Skip navigationen

Befolkningsprognose 2020 - 2030

Her kan du læse Dragør Kommunes nyeste befolkningsprognose

Befolkningsprognose for Dragør Kommune 2020-2030

I befolkningsprognosen fremskrives de kendte befolkningstal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Formål

Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning.  Grundet kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

Prognoseperiode

Prognosens usikkerhed stiger i løbet af prognoseperioden. De samfundsmæssige vilkår for befolkningens bevægelser 10 år frem i tiden er vanskelige at forudsige.  I budgetlægningen og de fleste planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

Prognosens konklusioner

Kommunens folketal er i løbet af 2019 steget med 224 personer, fra 14.270 den 1. januar 2019 og til 14.494 den 1. januar 2020. Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 85 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 139 personer flere end forventet.   Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt den ændrede vægtning af flyttemønstre, at Dragørs folketal forventes at stige i hele prognoseperioden, men dog med en væsentlig lavere stigningstakt end i de kommende år end i det forløbne år. Det forventede folketal i prognosens slut år 2030 er 14.793 personer.

Børn og unge

Antallet af 0-2 årige og antallet af 3-5 årige forventes at være stort set uændret i prognoseperioden frem til 2030.

Antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige, forventes ligeledes at være uændret i prognoseperioden.

Bemærk i øvrigt, at befolkningsprognosen for 2019 indeholder et selvstændigt afsnit om elevprognosen for kommunens skoler.

Voksne

Antallet af 25-34-årige forventes at falde jævnt igennem hele prognoseperioden.

Aldersgruppen 35-49-årige forventes ligeledes at have en faldende udvikling set over hele prognoseperiodens forløb.

Antallet af 50-64 årige forventes at en mindre vækst i prognoseperioden, mens antallet af 65-74 årige forventes at falde.

Aldersgruppen som er ældre end 75 år forventes at stige markant i antal, og især aldersgruppen ældre end 85 år, som forventes at stige med 59 % i prognoseperioden.

Erhvervsaktive

Forskydninger i aldersgrupperne betyder, at den erhvervsaktive andel af befolkningen (de 17-64 årige) ændres fra at udgøre 54,2 % i 2020 til at udgøre 53,1 % i 2030.

Læs befolkningsprognosen

Læs mere om prognosens forudsætninger og den forventede befolkningsudvikling i kommunens befolkningsprognose.

Befolkningsprognose 2020 - 2030