Skip navigationen

Opsparede midler lægges i kassen

En enig kommunalbestyrelse valgte på mødet den 1. april 2020 at lægge alle opsparede midler eller såkaldt mindreforbrug, som enkelte institutioner og områder i Dragør Kommune har haft i 2019, i kommunekassen. Det skete som følge af den helt særlige og vanskelige situation, som Dragør Kommune står i økonomisk.

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:
Mønter i en bunke

Helt særlig situation

Kommunalbestyrelsen valgte at se bort fra kommunens økonomiske politik ved at beslutte, at ingen af kommunens institutioner eller områder får lov at overføre ikke-brugte midler i 2019 til 2020.

Den usædvanlige beslutning traf politikerne på baggrund af den helt specielle og økonomisk vanskelige situation, som Dragør Kommune står i med et samlet merforbrug sidste år på cirka 24 mio. kr. og med udsigt til et tilsvarende beløb i merforbrug i år, hvis ikke der træffes de nødvendige beslutninger.

Engangsforeteelse

ommunalpolitikernes intension er fremadrettet at opretholde adgangen til at overføre penge fra et år til det næste år. Efter gældende regler kan de enkelte områder og institutioner i kommunen nemlig overføre såvel et mindreforbrug som et merforbrug til året efter, hvis det ligger inden for +/- to procent af budgettet.

Formålet med det er, at institutionerne kan spare lidt op det ene år og bruge pengene til for eksempel en større aktivitet det næste år. Formålet med reglerne er normalt også at undgå uhensigtsmæssig adfærd som for eksempel at ’brænde pengene af’ på unødvendige ting sidst på året.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup udtaler: ”Det er et stort dilemma, at vi har måttet tage dette skridt og afvige fra de regler, som vores ledere har til at styre deres økonomi. Det er dybt beklageligt, at de derved ikke ved, hvad de har at rette sig efter i forhold til at styre deres økonomi i 2020. Men vi står i en helt ekstraordinær situation, som kræver ekstraordinære og svære tiltag. Vi er nødt til at kigge på alle områder i kommunen for at bringe budgettet i balance. Det kommer så desværre til at gå ud over dem, der har overholdt deres budgetter og har holdt sig tilbage med at bruge penge. Det er meget beklageligt, men desværre nødvendigt. Dette er et tiltag som alene gælder for 2020 og ikke fremadrettet.”

Den politiske proces

Trods corona-tid er kommunalpolitikerne i arbejdstøjet. I februar godkendte kommunalbestyrelsen en proces, hvor målet er at sikre overholdelse af budgettet i 2020 og finde fornuftige og varige løsninger på de økonomiske udfordringer.

For tiden foregår politiske forhandlinger på baggrund af administrationens forslag til besparelser og de høringssvar, som den 13. marts 2020 er kommet fra høringsberettigede parter, borgere og medarbejdere. Tirsdag den 31. marts 2020 holdt kommunalbestyrelsen digitalt budgetseminar – videomøde – om den økonomiske situation på nuværende tidspunkt.

Det stod klart, at politikerne er nødsaget til at kigge alle steder og i alle kroge for at håndtere den vanskelige situation og finde holdbare løsninger. De forskellige fremlagte spareforslag er i udgangspunktet ikke nok. Derfor valgte kommunalbestyrelsen altså helt ekstraordinært at fravige den økonomiske politik og suspendere adgangen til at overføre et mindreforbrug fra sidste år til i år og i stedet for lægge dem i kommunekassen.

Efter planen forventes kommunalbestyrelsen at vedtage spareforslag den 30. april 2020.

Udtalelser fra øvrige politiske partier og –liste i kommunalbestyrelsen

Nicolaj Bertel Rieber, Socialdemokratiet, udtaler: ”Det, vi gør, er ikke bare et brud på den økonomiske politik, men også på den tillid, som skal være mellem vores institutioner og os. Det er vi klar over, og vi anerkender fuldt ud den ærgrelse og skuffelse der naturligt må være på den enkelte institution. Alligevel gør vi det, fordi vores økonomiske situation er, som den er. Det er både beklageligt, men også nødvendigt for at kunne håndtere den økonomiske udfordring. Det er vigtigt for Socialdemokratiet at understrege, at dette ikke vil være noget, der gentager sig, så vores ledere og institutioner fremover igen kan regne med de aftaler, vi indgår med hinanden.”

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, udtaler: ”Det er med beklagelse, at DF for første gang har valgt at lade institutionernes uforbrugte midler tilgå kommunekassen. Det er desværre en nødvendighed på grund af enkelte konti-overskridelser, hvor vi skal dække underskuddet ind. Vi vil gerne understrege, at dette er en engangshandling. Ved budget 2020 vil der atter være mulighed for at overføre uforbrugte midler.”

Peter Læssøe, Tværpolitisk Forening i Dragør, udtaler: ”Liste T beklager, at det i denne helt ekstraordinære situation er nødvendigt at inddrage institutionernes mindreforbrug og opsparede midler. Liste T vil arbejde for, at alle eller en delmængde af midlerne frigives senere i indeværende år.”

Kenneth Gøtterup, Det Konservative Folkeparti, udtaler: ”Der har de seneste to år, ikke været et tilstrækkeligt politisk ledelsesmæssig styring af økonomien. Situationen er, at der skal findes kr. 22 millioner kroner i besparelser i 2020 og 34 millioner kroner i varige besparelser fra 2021. Så store beløb finder ingen politikere med lethed i en lille kommune som Dragør. Derfor har Konservative valgt at støtte forslaget om at inddrage uforbrugte midler. Al politisk opmærksomhed skal nu rettes på at finde 34 millioner kroner fra 1. januar 2021, og Konservative forudser besparelser på alle områder. Træder kommunalbestyrelsen ikke i karakter nu og finder varige besparelser på budgettet er vores selvstændighed, som kommune truet.”