Skip navigationen

Forslag til lokalplan 78 - for Madsens Krog

Kommunalbestyrelsen har den 2. maj 2019 vedtaget forslag til lokalplan 78 for Madsens Krog, Dragør Havn.

Høring • Høringsfrist: 11.07.2019
Fristen for denne høring er overskredet
Anbefal denne høring:

Indhold

Forslaget til lokalplan 78 har til formål at muliggøre en udvidelse af søsportsklubbernes fysiske rammer under hensyntagen til områdets bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgangsmuligheder.

Midlertidige retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplan 78, må ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet i den endelige plan. Dette gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Høring

Forslag til lokalplan 78 er i offentlig høring i 8 uger fra den 16. maj 2019, derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Bemærkninger, indsigelser eller kommentarer til planforslaget skal være Dragør Kommune i hænde senest den 11. juli 2019.

Bemærkningerne skal sendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller til pt@dragoer.dk

Borgermøde

Dragørborgerne inviteres hermed til et informationsmøde i Tolderhuset den 17. juni 2019 kl. 17.00, hvor I vil få lejlighed til at høre om nærmere om planforslaget og søsportsklubbernes aktiviteter.

Miljøscreeningsafgørelse

I forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse har vi foretaget en screening af planforslaget og vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jævnfør miljøvurderingslovens §§ 8, stk. 2 og 10. Begrundelsen er at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til de hidtil gældende planer.

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af screeningsafgørelser, det vil sige indtil den 13. juni 2019. Eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du læse mere om klagemulighederne i klagevejledningen.

Teknisk rettelse

Lokalplanforslaget udlægger to udvidede byggefelter F og G i Madsens krog, hvor der er mulighed for at opføre nye skure til havnerelaterede fritidsformål.
Forvaltningen ønsker at understrege, at det vil være muligt at opføre maksimalt 50m² i byggefelt F og G udover eksisterende bebyggelse, såfremt lokalplanforslaget vedtages.

Dette forhold er oplyst i lokalplanforslagets redegørelsesdel, men mangler i planens bestemmelsesdel.

Der vil i den endelige lokalplan blive indføjet en bestemmelse om at det vil være muligt at opføre maksimalt 50m² i byggefelt F og G udover eksisterende bebyggelse. Således vil der være overensstemmelse mellem lokalplanens redegørelsesdel og bestemmelsesdel.

 Dragør Kommunalbestyrelse