Skip navigationen

Offentliggørelse: Ny lokalplan for erhvervsområde

En enig kommunalbestyrelse besluttede den 23. september 2021 Tillæg 2 til Lokalplan 27 samt Kommuneplantillæg nr. 4. Det nye tillæg lemper Lokalplan 27 § 3.6, så delområdet må anvendes til erhvervsformål uden tilknytning til lufthavnen.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Tillægget til lokalplanen gælder fra den 20. oktober 2021 og har blandt andet til formål at lovliggøre en erhvervsejendom ved Lufthavn Syd.

Baggrund

Planklagenævnet ophævede den 16. september 2020 en dispensation, som Dragør Kommune havde givet den 28. maj 2018 til et erhvervsformål uden tilknytning til lufthavnen på mat. nr. 32 au, St. Magleby by. Dispensationen blev underkendt, fordi den var i strid med principperne i Lokalplan 27. Principperne gik på, at erhvervsformål skulle have tilknytning til lufthavnen.

Dragør Kommunes ønske om at fremme projektet skulle ikke være sket via en dispensation, men ved at vedtage en ny lokalplan. Det er der nu rettet op på.

Indhold

Dragør Kommune har med Tillæg 2 til Lokalplan 27 ønsket at lovliggøre byggeriet, idet lokaliseringen af den pågældende erhvervsaktivitet og det faktisk opførte byggeri anses for at være planlægningsmæssigt velbegrundet. Det nye plantillæg lemper Lokalplan 27 § 3.6 om, at delområdet kun må anvendes til erhvervsformål med tilknytning til lufthavnen.

Derudover stiller den nye lokalplan krav om støjafskærmende foranstaltninger, der sikrer støjfølsomme virksomheder mod støjgener fra lufthavnen.

I Tillæg 4 til Kommuneplan 2009 konsekvensretter vi disse forhold i et nyt rammeområde, svarende til ejendommen og fastsætter, at området (ejendommen) ikke må udstykkes.

Bindende

Vedtagelsen af Tillæg 2 til Lokalplan 27 indebærer, at fysiske ændringer inden for lokalplanens område skal ske i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning for så vidt angår retlige spørgsmål. Det skal ske inden for fire uger fra offentliggørelsen, dvs. til og med den 16. november 2021. Se nærmere hvordan i klagevejledningen.

Du kan ikke klage over andre forhold i lokalplanen til anden administrativ myndighed.