Skip navigationen

Job- og personprofil - planchef

Job- og personprofilen uddyber kommunens organisation, jobprofilen og forventninger til en ny faglig planchef.

I forhold til øvrigt relevant materiale om kommunens fakta og aktiviteter henvises til Dragør Kommunes hjemmeside på www.dragoer.dk.

Der kan også rettes fortrolig henvendelse til enten direktør Mette Jeppesen på telefon 30 10 10 76 eller mail: mettej@dragoer.dk eller til afdelingschef Jesper Horn Larsen telefon 32 89 03 22 eller mail: jesperl@dragoer.dk

Dragør Kommune

Dragør Kommune har godt 14.000 indbyggere, ca. 1.100 ansatte og et årligt nettodriftsbudget på ca. 750 mio. kr. Dragør Kommune er efter kommunalreformen fortsat en selvstændig kommune og derfor en kommune med en høj grad af nærhed mellem politikere, administration, erhvervsliv, foreninger og borgere.

Dragør er beliggende med store naturmæssige og kulturhistoriske værdier kun 14 km fra Rådhuspladsen. Dragør er en udpræget bosætningskommune med mange ressourcestærke borgere og høje forventninger til kommunens service.

Dragør Kommune er inde i en positiv udvikling med nettotilflytning af borgere og et ambitiøst anlægsprogram. Som de fleste andre kommuner oplever Dragør et stigende udgiftspres bl.a. på grund af større udgifter på socialområdet samt flere ældre.

Til trods herfor har Dragør Kommune en fornuftig økonomi, om end med udfordringer på budgetoverholdelse i 2018. Det kræver således både prioriteringer og en tæt økonomistyring i hele organisationen at fastholde en sund økonomi med handlemuligheder.

Kommunalbestyrelse og udvalg

Kommunalbestyrelsen har 15 medlemmer, og den har konstitueret sig med Eik Dahl Bidstrup (V) som borgmester. Den politiske organisation omfatter foruden Økonomiudvalget fire stående udvalg:

 • By-, Erhvervs- og Planudvalget
 • Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget
 • Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Desuden er der det lovbestemte Børne- og Ungeudvalg samt to rådgivende §17.4 udvalg om hhv. demokrati og infrastruktur.

Forpligtende kommunalt samarbejde

I forbindelse med kommunalreformen indgik Dragør Kommune et forpligtende kommunalt samarbejde, hvor Tårnby Kommune varetager opgaver inden for fem hovedområder:

 • Jobcenter
 • Specialundervisning
 • Genoptræning
 • Hjælpemidler
 • Visse socialsager for børn og unge
 • Natur og miljø

Delaftalerne om natur og miljø hører under afdelingschefens område, men der er snitflader, som hører under planchefens område.

Politiske fokusområder

Nogle af de emner, der aktuelt og i den kommende tid har politisk fokus i Dragør Kommune, er:

 • Vision, planstrategi og revision af kommuneplan
 • Udvikling af lokaldemokratiet
 • Økonomi
 • Ældreområdet og udvikling af det nære sundhedsvæsen
 • Havnens udvikling
 • Byggeri af ny svømmehal
 • Skoleområdet
 • Trafik
 • Diger

Dragør Kommunes organisation

Dragør Kommunes direktion består af kommunaldirektør Kenneth Kristensen, direktør Jesper Tangbæk samt direktør Mette Jeppesen. Administrationen er opbygget med otte afdelinger, der hver ledes af en afdelingschef med reference til et af direktionsmedlemmerne:

 • Borgmestersekretariat og Personale
 • It- og Digitalisering
 • Økonomi
 • Plan og Teknik
 • Borger og Social
 • Børn og Pædagogik
 • Skole, fritid og kultur
 • Sundhed og omsorg

Du referer til afdelingschefen for Plan og Teknik Jesper Horn Larsen, som refererer til direktør Mette Jeppesen, som også har ansvaret for Sundheds- og omsorgsområdet.

Direktionen har udarbejdet notatet ”Retning for den administrative organisation i Dragør”, der fungerer som direktionens ledelsesgrundlag og beskriver forventninger til den videre udvikling af Dragør Kommunes organisation. Notatet kan findes på kommunens hjemmeside under ”vores kommune” og ”administrativ organisation”.

Desuden skriver direktionen årligt et strategibrev, der beskriver særlige fokusområder for organisationen i det kommende år. I både 2017 og 2018 har fokus været på ”Digital transformation” og ”Relationer”. I 2019 er fokus på "borgerperspektiv" og "ledelseskraft".

Plan og Tekniks organisation

I Plan og teknik er vi 15 medarbejdere på rådhuset og i alt ca. 80 medarbejdere og med opgaver inden for byudvikling, erhverv, turisme, natur, miljø, klima, kollektiv trafik, affald, vand, spildevand, vej, bygge- og anlæg, kommunale ejendomme, byggesagsbehandling, beredskab, havn, rengøring samt vej- og gartnerafdeling.

På rådhuset er vi organiseret i teams: sekretariat, plan, byggesag, kommunale ejendomme samt vej og trafik.

Herudover varetager vi relationen til Amager ressourcecenter, HOFOR, Hovedstadens Beredskab, Movia, Dragør Turist Råd, Wonderful Copenhagen, Dragør Erhverv samt er sekretariat for Dragør Bevaringsnævn og St. Magleby Bevaringsnævn.

Vi sætter stor pris på, at vi i dagligdagen hjælper hinanden, deler viden og løfter i flok også på tværs af forvaltning, teams og opgaver.

Opgaver og ansvarsområder for planchef

Planchefen har det faglige ledelsesansvar for drift og udvikling af planområdet, og for at kunne rådgive og vejlede Kommunalbestyrelsen om byplanfaglige udfordringer.

Planchefen har også ansvaret for at sikre og udarbejde en god og robust planlægning, og er ansvarlig for, at vi har en sikker og effektiv forvaltning af planområdet fra kommuneplan til lokalplan til den enkelte plansag.

Planteamet består af 4 medarbejdere inklusiv dig med hovedopgaver inden for planlægning, udviklingsprojekter, GIS og bevaring af kulturmiljøer. Medarbejderne referer fagligt til dig.

Du indgår også i byggesagsteamet, som består af 3 medarbejdere, hvor du særligt har ansvar for at sikre den faglige sammenhæng mellem kommuneplan, lokalplan til byggesag.

Du deltager i møderne i By- Erhverv og Planudvalget sammen med direktøren og afdelingschefen og er ansvarlig for at sikre et godt beslutningsgrundlag for et ambitiøst fagudvalg på planområdet.

Større opgaver

Planstrategi og Kommuneplan

Kommunalbestyrelsen har besluttet at kommuneplanen skal revideres i sin helhed. Der vedtaget 4 temaer for planstrategi og kommuneplan, men det er fortsat åbent, hvordan det øvrige indhold og kommuneplanens form skal tage sig ud i fremtiden.

Naturpark Amager

Naturpark Amager omfatter hele Vestamager samt Dragør Kommunes kystarealer fra Kongelunden til Dragør by. I samarbejde med projektets partnere, Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Naturstyrelsen og By & Havn arbejdes med udvikling af natur og friluftsliv rettet mod såvel kommunens borgere som hele det Storkøbenhavnske område. Aktuelt verserer et projekt om hovedindgange og ”blå støttepunkter”. Lokalt arbejdes med videreudvikling af Kongelundsfortet som outdoor-center.

Udvikling af Dragør Havn

Dragør Havn er kommunal ejet og Kommunen arbejder med udvikling efter en vedtaget lokalplan. I lokalplanen er der udlagt to byggefelter på havnen til havnerelaterede erhverv, publikumsnære faciliteter og en mindre del til øvrigt erhverv. Lokalplanen skal blandt andet sikre udsigten inde fra byen over havnen til Øresund og omvendt. Det ene af de to byggefelter på havnen er udlejet, og her skal bygges et skibsværft og en café. Afklaring af retning for udvikling af det andet byggefelt pågår.

Kystbeskyttelse og diger

Dragør Kommune planlægger at sikre kommunens 13 km lange kystlinje yderligere mod risikoen for oversvømmelse ved højvande og stormflod. Risikoen for oversvømmelse stiger i de kommende år i takt med de forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er del af de ti områder, der er udpeget af Staten og EU som særligt sårbart overfor havvandsstigninger og stormflod. Det vurderes, at skadesomfanget pr. indbygger vil være højt i Dragør Kommune set i forhold til andre kystkommuner.

Dragør Kommune har arbejdet med udfordringen i flere år og har senest i 2018 gennemført en lokal oplysnings- og dialogkampagne på baggrund af forundersøgelse om kystbeskyttelse. Aktuelt står planafdelingen overfor at gennemføre en konkurrence om et arkitektonisk koncept og en robust udviklingsstrategi for kystsikring i Dragør Kommune. Efterfølgende skal der udvikles dispositionsforslag, og tages beslutning om finansieringsmodel.

Bevaring og kulturarv

Kommunens kulturmiljøer omfatter primært Dragør gamle bydel og Dragør Havn samt St. Magleby landsby. Bevaringsindsatsen har som formål at sikre de historiske bymiljøer, samtidig med at de fortsat kan udgøre rammen om et moderne byliv. I bevaringsarbejdet er der fokus på den forebyggende dialog med såvel ejere, borgere, rådgivere, håndværkere og andre interessenter, som faglige netværk. Sikring af den lokale byggeskik er udgangspunktet for bygningsbevaringen. Kommunen betjener sig af rådgivning i bevaringssager fra 2 lokale instanser: Dragør Bevaringsnævn og St. Magleby Bevaringsfond, hvor Plan og Teknik varetager sekretariatsfunktionen. Der verserer aktuelt et projekt for UNESCO-udpegning af Dragør gamle by og havn. Vi er på tentativ-listen og har ambition om at blive udpeget som verdenskulturarv.

Arkitekturpolitik

Vi har en vedtaget arkitekturpolitik, der tager udgangspunkt i identiteten og de arkitektoniske kvaliteter i kommunens forskellige bydele, og indeholder 3 fokusområder: Kulturarven, Landskabet og Bydelene. Målsætninger retter sig både mod ”hvad kommunen kan gøre” og ”hvad du som borger kan gøre”. Der beskrives en række forslag til implementering af arkitekturpolitikken, som nærmere skal konkretiseres og realiseres.

Vores forventninger til dig

Du kender til fagområdet gennem længere tids praktisk og strategisk erfaring med kommune- og lokalplanlægning samt administration efter planloven.

Du kan rådgive kommunalbestyrelsen om byplanlægning på alle niveauer og du kan agere tovholder på projekter.

Du er god til kommunikation og kan indgå i dialog med borgere, virksomheder, myndigheder, interessenter, politiske udvalg og på tværs af forvaltninger – så projekter lykkes.

Vi forventer, at du har interesse for, og vil sætte dig ind i bevaringsopgaverne og traditionel byggeskik, så vi i samarbejde med beboerne i Dragør gamle by og St. Magleby landsby og øvrige interessenter kan sikre de historiske bymiljøer til glæde for alle.

En forventning til dig er også, at du deltager i opgaveløsningen på lige fod med de øvrige i planteamet. Vi vægter at du er holdspiller og sætter stor pris på, at vi i dagligdagen hjælper hinanden, deler viden og løfter i flok.

Dragør Kommune er en af landets mindre kommuner, med de udfordringer og muligheder det giver. Vi lægger stor vægt på relationer mellem borgere, virksomheder, interessenter og andre myndigheder. Vi forventer derfor, at du har flair for at samarbejde og for at udvikle borgerinddragelse og forhåndsdialog som vigtige redskaber for at praktisere god planlægning.

Rekruttering og ansættelse

Dragør Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

 • Direktør Mette Jeppesen
 • Afdelingschef Jesper Horn Larsen
 • Byplanlægger og projektleder Hanna Rehling
 • Byplanlægger Cathrine Bjerreskov Englund

Der er ansøgningsfrist den 13. februar 2019. Vi holder samtaler den 25. februar 2019, og vi håber at du kan tiltræde 1. april 2019. Vi anvender referencer efter samtalen.

Ansøgning sker via kommunens digitale rekrutteringssystem