Skip navigationen

Kommuneplanrevision 2017, høring

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2017 blev forslag til Kommuneplanrevision 2017 vedtaget.

Høring
Fristen for denne høring er overskredet
Anbefal denne høring:
Forside Kommuneplanrevision 2017

Eventuelle ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger til forslagene skal inden den 5. oktober 2017 være fremsendt til: pt@dragoer.dk

Kommuneplanrevisionens indhold

Kommuneplanrevision 2017 indeholder en beretning om ’Siden sidst’. En beretning, der giver en kortfattet status i en række aktuelle projekter med relevans for kommunens samlede fysiske udvikling. Derudover er to afsnit i planen mere gennemgribende ajourført i forhold til den aktuelle planlægning og projektudvikling. Det drejer sig om afsnit om Klimatilpasning og kystbeskyttelse og afsnit om havnen.

Kommuneplan 2009 og Kommuneplanrevision 2013 er fortsat så ’robuste’ sammen, at de for de fleste områder endnu kan danne grundlag for endnu en planperiode. Der er derfor ikke brug for en omfattende ændring af Kommuneplan 2009. Kommuneplanrevision 2017 er derfor overvejende en planteknisk ajourføring. 

Hvad er en kommuneplan?

En kommuneplan er en samlet plan for alle kommunens arealer. Den er et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og/eller forventning til kommunens fysiske udvikling. Planloven fastlægger bestemmelser for kommuneplanens indhold. 

Kommuneplanen er retningsgivende for kommunalbestyrelsen og administrationen, og er ikke direkte bindende for borgerne. Kommuneplanen kan udmønte sig gennem lokalplaner, og lokalplanerne er juridisk bindende for grundejerne i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, og kommunens egen bygge- og anlægsaktivitet må ikke stride imod kommuneplanen.

I henhold til planlovens § 12 kan Kommunalbestyrelsen indenfor byzoner og sommerhusområder modsætte sig bl.a. bebyggelse og ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Retsvirkninger

En kommuneplans retsvirkninger træder i kraft når den vedtages endeligt. Det forventes at ske i december 2017.

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøvurdering (screening) af forslag til Kommuneplanrevision 2017 jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Det er vurderet, at planforslaget ikke i sig selv har væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslag til kommuneplanrevision 2017 (pdf). 

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.