Skip navigationen

Ny høring: Lokalplan om udendørs opholdsarealer i villaområder

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2020 besluttet at sende forslag til lokalplan 79 – temalokalplan for udendørsarealer over stueplan i villaområderne i fornyet høring.

Høring • Høringsfrist: 08.11.2020
Anbefal denne høring:

Indhold

Formålet med forslag til lokalplan 79 er, at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser i forbindelse med opførelse af udendørs opholdsarealer, som ligger højere end stueplan i villaområderne. Forslaget stiller krav til placering og omfang af tagterrasser og altaner over stueplan for samtlige villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen.

Ændringerne i det forslag, som sendes i fornyet høring – i forhold til det første forslag, som har været i høring fra den 1. oktober 2019 til den 27. november 2019 – er følgende:

  1. lokalplanområdet udvides til at omfatte åbent-lav boligbebyggelse syd for Søndre Røsevej og nord for Tyrestien,
  2. der indføres et forbud mod at opføre udendørs opholdsarealer over stueplan på villabebyggelse langs Raagaards Alle,
  3. der gives mulighed for at dispensere fra lokalplanens maksimale udendørsareal over stueplan (15 m2) for ombygninger som medfører en reduktion af arealet, hvis indbliksgenerne bliver mindre end oprindeligt godkendt.

Midlertidige retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplan 79, må ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet i den endelige plan. Dette gælder, indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Høring

Forslag til lokalplan 79 er i offentlig høring i 4 uger fra den 9. oktober 2020. Bemærkninger, indsigelser eller kommentarer til planforslaget skal være Dragør Kommune i hænde senest den 8. november 2020. Derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planforslaget. Alle kommentarer vil blive offentliggjort med for- og efternavn samt adresse på kommunens hjemmeside.

Bemærkningerne skal sendes til pt@dragoer.dk eller Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Miljøscreeningsafgørelse

I forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse er der foretaget en screening af planforslaget og vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jævnfør miljøvurderingslovens §§ 8, stk. 2 og 10. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til de hidtil gældende planer.

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af screeningsafgørelser, det vil sige indtil den 8. november 2020. Eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du kan læse mere om klagemulighederne i klagevejledningen.