Skip navigationen

Befolkningsprognose

Årets befolkningsprognose blev godkendt til brug for årets budgetlægning på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2018.

Befolkningsprognose for Dragør Kommune 2018-2028

I befolkningsprognosen fremskrives de kendte befolkningstal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Formål

Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning.

Grundet kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

Prognoseperiode

Prognosens usikkerhed stiger i løbet af prognoseperioden. De samfundsmæssige vilkår for befolkningens bevægelser 10 år frem i tiden er vanskelige at forudsige.

I budgetlægningen og de fleste planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

Prognosens konklusioner

Kommunens folketal er i løbet af 2017 faldet med 17 personer, fra 14.289 den 1. januar 2017 og til 14.272 den 1. januar 2018.

Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 91 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 108 personer færre end forventet.
 
Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt den ændrede vægtning af flyttemønstre, at Dragørs folketal forventes at stige frem til 2028.

Det forventede folketal i prognosens slut år 2028 er 14.704 personer.

Børn og unge

Antallet af 0-2 årige samt 3-5 årige forventes at forblive på nuværende niveau, igennem hele prognoseperioden.

Antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige, forventes at stige i hele perioden, særligt frem til 2022. Det vil sige at der forventes flere børn i kommunens folkeskoler fremadrettet.

Antallet af 17-24 årige forventes at falde frem mod 2020, hvorefter antallet igen stiger til nuværende niveau.

Bemærk i øvrigt, at befolkningsprognosen for 2018 indeholder et selvstændigt afsnit om elevprognosen for kommunens skoler.

Voksne

Antallet af 25-34-årige forventes at stige hen imod 2021, hvorefter der indtræder en faldende tendens.

Aldersgruppen 35-49-årige forventes have en svag udvikling set over hele prognoseperiodens forløb. I 2027 forventes antallet af borgere i denne aldersgruppe at være 1 procentpoint lavere end i 2018, dog med et toppunkt i årene

2019-2020.

Antallet af 50+ årige forventes at stige i prognoseperioden. Det er især antallet af borgere fra 75 år og opefter, som vil stige meget i prognoseperioden.

Erhvervsaktive

Forskydninger i aldersgrupperne betyder, at den erhvervsaktive andel af befolkningen (de 17-64 årige) ændres fra at udgøre 54,4 % i 2018 til at udgøre 53,3 % i 2028.

Læs befolkningsprognosen

Læs mere om prognosens forudsætninger og den forventede befolkningsudvikling i kommunens befolkningsprognose.

Se befolkningsprognosen for Dragør Kommune 2018-2028 (pdf-fil).

 

Kontakt

Økonomiafdelingen

Du kan sende en mail til Økonomiafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.