Skip navigationen

Befolkningsprognose 2021 - 2031

Her kan du læse Dragør Kommunes nyeste befolkningsprognose

Befolkningsprognose for Dragør Kommune 2021-2031

I befolkningsprognosen fremskrives de kendte befolkningstal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Formål

Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning.  Grundet kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

Prognoseperiode

Prognosens usikkerhed stiger i løbet af prognoseperioden. De samfundsmæssige vilkår for befolkningens bevægelser 10 år frem i tiden er vanskelige at forudsige.  I budgetlægningen og de fleste planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

Prognosens konklusioner

Kommunens folketal er i løbet af 2020 steget med 71 personer, fra 14.494 den 1. januar 2020 og til 14.565 den 1. januar 2021. Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 51 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 20 personer flere end forventet. Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt den ændrede vægtning af flyttemønstre, at Dragørs folketal forventes at stige i hele prognoseperioden, med stort set samme stigningstakst som i forrige prognoser. Det forventede folketal i prognosens slut år 2031 er 14.829 personer.

Børn og unge

Antallet af 0-2 årige ventes at stige med 3 pct. i 2022, men ventes derefter frem mod 2031 at falde med samlet 6 pct. frem mod, ifht. udgangspunktet i 2021. Antallet af 3-5 årige forventes at stige med 4 pct. frem mod 2025, hvorefter antallet falder til 1 pct. under udgangspunktet i 2021.

Antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige, forventes at stige med en enkelt procent i 2024, hvorefter det er uændret på dette niveau i resten af prognoseperioden.
Bemærk i øvrigt, at befolkningsprognosen for 2021 indeholder et selvstændigt afsnit om elevprognosen for kommunens skoler.

Voksne

Antallet af 25-34-årige forventes at falde jævnt igennem hele prognoseperioden, så det samlede fald bliver på 8 pct. ved prognose slutning i 2031.
Aldersgruppen 35-49-årige forventes ligeledes at have en faldende udvikling set over hele prognoseperiodens forløb, og forventes således at være faldet med 3 pct. ved prognoseperiodens slutning i 2031.
Antallet af 50-64 årige forventes at stige med en pct. i prognoseperioden, mens antallet af 65-74 årige forventes at falde med 8 pct. frem mod 2022, hvorefter antallet forventes at stige, men stadig så der samlet vil være et fald på 3 pct. i hele prognoseperioden.
Aldersgruppen som er ældre end 75 år forventes at stige markant i antal, og især aldersgruppen ældre end 85 år, som forventes at stige med 70 % i prognoseperioden.

Erhvervsaktive

Forskydninger i aldersgrupperne betyder, at den erhvervsaktive andel af befolkningen (de 17-64 årige) ændres fra at udgøre 53,9 pct. i 2021 til at udgøre 52,4 pct. i 2031.

Forskydninger i aldersgrupperne betyder, at den erhvervsaktive andel af befolkningen (de 17-64 årige) ændres fra at udgøre 54,2 % i 2020 til at udgøre 53,1 % i 2030.

Læs befolkningsprognosen

Læs mere om prognosens forudsætninger og den forventede befolkningsudvikling i kommunens befolkningsprognose.

 

Befolkningsprognose 2021 - 2031