Skip navigationen

Job- og personprofil - Chef for Sundhed og Omsorg

Job- og personprofilen uddyber kommunens organisation, jobprofilen og forventninger til en ny sundheds- og omsorgschef.

I forhold til øvrigt relevant materiale om kommunens fakta og aktiviteter henvises til Dragør Kommunes hjemmeside på www.dragoer.dk.

Der kan også rettes fortrolig henvendelse til direktør Mette Jeppesen på 30 10 10 76, eller mail: mettej@dragoer.dk.

Dragør Kommune

Dragør Kommune har godt 14.000 indbyggere, ca. 1.100 ansatte og et årligt nettodriftsbudget på ca. 750 mio. kr. Dragør Kommune er efter kommunalreformen fortsat en selvstændig kommune og derfor en kommune med en høj grad af nærhed mellem politikere, administration, erhvervsliv, foreninger og borgere.

Dragør er beliggende med store naturmæssige og kulturhistoriske værdier kun 14 km fra Rådhuspladsen. Dragør er en udpræget bosætningskommune med mange ressourcestærke borgere og høje forventninger til kommunens service.

Dragør Kommune er inde i en positiv udvikling med nettotilflytning af borgere og et ambitiøst anlægsprogram. Som de fleste andre kommuner oplever Dragør et stigende udgiftspres bl.a. på grund af større udgifter på socialområdet samt flere ældre.

Til trods herfor har Dragør Kommune en fornuftig økonomi, om end med udfordringer på budgetoverholdelse i 2018. Det kræver således både prioriteringer og en tæt økonomistyring i hele organisationen at fastholde en sund økonomi med handlemuligheder.

Kommunalbestyrelse og udvalg

Kommunalbestyrelsen har 15 medlemmer, og den har konstitueret sig med Eik Dahl Bidstrup (V) som borgmester. Den politiske organisation omfatter foruden Økonomiudvalget fire stående udvalg:

 • By-, Erhvervs- og Planudvalget
 • Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget
 • Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget

 Desuden er der det lovbestemte Børne- og Ungeudvalg samt to rådgivende §17.4 udvalg om hhv. demokrati og infrastruktur.

Forpligtende kommunalt samarbejde

I forbindelse med kommunalreformen indgik Dragør Kommune et forpligtende kommunalt samarbejde, hvor Tårnby Kommune varetager opgaver inden for fem hovedområder:

 • Jobcenter
 • Specialundervisning
 • Genoptræning
 • Hjælpemidler
 • Visse socialsager for børn og unge
 • Natur og miljø

Delaftalerne om visitation til hjælpemidler og visitation og udførsel af genoptræning hører under sundheds- og omsorgschefens område. 

Politiske fokusområder

Nogle af de emner, der aktuelt og i den kommende tid har politisk fokus i Dragør Kommune, er:

 • Vision og planstrategi
 • Udvikling af lokaldemokratiet
 • Økonomi
 • Ældreområdet og udvikling af det nære sundhedsvæsen
 • Havnens udvikling
 • Byggeri af ny svømmehal
 • Skoleområdet
 • Trafik
 • Diger

I Social- og Sundhedsudvalget er der netop taget hul på at udarbejde en ny ældrepolitik, som den kommende chef også vil få mulighed for at bidrage til.

Dragør Kommunes organisation

Dragør Kommunes direktion består af kommunaldirektør Kenneth Kristensen, direktør Jesper Tangbæk samt direktør Mette Jeppesen. Administrationen er opbygget med otte afdelinger, der hver ledes af en afdelingschef med reference til et af direktionsmedlemmerne:

 • Borgmestersekretariatet og HR/Personale
 • Digitalisering
 • Økonomi
 • Plan og Teknik
 • Borger og Social
 • Børn og Pædagogik
 • Skole, fritid og kultur
 • Sundhed og omsorg

Sundhed- og omsorgschefen refererer til direktør Mette Jeppesen, som også har ansvaret for Plan og Teknik. Som chef indgår du i chefgruppen, der i vidt omfang samarbejder på tværs af organisationen.

Direktionen har udarbejdet notatet ”Retning for den administrative organisation i Dragør”, der fungerer som direktionens ledelsesgrundlag og beskriver forventninger til den videre udvikling af Dragør Kommunes organisation. Notatet kan findes på kommunens hjemmeside under ”vores kommune” og ”administrativ organisation”.

Desuden skriver direktionen årligt et strategibrev, der beskriver særlige fokusområder for organisationen i det kommende år. I både 2017 og 2018 har fokus været på ”Digital transformation” og ”Relationer”.

Opgaver og ansvarsområder

Chefen for sundhed og omsorg har det ledelsesmæssige ansvar for ældreområdet og det nære sundhedsvæsen.

Afdelingen Sundhed og Omsorg består af

 • Plejecenteret Enggården med plejeboliger, midlertidigt ophold, daghjem og centralkøkken, som også leverer mad til hjemmeboende.
 • Hjemmepleje, med hjemmesygepleje og akutfunktion
 • Aktivitetshuset Wiedergården, som er et samlingspunkt for frivillige pensionister og i stigende grad en del af kommunens forebyggende arbejde.
 • Visitation og administrationen, med ca. 8 medarbejdere, som refererer direkte til dig.

Du deltager i møderne i Social- og Sundhedsudvalget og er, sammen med direktøren, ansvarlig for at sikre et godt beslutningsgrundlag for et ambitiøst fagudvalg.

Vores forventninger til dig

Du kender til fagområdet og de store omstillinger, som fortsat er i gang med udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Formentlig har du en del års erfaring med ledelsesansvar for områderne fra en kommunal forvaltning.

Samtidig har du erfaring med politisk betjening af fagudvalg og kommunalbestyrelse. Du har et solidt administrativt gen og kan sikre gode rutiner og en stærk økonomistyring i forvaltningen.

En forventning til dig vil være at du får etableret et godt og tæt samarbejde med de dygtige ledere på området, som både skaber et solidt ledelsesrum for den enkelte og en strategisk, fælles retning for afdelingen. Som direkte leder af forvaltningen er der brug for både god personaleledelse i hverdagen og for at afdelingens opgaver, administrative rutiner osv. får et servicetjek.

Dragør Kommune er en af landets mindre kommuner, med de udfordringer og muligheder det giver. På sundhedsområdet vil en af dine opgaver, i samarbejde med lederne på området, være at skabe et grundlag for de kommende års strategi for, hvor Dragør skal løse opgaverne selv og hvor vi skal opsøge nye partnerskaber.

Vores begrænsede størrelse giver på den anden side gode muligheder for at arbejde sammen og udnytte ressourcer på tværs af og inden for sektoren. Du vil opleve en kommune hvor der er kort vej fra ide til realisering, og hvor samarbejdet med aktive borgere skaber nye muligheder.

Vi lægger vægt på, at du er motiveret af de særlige udfordringer og muligheder, der følger af kommunens størrelse. Det betyder bl.a. at du motiveres af bredden og mangfoldigheden i dine opgaver, og at du både har lyst til at være med på broen og i maskinrummet.

Dragør Kommune er en organisation som vægter relationer og samarbejde højt, fordi vi mener at det skaber bedre resultater for borgerne. Det er en dagsorden, som du også vil byde aktivt ind på.

Rekruttering og ansættelse

Dragør Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

 • Direktør Mette Jeppesen
 • Centerleder for Hjemmeplejen Ann-Kathrine Fog Diekmann
 • Centerleder for plejecenter Ole Andersen
 • Visitator Merete Biehl Wibrand
 • Specialkonsulent Trine Fjalar Andersen

Der er ansøgningsfrist den 14. januar. Vi holder første runde samtaler den 21. januar og 2. runde den 25. januar, og vi håber at du kan tiltræde 1. marts. Vi anvender test og referencer i forløbet op til 2. runde samtaler.

Kontakt direktør Mette Jeppesen på telefon 30 10 10 76, hvis du ønsker at høre mere om stillingen.

Ansøgning sker via kommunens digitale rekrutteringssystem.