Skip navigationen

Dragør Centret: lokalplanstillæg vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog torsdag den 22. april 2021 et tillæg til Lokalplan 61. Tillægget til lokalplanen sætter rammerne for en udvidelse af stueetagen i Dragør Centret på Kirkevej 137-139 til dagligvarebutik og regulerer trafikken til og fra butikken.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Ændringer i lokalplanen

Forslag til tillægget har været i offentlig høring, og kommunalbestyrelsen har på baggrund af indkomne bemærkninger i høringsperioden besluttet enkelte justeringer til det endelige tillæg til lokalplanen. Ændringerne handler blandt andet om et nyt kortbilag, om regulering af lysgener til omgivelserne, udseende af ventilationsanlæg og om anvendelse af parkeringspladser.

Retsvirkning – Bindende

Vedtagelsen af Tillæg 1 Lokalplan 61 betyder, at fysiske ændringer inden for lokalplanens område skal ske, som angivet i planen.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1, kan du kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft ret til at træffe en afgørelse som for eksempel vedtagelse af denne lokalplan. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klage over retlige spørgsmål behandles af Planklagenævnet.

I praksis klager du via Klageportalen på Nævnenes Hus’ hjemmeside. Herfra overgår klagen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, senest 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af planens vedtagelse.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af din klage sende dig en opkrævning på gebyret. Behandlingen af klagen vil ikke begynde, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Vejledning om for eksempel gebyrordningen findes på Planklagenævnets hjemmeside.