Skip navigationen

Befolkningsprognose

Årets befolkningsprognose blev godkendt til brug for årets budgetlægning på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2016.

Befolkningsprognose for Dragør Kommune 2016-2031

I befolkningsprognosen fremskrives de kendte befolkningstal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Formål

Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning.

Grundet kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

Prognoseperiode

Prognosens usikkerhed stiger i løbet af prognoseperioden. De samfundsmæssige vilkår for befolkningens bevægelser 15 år frem i tiden er vanskelige at forudsige.

I budgetlægningen og de fleste planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

Prognosens konklusioner

Kommunens folketal er i løbet af 2015 øget med 52 personer fra 14.028 den 1. januar 2015 til 14.142 den 1. januar 2016.

Stigningen i folketallet er større end forventet i sidste års prognose. Det stigende folketal skyldes primært, at der har været en lille fortætning i kommunens boligmasse og at flyttebalancen er en smule bedre end forventet.

Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt den ændrede vægtning af flyttemønstre, at Dragørs folketal forventes at stige frem til 2031.

Det forventede folketal i prognosens slutår 2031 er 15.302 personer.

Børn og unge

Antallet af 0-2 årige samt 3-5 årige forventes at stige frem mod 2021, hvorefter der sker et fald frem mod slutningen af prognosens periode.

Den samme tendens gør sig gældende for antallet af 6-16 årige.

Antallet af 17-24 årige forventes at stige frem mod 2023, hvorefter der sker et mindre fald.

Bemærk i øvrigt, at befolkningsprognosen for 2016 indeholder et selvstændigt afsnit om elevprognosen for kommunens skoler.

Voksne

Antallet af 25-34-årige forventes at stige kraftigt hen imod 2021, hvorefter der indtræder en faldende tendens.

Aldersgruppen 35-49-årige forventes have en svag udvikling set over hele prognoseperiodens forløb. I 2031 forventes antallet af borgere i denne aldersgruppe at være 1 % lavere end i 2016, dog med et toppunkt i årene 2021-2024.

Antallet af 50+ årige forventes at stige i prognoseperioden. Det er især antallet af borgere fra 75 år og opefter, som vil stige meget i prognoseperioden.

Erhvervsaktive

Forskydninger i aldersgrupperne betyder, at den erhvervsaktive andel af befolkningen (de 17-64 årige) ændres fra at udgøre 54,9 % i 2016 til at udgøre 52,8 % i 2031.

Læs befolkningsprognosen

Læs mere om prognosens forudsætninger og den forventede befolkningsudvikling i kommunens befolkningsprognose.

Se befolkningsprognosen for Dragør Kommune 2016-2031 (pdf-fil).