Skip navigationen

Befolkningsprognose

Årets befolkningsprognose blev godkendt til brug for årets budgetlægning på Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2017.

Befolkningsprognose for Dragør Kommune 2017-2032

I befolkningsprognosen fremskrives de kendte befolkningstal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Formål

Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning.

Grundet kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

Prognoseperiode

Prognosens usikkerhed stiger i løbet af prognoseperioden. De samfundsmæssige vilkår for befolkningens bevægelser 10 år frem i tiden er vanskelige at forudsige.

I budgetlægningen og de fleste planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

Prognosens konklusioner

Kommunens folketal er i løbet af 2016 øget med 147 personer fra 14.142 den 1. januar 2016 til 14.289 den 1. januar 2017.

Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på netop 147 personer, så alt i alt endte prognosen fra sidste år med at ramme plet.
 
Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt den ændrede vægtning af flyttemønstre, at Dragørs folketal forventes at stige frem til 2027.

Det forventede folketal i prognosens slut år 2027 er 14.848 personer.

Børn og unge

Antallet af 0-2 årige samt 3-5 årige forventes at forblive på nuværende niveau, igennem hele prognoseperioden.

Antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige, forventes at stige i hele perioden, særligt frem til 2023. Det vil sige at der forventes flere børn i kommunens folkeskoler fremadrettet.

Antallet af 17-24 årige forventes at falde frem mod 2020, hvorefter antallet igen stiger til nuværende niveau.

Bemærk i øvrigt, at befolkningsprognosen for 2017 indeholder et selvstændigt afsnit om elevprognosen for kommunens skoler.

Voksne

Antallet af 25-34-årige forventes at stige hen imod 2021, hvorefter der indtræder en faldende tendens.

Aldersgruppen 35-49-årige forventes have en svag udvikling set over hele prognoseperiodens forløb. I 2031 forventes antallet af borgere i denne aldersgruppe at være 1 % lavere end i 2016, dog med et toppunkt i årene 2021-2024.

Antallet af 50+ årige forventes at stige i prognoseperioden. Det er især antallet af borgere fra 75 år og opefter, som vil stige meget i prognoseperioden.

Erhvervsaktive

Forskydninger i aldersgrupperne betyder, at den erhvervsaktive andel af befolkningen (de 17-64 årige) ændres fra at udgøre 54,6 % i 2017 til at udgøre 53,5 % i 2027.

Læs befolkningsprognosen

Læs mere om prognosens forudsætninger og den forventede befolkningsudvikling i kommunens befolkningsprognose.

Se befolkningsprognosen for Dragør Kommune 2017-2027 (pdf-fil).