Skip navigationen

Budgetaftale på plads i Dragør Kommune

For første gang siden Dragør Kommunes tilblivelse er det lykkes at opnå en budgetaftale, som alle partier tilslutter sig. Det er en aftale, som for det første konsoliderer Dragør Kommunes økonomi, som for det andet prioriterer flere midler til de store velfærdsområder, og som for det tredje gør Dragør Kommune i stand til håndtere de forventede merudgifter som følge af COVID-19-situationen.

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:

Presset likviditet

Dragør Kommunes likviditet har været presset gennem de seneste to år som følge af et meget højt anlægsniveau – med ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen, investeringer på skoler samt markant øgede driftsomkostninger inden for ældreområdet og det specialiserede børne-, unge- og voksenområde.

Med budgetaftalen styrkes likviditeten, og ved udgangen af 2021 er forventningen, at der vil være en kassebeholdning på 40 mio. kr. Det er en markant positiv udvikling og polstrer Dragør Kommunen betydeligt bedre til at kunne håndtere uventede situationer. Kommunalbestyrelsen ønsker, at borgerne og medarbejderne i Dragør Kommune skal opleve en stabil udvikling i årene frem over, selv om den nuværende COVID-19-situation skaber usikkerhed. Med budgetaftalen er der taget et stort skridt i den retning.

Budget 2021-2024

Administrationens tekniske budgetforslag har været sendt i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen er både imponerede over og glade for de mange konstruktive høringssvar fra engagerede borgere, medarbejdere og organisationer. Nærværende budgetaftale er et konkret svar på, at der er lyttet til mange af ønskerne i høringssvarene, idet den både tilgodeser borgerne her og nu, og den politiske målsætning om at skabe en positiv og stabil udvikling af kommunen.

De borgernære områder

Selv om budgetaftalen indeholder reduktioner, er det lykkes at prioritere flere ressourcer til velfærdsområderne. Skoleområdet får tildelt 4,5 mio. kr. til at håndtere udgifter til specialområdet. Der afsættes derudover midler til at understøtte trivsel og udvikling blandt skoleeleverne, og der skal etableres et nyt samarbejde mellem klubber og skoler, som skal sikre en mere varieret skoledag for de elever, som er i sårbare livspositioner.

Hjemmeplejen får tildelt 2,6 mio. kr. for at tage højde for de stigende antal ældre, og på Omsorgscentret Enggården etableres der fem yderligere plejecenterboliger. 

Det helt store usikkerhedsmoment er beskæftigelsesområdet. Corona-pandemien har betydet, at mange borgere i Dragør desværre har mistet deres arbejde. Kommunalbestyrelsen vil gøre sit til at forbedre denne situation. Men for at håndtere den nuværende situation er budgetposten til ledighedsydelser mere end fordoblet, idet der i denne aftale er afsat yderligere 23 mio. kr.

Kulturen er også blevet tilgodeset. Det er mange gode kræfter i Dragør, som arbejder med forskellige projekter. For at understøtte at disse kan realiseres, er der som noget nyt etableret en kulturpulje. Foreningerne i Dragør Kommune vil også konkret mærke denne aftale, da der etableres en nøglekortsordning i Hollænderhallen, som gør det muligt for foreningerne selv at lukke sig ind og ud af hallen.

For at skabe finansiering af nævnte prioriteringer og forbedringer, reduceres der bl.a. i de ressourcer, som anvendes til ledelse og i de ressourcer, som bruges på administration. En sammenligning med andre kommuner har vist, at der relativt set er mange ledere ansat i Dragør Kommune. Med denne aftale er det ikke længere gældende. Reduktionen på administration sker ved indførsel af robotteknologi og ved indførsel af generelt bedre arbejdsgange.

Anlægsområdet

Med denne aftale er der prioriteret markant flere ressourcer til anlægsområdet. I Dragør Kommune har vi en stor bygningsmasse, som er nødvendig hele tiden at vedligeholde. Det åbner budgetaftalen op for, idet der i 2021-2024 bl.a. er afsat 13,5 mio. kr. til genopretning af skoler og til modernisering af skoletoiletter og 3,1 mio. kr. til løbende genopretning af dagtilbud.

Derudover er udvikling af havnen fortsat en vigtig prioritering. Der er fra kommunalbestyrelsens side vedtaget adskillige investeringer i forbedringer og udvidelse af havnen. I de kommende år vil disse blive realiseret.

Endeligt indgår det i aftalen, at der skal etableres toiletter på Nordre Væl.

Et godt skridt mod stabilitet

Alt i alt skaber budgetaftalen en mere stabil situation for Dragør Kommune. Der gives flere ressourcer til de områder, som har haft merforbrug i de foregående år, der tilføres flere midler til skoleområdet og ældreområdet, og der afsættes yderligere penge til anlægsområdet.

En enig kommunalbestyrelse har således taget ansvar for, at Dragør Kommune kan gå en bæredygtig fremtid i møde.

Udtalelser

De enkelte forligspartier udtaler i den forbindelse om budgetaftalen for Budget 2021-2024.

Eik Dahl Bidstrup, Venstre udtaler:

”Som borgmester og forhandlingsleder er jeg en glad og stolt mand. Det er jeg, fordi vi med et budget, hvor alle partier deltager, dermed er lykkedes at formidle det brede- og gode samarbejde i kommunalbestyrelsen.

Oven i er det en stor glæde, at vi, når vi kommer til en ny kommunalbestyrelsesperiode om et år, kan overgive en kommune til den nye kommunalbestyrelse, hvor der er styr på økonomien, lavet store renoveringer og nybyggerier til glæde for alle borgere, samt at vi har udviklet en kommunal organisation, der med de seneste ændringer er trimmet til en ny periode.

I Venstre er vi specielt begejstret for, at det med budgettet er lykkedes, på trods af store omprioriteringer, at fastholde, at der samlet set tilføres flere midler til de store velfærdsområder, såsom børn, skoler og ældre.

Tak til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, partiformænd og administrationen der alle har bidraget til en god atmosfære og et godt forhandlingsklima.”

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, udtaler:

”Dansk Folkeparti vil takke de andre fire partier for budgetforliget. I foråret lagde regeringen sort op til 2021’s budget ved at hæve Dragørs bidrag til udligning. Heldigvis blev der lyttet til de gode argumenter, så det i stedet endte med en budgetlettelse for Dragør.

Budgettet indeholder forslag fra alle fem partier. Noget fik vi i DF igennem, og andet måtte vi acceptere ikke fandt et flertal. Men aftalen støtter vi fuldt ud.

Det nævnes bl.a. i aftalen at: ”Forligspartierne ønsker at fastholde et godt serviceniveau i Dragør Kommune. Vi kan konstatere, at Dragør Kommune har højere udgifter til ældreområdet end sammenlignelige kommuner, og det må vi håndtere fremadrettet.” Det er et meget vigtigt punkt for Dansk Folkeparti.”

Nicolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet, udtaler:

”Socialdemokratiet er med i budgetaftalen for 2021. Det er vi, fordi vi grundlæggende vil være med til at tage ansvaret for fremtidens Dragør.

Det har været en bunden opgave at skulle tilpasse budgettet med 12,8 mio. kr. Det er lykkedes langt hen ad vejen uden at spare på den helt nære velfærd, og det har været vigtigt for Socialdemokratiet. Vi er optaget af at genoprette vores kassebeholdning samtidig med, at vi kan investere i vedligeholdelse af vores kommunale bygninger. Vi er derfor tilfredse med, at de anlægsarbejder, vi udskød i 2020, nu kan blive færdiggjort i 2021.

Det er positivt, at vi har kunnet samle hele kommunalbestyrelsen omkring budgettet for 2021. Det er vigtigt med bred enighed om den overordnede økonomiske retning og ramme for vores kommune. Tak til de øvrige partier for et godt og konstruktivt forhandlingsforløb.”

Peter Læssøe, Tværpolitisk Forening, udtaler:

”Liste T ser med stor tilfredshed på, at det er en enig kommunalbestyrelse, som står bag budget 2021.

Hen over sommeren har vi arbejdet med strukturelle analyser i samarbejde med en ny stærk direktion, og det har betydet, at beslutninger om budgettet i år er taget på et markant bedre og mere oplyst grundlag end tidligere. Det er vores ambition, at kommunalbestyrelsen også frem over arbejder med strukturelle analyser, så tilpasning af budgettet ikke kun bliver et spørgsmål om nedskæring af den kommunale velfærd, men om udvikling og nytænkning.

I budgettet for 2021 har vi prioriteret varme hænder over ledelse. Det har også været vigtigt for os, at anlægsbudgettet både sikrer betydelige midler til modernisering og renovering af kommunale bygninger og investeringer på havnen.”

Kenneth Gøtterup, Konservative, udtaler:

”Det har været et 2020, hvor der var varslet mulighed for skatteforhøjelser, og samtidig havde man gældsat kommunen og sat vores selvstændighed over styr. Mest af alt så vi det som en vanskelig opgave at få ændret dette fokus. Men vi fornemmede tidligt i forhandlingsprocessen, at Venstre var blevet bevidste om, at der var behov for en anden vej. Derfor bed vi os fast i bordkanten og har fået fjernet lysten hos flere andre partier til at sætte skatten op og skrue ned for udgifterne.

Vi har sikret, at skatten er i ro, at vi får bygget vores kassebeholdning op allerede i 2021. Samtidig sikrer vi, at vi i det små kan begynde at vedligeholde vores bygninger igen. Det er på alle områder godt for Dragør, at der i den meget vanskelige situation kommunens står i er bred enighed om en ny retning.

Men budgettet for 2021 løser ikke de grundlæggende problemer i Dragør. Kommunalbestyrelsen forholder sig fx ikke tilstrækkeligt til den store stigning af udgifter, der er på ældreområdet. Man kan roligt sige, at budgettet er et kompromis, der ikke løser de grundlæggende budgetudfordringer. Vi har et ældreområdet, hvor Dragør bruger markant flere penge pr. borger end andre kommuner samtidig med, at antallet af ældre stiger markant over de kommende år. Enhver kan regne ud, at det vil medføre større udgifter, og de penge har vi ikke. Derfor er vi nødsaget til at omprioritere i vores budgetter, hvis vi også frem over skal sikre en god kvalitet i velfærden til de ældre. Og det ligger os meget på sinde.”

Godkendes den 1. oktober 2020

Budgetaftalen godkendes i kommunalbestyrelsen torsdag den 1. oktober 2020. Derefter kan budgetaftalen og afstemningsbilaget læses på Dragør Kommunes hjemmeside.