Skip navigationen

Oplysningspligt

Dragør Kommune har brug for at behandle personoplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere for at kunne levere vores kommunale services og ydelser.

Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig (og evt. dit barn, hvis det drejer sig om services og ydelser til din familie).

Nedenfor finder du oplysningstekster for vores service- og ydelsesområder.

(Bemærk, at siden er under udvikling. Hvis du ikke finder det, du søger, er du velkommen til at kontakte os på databeskyttelse@dragoer.dk.)

 • Oplysningspligt ved indsamling og behandling af personoplysninger
 • Kommunale dagtilbud

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  1. Dragør Kommune er dataansvarlig

  Dragør Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig og dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Dragør Kommune
  Børn, Skole og Kultur
  Kirkevej 7
  2791 Dragør
  CVR-nr.: 12881517
  Telefon: 32 89 01 00
  E-mail: databeskyttelse@dragoer.dk

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine og dit barns personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  3. Formål og retsgrundlag

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • Pladsadministration, herunder ansøgning om plads i dagtilbud, evt. ansøgning om økonomisk fripladstilskud, vidensoverdragelse til skole, udmeldelse
  • Initiativer til fremme af barnets trivsel og udvikling, herunder sprogvurdering, trivselsundersøgelse, forældresamarbejde samt evt. særlige lærings- og udviklingstilbud

  Afhængig af de konkrete omstændigheder behandler vi også personoplysninger i forbindelse med:

  • Afklaring, indsatser m.v. under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (varetages af Tårnby Kommune for Dragør Kommune i henhold til Lovbekendtgørelse 2018-04-30 nr. 423 om forpligtende kommunale samarbejder)
  • Mellemkommunal refusion

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine og dit barns personoplysninger følger af:

  • Dagtilbudsloven
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a og f
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

  Dragør Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige og statistiske undersøgelser, for eksempel udarbejdelse af Dragør Kommunes Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, jf. dagtilbudsloven § 3a. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mail, telefon, forældremyndighed, bopælsoplysninger, læge, billeder og videooptagelser fra hverdagen, sprogvurderinger og andre evalueringer (fortroligt), systemlogin (fortroligt), CPR-nr. (fortroligt), familieforhold og væsentlige sociale forhold (fortroligt)
  • Følsomme personoplysninger, fx vaccinationer og evt. særlige hensyn (helbredsoplysninger), statsborgerskab/fødeland og modersmål (etnicitet) samt portrætfoto (biometri). Evt. oplysninger om religion eller seksuel orientering

  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi modtager dine og dit barns personoplysninger fra:

  • Dig selv og din evt. partner (forældremyndighedsindehaverne) og dit barn
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Andre kommuner, hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger
  • Evt. andre fagområder i kommunen
  • Evt. andre myndigheder eller fælles registre, hvis vi har behov for og hjemmel til at indhente yderligere oplysninger

  6. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine og dit barns personoplysninger til:

  • Andre fagområder i kommunen, herunder tandplejen
  • Databehandlere, der på kommunens vegne behandler oplysningerne, herunder KMD, KOMBIT (Aula og SAPA), Styrelsen for IT og Læring (Unilogin), Formpipe (Acadre) og Rambøll (Hjernen&Hjertet)
  • Andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det
  • Andre børn og forældre i institutionen samt evt. andre modtagere, såfremt du har givet samtykke til det

  7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Dokumenter og anden information, der relaterer til Dragør Kommunes notat- og journalpligt, opbevares som udgangspunkt i fem år, efter at barnet er udmeldt af dagtilbuddet. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet, jf. arkivloven.

  Indhold på Aula slettes senest 15 måneder efter, at barnet er udmeldt af dagtilbuddet.

  9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Når du ansøger om økonomisk fripladstilskud, vil der i langt de fleste tilfælde blive truffet en automatisk afgørelse efter dine indkomst- og husstandsoplysninger.

  Du modtager en afgørelse om, hvorvidt du er bevilget økonomisk fripladstilskud, og hvor meget din fremtidige egenbetaling vil være, udregnet efter din husstands nuværende indkomst. Dit økonomiske fripladstilskud bliver genberegnet hver måned, og der vil ligeledes blive foretaget en årlig efterregulering. Både genberegninger og den årlige efterregulering sker på baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsens register eIndkomst.

  En genberegning eller den årlige efterregulering kan medføre en regulering af dit tilskud. Hvis din indkomst har været højere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal du betale for meget udbetalt tilskud tilbage. Hvis din indkomst har været lavere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal Dragør Kommune efterbetale tilskud til dig.

  10. Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis vi behandler dine og dit barns personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine og dit barns personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  11. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og dit barn. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig og dit barn
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig og dit barn (fx hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • at få slettet dine og dit barns personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at vi som offentlig myndighed er forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via databeskyttelse@dragoer.dk.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  12. Dine klagemuligheder

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine og dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   

  Åbn og print tekst (pdf)

 • Kommunale folkeskoler og SFO

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  1. Dragør Kommune er dataansvarlig

  Dragør Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig og dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Dragør Kommune
  Børn, Skole og Kultur
  Kirkevej 7
  2791 Dragør
  CVR-nr.: 12881517
  Telefon: 3289 0100
  E-mail: databeskyttelse@dragoer.dk

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine og dit barns personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  3. Formål og retsgrundlag

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • Sikre folkeskoleundervisning til kommunens børn og unge i den skolepligtige alder
  • Sikre skolefritidsordning (SFO) som en integreret del af folkeskolen til børn i 0.-3. klasse
  • Beregne korrekt forældrebetaling af SFO, herunder behandle ansøgninger om økonomisk fripladstilskud

  Afhængig af de konkrete omstændigheder behandler vi også personoplysninger i forbindelse med:

  • Afklaring, indsatser m.v. under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (varetages af Tårnby Kommune for Dragør Kommune i henhold til Lovbekendtgørelse 2018-04-30 nr. 423 om forpligtende kommunale samarbejder)
  • Skolebuskort
  • Hjemmeundervisning
  • Dispensationsansøgning ved skoleskift
  • Modtagerklasser m.m.
  • Efterskoleophold
  • Skolegang på privatskoler
  • Mellemkommunal refusion

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine og dit barns personoplysninger følger af:

  • Folkeskoleloven
  • Dagtilbudsloven (fritidstilbud)
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a og f
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

  Dragør Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige eller statistiske undersøgelser, det kan for eksempel være i Dragør Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet, jf. folkeskoleloven § 40a. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret.

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mail, telefon, forældremyndighed, bopælsoplysninger, læge, evt. tidligere skolegang, billeder og videooptagelser fra hverdagen, systemlogin (fortroligt), CPR-nr. (fortroligt), prøver og evalueringer (fortroligt), familieforhold og væsentlige sociale forhold (fortroligt)
  • Følsomme personoplysninger, fx statsborgerskab/fødeland og modersmål (etnicitet) samt portrætfoto (biometri). Evt. helbredsoplysninger samt oplysninger om religion eller seksuel orientering

  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi modtager dine og dit barns personoplysninger fra:

  • Dig selv og din evt. partner (forældremyndighedsindehaverne) og dit barn
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Andre kommuner, hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger
  • Evt. andre fagområder i kommunen
  • Evt. andre myndigheder eller fælles registre, hvis vi har behov for og hjemmel til at indhente yderligere oplysninger

  6. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine og dit barns personoplysninger til:

  • Andre fagområder i kommunen, herunder tandpleje og evt. skolebuskørsel
  • Databehandlere, der på kommunens vegne behandler oplysningerne, herunder KMD, KOMBIT (Aula og SAPA), Styrelsen for IT og Læring (Unilogin) og Formpipe (Acadre)
  • Andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det
  • Andre skoleelever og deres forældre samt evt. andre modtagere, såfremt du har givet dit samtykke til det

  Efter omstændighederne kan nødvendige oplysninger også gives videre til:

  • SSP (navn, klassetrin, oplysning om værge)
  • Politiet (oplysninger om skole)
  • Hjemkommunen, hvis eleven er hjemhørende i anden kommune (skoleoplysninger)
  • Taxi eller busselskaber i forbindelse med sygetransport (kontaktoplysninger, skoleoplysninger)

  7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Dokumenter og anden information, der relaterer til Dragør Kommunes notat- og journalpligt, opbevares som udgangspunkt i fem år, efter at eleven har afsluttet sit skoleforløb i kommunen. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet, jf. arkivloven. Eksamensbeviser slettes ikke, men kan findes på borger.dk.

  Elevens elevproduktioner, læringsplaner og indhold på Aula slettes senest 15 måneder efter, at eleven har forladt skolen.

  9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Når du ansøger om økonomisk fripladstilskud, vil der i langt de fleste tilfælde blive truffet en automatisk afgørelse efter dine indkomst- og husstandsoplysninger.

  Du modtager en afgørelse om, hvorvidt du er bevilget økonomisk fripladstilskud, og hvor meget din fremtidige egenbetaling vil være, udregnet efter din husstands nuværende indkomst. Dit økonomiske fripladstilskud bliver genberegnet hver måned, og der vil ligeledes blive foretaget en årlig efterregulering. Både genberegninger og den årlige efterregulering sker på baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsens register eIndkomst.

  En genberegning eller den årlige efterregulering kan medføre en regulering af dit tilskud. Hvis din indkomst har været højere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal du betale for meget udbetalt tilskud tilbage. Hvis din indkomst har været lavere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal Dragør Kommune efterbetale tilskud til dig.

  10. Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis vi behandler dine og dit barns personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine og dit barns personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  11. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og dit barn. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig og dit barn
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig og dit barn (fx hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • at få slettet dine og dit barns personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at vi som offentlig myndighed er forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via databeskyttelse@dragoer.dk.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  12. Dine klagemuligheder

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine og dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Åbn og print (pdf)