Skip navigationen

Landzonetilladelse til fritliggende bolig

Dragør Kommune har den 22. februar 2021 meddelt landzonetilladelse til at opføre en fritliggende bolig på 160 m² beliggende på adressen Møllevej 11C, 2791 Dragør. Boligen opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den nye bolig placeres og udformes i overensstemmelse med den egnstypiske byggeskik i St. Magleby Landsby.

Høring • Høringsfrist: 23.03.2021
Anbefal denne høring:

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Dragør Kommune, Plan og Teknik på nedenstående sikre mail. 

Tilladelsen kan påklages

Tilladelsen kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med NemID. I klageportalen sendes din klage automatisk til Dragør Kommune.

Klager over afgørelser skal være tilgængelige i klageportalen for Dragør Kommune, inden 4 uger fra denne dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen i klageportalen.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.