Skip navigationen

Vilde Dragør vildere

Dragør har meldt sig i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune, hvor det gælder om at finde de vildeste ideer til fordel for den vilde natur. Konkurrencen bliver hård, og mange kommuner har valgt at deltage.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Miljøministeriet har sat fokus på, at det står sløjt til med biodiversiteten i naturen, og har søsat kampagnen ”Sammen om et VILDERE Danmark”. Målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

Kampagnen taler lige ind i Dragør Kommunes vision på området.

Visionen

Dragør er en kommune med store naturværdier, et stort engagement og ønske om at passe på naturen og fremme den biologiske mangfoldighed. Vi har blandt andet kyststrækninger med strandenge, overdrev, enge og småsøer samt historiske og nyere skovområder ved Kongelunden.

Vi arbejder aktivt med for eksempel kystbeskyttelse, som opbygger mere værdifuld natur. Én af de løsninger, der arbejdes videre med, er, at nyt forland foran dele af kysten skal skabe flere naturværdier og mere biodiversitet.

Vi vil arbejde på at fastholde og udbygge grundlaget for en høj biologisk mangfoldighed. Det vil vi blandt andet gøre ved at fortsætte med at samarbejde og inddrage borgerne i kommunen og via det store lokale engagement skabe gode forudsætninger for den vilde natur.

Flere vigtige initiativer

Dragør Kommune har allerede meldt flere vigtige initiativer ind til konkurrencen. Det er eksempler på arbejdet med at udfolde og udvide den vilde natur.

For det første er der Grushullerne, som er et lille stykke fredet bynær natur, hvor især sjældne blomster, sommerfugle og urter lever i det meget grusede og næringsfattige område. Området er ved at gro til i græs og træer, så de lys-åbne steder mindskes. Derfor har en gruppe borgere i samarbejde med kommunen taget initiativ til at beskytte Grushullerne gennem forskellige tiltag.

For det andet er Dragør udpeget som bi-venlig kommune, hvor en hektar af den kommunale jord er sået og holdes med bi-venlige frøblandinger. Biernes bestøvning er både vigtig for fødevareproduktionen og generelt for plantediversiteten. For at fremme interessen og forståelsen for den vilde natur vil vi i fremtiden også involvere kommunens skoler, så eleverne kan inddrages i teori og praktik.

For det tredje har vi fokus på naturvenlig drift af de kommunalt ejet arealer. Vi kalder det hverdagsnaturen med grønne arealer, grøftekanter m.v., hvor for eksempel 12 ha omlægges fra græsslåning til høstslæt eller afgræsning. Vi samarbejder også med grundejere om bevaringsværdig beplantning samt etablering af projekter, hvor afvanding og biodiversitet integreres.

For det fjerde går naturudvikling og beskyttelse hånd i hånd i kystbeskyttelsen af kommunen. Et forslag er at etablere et nyt lag uden på dele af Dragørs eksisterende kyststrækning, gennem opbygning af forland i varierede højder og hældninger som klimasikring for byen og landskabet. Målet er, ud over kystbeskyttelse, at skabe nye værdifulde naturtyper og samtidig understøtte bedst mulige vilkår for den bagvedliggende beskyttede natur.