Skip navigationen

Befolkningsprognose

Årets befolkningsprognose blev godkendt til brug for årets budgetlægning på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2018.

 

Befolkningsprognose for Dragør Kommune 2019-2029

I befolkningsprognosen fremskrives de kendte befolkningstal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Formål

Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning. 

Grundet kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

Prognoseperiode

Prognosens usikkerhed stiger i løbet af prognoseperioden. De samfundsmæssige vilkår for befolkningens bevægelser 10 år frem i tiden er vanskelige at forudsige. 

I budgetlægningen og de fleste planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

Prognosens konklusioner

Kommunens folketal er i løbet af 2018 faldet med 2 personer, fra 14.272 den 1. januar 2018 og til 14.270 den 1. januar 2019.

Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 94 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 96 personer færre end forventet.
 
Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt den ændrede vægtning af flyttemønstre, at Dragørs folketal forventes at stige frem til 2023, hvorefter det falder svagt frem til 2029.

Det forventede folketal i prognosens slut år 2028 er 14.361 personer.

Børn og unge

Antallet af 0-2 årige forventes at falde jævnt over hele perioden, mens 3-5 årige forventes først at stige svagt frem til 2022, og derefter at falde til lidt under det under det nuværende niveau i 2029

Antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige, forventes at stige svagt frem til 2024, hvorefter det igen falder til det nuværende niveau i 2029.

Antallet af 17-24 årige forventes at falde frem mod 2022, hvorefter antallet igen stiger svagt til lidt under det nuværende niveau i 2029.

Bemærk i øvrigt, at befolkningsprognosen for 2019 indeholder et selvstændigt afsnit om elevprognosen for kommunens skoler.

Voksne

Antallet af 25-34-årige forventes at stige frem mod 2021, hvorefter der indtræder en faldende tendens.

Aldersgruppen 35-49-årige forventes have en faldende udvikling set over hele prognoseperiodens forløb.

Antallet af 50-64 årige forventes at være næsten uændret i prognoseperioden, mens antallet af 65-74 årige forventes at falde med næsten 9 procent.

Aldersgruppen som er ældre end 75 år forventes at stige i antal, og især aldersgruppen ældre end 85 år, som forventes at stige med 66 % i prognoseperioden.

Erhvervsaktive

Forskydninger i aldersgrupperne betyder, at den erhvervsaktive andel af befolkningen (de 17-64 årige) ændres fra at udgøre 54,2 % i 2019 til at udgøre 52,5 % i 202.

Læs befolkningsprognosen

Læs mere om prognosens forudsætninger og den forventede befolkningsudvikling i kommunens befolkningsprognose.

Se befolkningsprognosen for Dragør Kommune 2019-2029 (pdf-fil).

 

 

Kontakt

Økonomiafdelingen

Du kan sende en mail til Økonomiafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.