Skip navigationen

Offentliggørelse: Ny lokalplan for villaområder

En enig kommunalbestyrelse besluttede den 26. august 2021 en ny Lokalplan 79 – en såkaldt temalokalplan. Lokalplanen regulerer muligheden for – i villaområder – at opføre udendørs opholdsarealer over stueplan, herunder altaner og tagterrasser.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Lokalplanen gælder fra den 8. september 2021 og har blandt andet til formål at begrænse gener hos naboer som følge af muligt indblik i deres hjem og haver ved etablering af altaner og tagterrasser.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning for så vidt angår retlige spørgsmål. Det skal ske inden for fire uger fra offentliggørelsen, dvs. til og med den 5. oktober 2021. Se nærmere hvordan i klagevejledningen nedenfor.

Du kan ikke klage over andre forhold i lokalplanen til anden administrativ myndighed.

Ændringer i lokalplanen

Lokalplanforslaget har været sendt i offentlig høring ad to omgange. Efter første høring besluttede kommunalbestyrelsen at sende et revideret forslag til lokalplan i en ny høring. Det reviderede planforslag havde følgende ændringer:

  • Lokalplanområdet blev udvidet til at omfatte åben-lav boligbebyggelse syd for Søndre Røsevej og nord for Tyrestien,
  • der blev indført et forbud mod at opføre udendørs opholdsarealer over stueplan på villabebyggelse langs Raagaards Alle,
  • der blev givet mulighed for at dispensere fra lokalplanens maksimale udendørsareal (15 m2) over stueplan for ombygninger, som medfører en reduktion af et eksisterende areal, hvis indbliksgenerne bliver mindre end for oprindeligt godkendte areal.

Anden høring blev gennemført i perioden den 9. oktober 2020 til den 8. november 2020. Der indkom ingen bemærkninger i den fornyede høring.

I forhold til lokalplanforslaget er der i den endelige plan derfor alene foretaget redaktionelle tilretninger.

Bindende

Vedtagelsen af Lokalplan 79 indebærer, at fysiske ændringer inden for lokalplanens område skal ske i overensstemmelse med planens bestemmelser.