Skip navigationen

Høring: Forslag til Lokalplan 76

Dragør Kommunalbestyrelse har den 28. april 2022 besluttet at sende forslag til Lokalplan 76 for en udvidelse af Dragør Badehotel samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. planlovens § 24.

Høring • Høringsfrist: 01.08.2022
Anbefal denne høring:

Lokalplanforslagets indhold

Forslaget til en ny lokalplan skal muliggøre en udvidelse, og dermed en øgning af kapaciteten og modernisering, af det eksisterende Dragør Badehotel. Lokalplanen fastlægger rammer og regler for anvendelse og bebyggelse, karakteristiske træk for bygningernes ydre, bevaringshensyn og krav til friarealer mv. Se nederst på siden for at finde link til plandokumentet.

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i et skitseforslag til et projekt for udvidelse, som med udgangspunkt i den oprindelige bebyggelse, tager hensyn til fremtræden i forhold til kystlandskabet og bybilledet. Udvidelsesmulighederne omfatter både en forlængelse af hovedbygningen med videreførelse af badehotellets arkitektoniske værdier og to nye bygninger i et nutidigt formsprog. Der skabes mulighed for et samlet værelsesantal på 61, samt flere konference- og selskabslokaler.

Mulighed for indflydelse

Planforslagene fremlægges i offentlig høring i perioden 11. maj til 1. august 2022, derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger til forslaget skal derfor være kommunen i hænde senest den 1. august 2022 inden midnat, gerne via e-mail til pt@dragoer.dk.

Vær opmærksom på, at den endelige vedtagelse af Lokalplan 76 vil blive behandlet politisk. Her vil evt. bemærkningerne indgå som bilag til dagsordenspunktet og vil blive offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside med alle indeholdte oplysninger; herunder evt. personoplysninger. Vær desuden opmærksom på, at alle bemærkninger er omfattet af aktindsigt.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø, i forhold til de hidtil gældende planer. Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Eventuel klage sker via Klageportalen, www.borger.dk , og skal være indsendt til planklagenævnet inden fire uger fra denne bekendtgørelse af afgørelsen.