Skip navigationen

Forpagtning af areal på Kirkevej 9

Dragør Kommune udbyder et areal på 1,3 tdr. land til forpagtning for en 3-årig periode pr. 1. december 2022. Areal er beliggende på Kirkevej 9, del af matr. nr. 16b.

Udbud • Tilbudsfrist: 01.08.2022
Anbefal dette udbud:

Arealet bortforpagtes til jordbrugsmæssig drift.

Arealet udbydes til højestbydende, dog forbeholder kommunen sig ret til at forkaste alle indkomne bud.

Drift

Forpagteren indestår for, at anvendelsen af det forpagtede areal opfylder kravene til en jordbrugs- og miljømæssig forsvarlig drift, herunder særlig hensyntagen til pesticidfri drift på offentlige arealer, som er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning.

Forpagteren er navnlig forpligtet til: 

  • At dyrke jorden på en jordbrugs- og miljømæssig forsvarlig måde og at holde jorden i god gødnings- og renhedstilstand, således at jordens ydeevne ikke forringes
  • At foretage sædvanlig ukrudtsbekæmpelse, herunder bekæmpelse af flyvehavre og eventuelle bjørneklo ved slåning inden frøsætning
  • At vedligeholde hegn, grøfter, dræn, beplantninger, veje m.v.
  • At vedligeholde vandløb efter gældende regler for vandløbet
  • Ikke at anvende gødning inden for en afstand af 10 meter fra levende hegn, vådområder og tættere bevoksninger på markerne
  • Ikke at anvende pesticider for at begrænse risikoen for grundvandsforurening 

Giv et bud

Buddet skal sendes som sikker mail til Dragør Kommune, via nedenstående link. Vi skal have dit bud senest mandag den 1. august 2022 kl. 12.00.

Vil du vide mere

Nærmere oplysninger om forpagtningsvilkår fås ved henvendelse til Borgmestersekretariatet, Heidi Andersen på tlf. 32 89 01 16 i uge 24, 25 og 30.

 

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Borgmestersekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.