Skip navigationen

Mulighed for lokale nedlukninger

Samfundet er ved at genåbne. Det gælder også lokalsamfundet i Dragør. Både på nationalt niveau og på kommunalt- og sogneniveau holder vi øje med udviklingen i antallet af smittede borgere. Er antallet for højt, kræver det blandt andet en hurtig og effektiv nedlukning. Den mulighed har kommunerne nu formelt selv fået.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Genåbning og kontrol

Den 22. marts 2021 blev regeringen enig med en række af Folketingets partier om en rammeaftale om planen for genåbningen af Danmark.

I aftalen er introduceret et vigtigt redskab i kontrollen af corona-epidemien. Det drejer sig om hurtige og effektive lokale nedlukninger basseret på automatik, hvor vi som lokal myndighed skal iværksætte tiltag og restriktioner. Formålet er at sikre en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud og samtidig også sikre den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område – på en sådan måde, at smitten kommer under kontrol.

Som et supplement til de statslige myndigheders beføjelser har aftaleparterne desuden ønsket at give kommunerne bedre mulighed for selv at iværksætte tiltag og restriktioner lokalt. Det vil sige, at kommunen også selv kan beslutte at lukke kommunale institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommunens beføjelse: ’kan’-situationer

Kommunalbestyrelsen har altså – som noget nyt – fået mulighed for at lukke forskellige typer tilbud, lokaler og lokaliteter, hvis incidensgrænsen overstiger 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere, og når smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig om:

 • Dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven
 • Grundskoler
 • SFO og klubtilbud
 • Ungdoms og voksenuddannelsesinstitutioner
 • Lokaler og lokaliteter på, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

En nedlukning, som kommunen selv har besluttet, ophæves først:

 • når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at opretholde nedlukningen
 • når kommunen er under incidensgrænsen på 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere i en uge i træk.

Automatik: ’skal’-situationer

Ud over kommunens beføjelser er der på nationalt plan også etableret en automatik i nedlukning i kommuner og i sogne med et højt incidenstal. Det gælder for sogne, når:

 • Incidenstallet er på over 400 coronasmittede borgere pr. 100.000 borgere
 • Antallet af smittetilfælde er over 20 de sidste syv dage
 • Og positivprocent ligger på over 2 procent.

I praksis skal kommunen i sådanne situationer udstede påbud om nedlukning:

 1. af grundskoler, SFO og klubtilbud samt institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser i sognet lukkes. Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.
 2. af lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet lukkes. Dette omfatter både statslige, kommunale og private tilbud på Kulturministeriets område.

For kommuner gælder en automatisk nedlukning, når incidenstallet er over 200 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere.

En automatisk nedlukning vil som minimum have en varighed af en uge (7 dage) både for sogne og kommuner.

To sogne i Dragør Kommune

Dragør Kommune er inddelt i to sogne: Store Magleby Sogn på ca. 10.000 indbyggere og Dragør Sogn på ca. 4.400 indbyggere.