Skip navigationen

Lokalplan 75 og kommuneplantillæg 3

Kommunalbestyrelsen har den 23. februar 2017 vedtaget lokalplan 75 og kommuneplantillæg 3, for et nyt lokalcenter ved Møllevej.

Type: Høring
Fristen for denne høring er overskredet
Anbefal denne høring:

Lokalplan 75 og kommuneplantillæg 3

Kommunalbestyrelsen har den 23. februar 2017 vedtaget lokalplan 75 og kommuneplantillæg 3 til Kommuneplanrevision 2013, for et nyt lokalcenter ved Møllevej. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik på 1000 m2, på ejendommen Møllevej 14A

Ændringer i lokalplanen

I forhold til forslaget, der var offentlig fremlagt i perioden fra den 1. november 2016 til den 9. januar 2017, er der i den endelige plan alene foretaget redaktionelle tilretninger.

Bindende

Vedtagelsen af lokalplan 75 indebærer, at fysiske ændringer indenfor lokalplanens område skal ske som angivet i planen.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft ret til at træffe en afgørelse som f.eks. vedtagelse af denne lokalplan. De kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klage over retlige spørgsmål behandles af Planklagenævnet. De klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen, til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, senest 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af planens vedtagelse.

 

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af Deres klage sende Dem en opkrævning på gebyret. Behandlingen af klagen vil ikke blive påbegyndt før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis de får helt eller delvist medhold i Deres klage. Vejledning om gebyrordningen findes på Planklagenævnets hjemmeside.

Flere oplysninger

Lokalplan 75 og Kommuneplantillæg 3 kan ses her på Kommunens hjemmeside, eller ved henvendelse til Plan og Teknik, Rådhuset, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

 

Dragør Kommunalbestyrelse den 6. marts 2017

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.