan bruges til aflæggelse af regnskab, eller blot bruges som inspiration.

 

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Sundhed og Omsorg
sundhedogomsorg@dragoer.dk