Skip navigationen

Oplysningspligt

Dragør Kommune har brug for at behandle personoplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere for at kunne levere vores kommunale services og ydelser.

Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig (og evt. dit barn, hvis det drejer sig om services og ydelser til din familie).

Nedenfor finder du oplysningstekster for vores service- og ydelsesområder.

(Bemærk, at siden er under udvikling. Hvis du ikke finder det, du søger, er du velkommen til at kontakte os på databeskyttelse@dragoer.dk.)

 • Oplysningspligt ved indsamling og behandling af personoplysninger
 • Dragør Bibliotekerne

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og/eller dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  1. Dragør Kommune er dataansvarlig

  Dragør Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig og/eller dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Dragør Kommune
  Dragør Bibliotekerne
  Vestgrønningen 18
  2791 Dragør
  CVR-nr.: 12881517
  Telefon: 32 89 04 90
  E-mail: databeskyttelse@dragoer.dk

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine og/eller dit barns personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  3. Formål og retsgrundlag

  Vi behandler dine og/eller dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • Udlån af materialer og administration af biblioteksservices, fx selvbetjeningsløsninger, e-medier og appen ”Biblioteket”, samt den selvbetjente adgang til bibliotekerne uden for betjent åbningstid
  • Administration ved udlån af lokaler og afvikling af arrangementer
  • Offentliggørelse af billeder fra offentlige arrangementer, møder, events og aktiviteter som led i Dragør Kommunes borgerkommunikation

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine og/eller dit barns personoplysninger følger af:

  • Biblioteksloven kapitel 1 og 3
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og e
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

  Vedr. offentliggørelse af billeder: Billeder fra offentlige arrangementer kan bl.a. blive bragt på bibliotekets hjemmeside, på sociale medier, i publikationer og i pressen. Dragør Bibliotekerne ønsker at bringe billeder i god forståelse med borgerne. Hvis du som borger ikke ønsker at optræde på et billede, kan du anmode om at få billedet fjernet ved henvendelse til bibliotek@dragoer.dk. Billedet vil som udgangspunkt blive fjernet de steder, det kan lade sig gøre.

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og/eller dit barn:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse og evt. e-mail og telefon, CPR-nr. (fortroligt) samt anden information, der vedrører biblioteksvirksomhed og lokaleudlejning, herunder mellemværende med biblioteket og betaling af mellemværender

  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi modtager dine og/eller dit barns personoplysninger fra:

  • Dig selv og evt. dit barn
  • Det Centrale Personregister (CPR) via Serviceplatformen. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer

  6. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine og/eller dit barns personoplysninger til:

  • Andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.

  7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS. Det drejer sig om Facebook, Inc. (Facebook og Instagram) samt OverDrive, Inc. (eReolen Global), der er beliggende i USA.

  Som dataansvarlig har vi pligt til at sikre, at personoplysninger kan overføres til tredjelande med beskyttelse i samme omfang, som hvis de befandt sig i EU/EØS. Vi har således pligt til at vurdere – og på regelmæssig basis at revurdere – beskyttelsesniveauet og behovet for supplerende foranstaltninger ved hver overførsel.

  Vi afventer p.t. reviderede retningslinjer for overførsler fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Datatilsynet.

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, som dine oplysninger er blevet registreret og anvendt til, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde et særligt lovkrav.

  1. Oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig samt dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid slettes automatisk efter 30 dage
  2. Din brugerprofil slettes, hvis du har været inaktiv i 3 år
  3. Dokumenter på indmeldelse af lånere under 18 år slettes 12 måneder efter udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år
  4. Bogføringsbilag, herunder betaling af restancer, slettes efter 5 år i henhold til bogføringsloven.

  9. Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis vi behandler dine og/eller dit barns personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine og/eller dit barns personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  10. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og/eller dit barn. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig og dit barn
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig og dit barn (fx hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig og dit barn, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via databeskyttelse@dragoer.dk.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  11. Dine klagemuligheder

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine og dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   

  Oplysningspligt Dragør Bibliotekerne (pdf)

 • Kommunale dagtilbud

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  1. Dragør Kommune er dataansvarlig

  Dragør Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig og dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Dragør Kommune
  Børn, Skole og Kultur
  Kirkevej 7
  2791 Dragør
  CVR-nr.: 12881517
  Telefon: 32 89 01 00
  E-mail: databeskyttelse@dragoer.dk

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine og dit barns personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  3. Formål og retsgrundlag

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • Pladsadministration, herunder ansøgning om plads i dagtilbud, evt. ansøgning om økonomisk fripladstilskud, vidensoverdragelse til skole, udmeldelse
  • Initiativer til fremme af barnets trivsel og udvikling, herunder sprogvurdering, trivselsundersøgelse, forældresamarbejde samt evt. særlige lærings- og udviklingstilbud

  Afhængig af de konkrete omstændigheder behandler vi også personoplysninger i forbindelse med:

  • Afklaring, indsatser m.v. under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (varetages af Tårnby Kommune for Dragør Kommune i henhold til Lovbekendtgørelse 2018-04-30 nr. 423 om forpligtende kommunale samarbejder)
  • Mellemkommunal refusion

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine og dit barns personoplysninger følger af:

  • Dagtilbudsloven
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a og f
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

  Dragør Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige og statistiske undersøgelser, for eksempel udarbejdelse af Dragør Kommunes Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, jf. dagtilbudsloven § 3a. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mail, telefon, forældremyndighed, bopælsoplysninger, læge, billeder og videooptagelser fra hverdagen, sprogvurderinger og andre evalueringer (fortroligt), systemlogin (fortroligt), CPR-nr. (fortroligt), familieforhold og væsentlige sociale forhold (fortroligt)
  • Følsomme personoplysninger, fx vaccinationer og evt. særlige hensyn (helbredsoplysninger), statsborgerskab/fødeland og modersmål (etnicitet) samt portrætfoto (biometri). Evt. oplysninger om religion eller seksuel orientering

  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi modtager dine og dit barns personoplysninger fra:

  • Dig selv og din evt. partner (forældremyndighedsindehaverne) og dit barn
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Andre kommuner, hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger
  • Evt. andre fagområder i kommunen
  • Evt. andre myndigheder eller fælles registre, hvis vi har behov for og hjemmel til at indhente yderligere oplysninger

  6. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine og dit barns personoplysninger til:

  • Andre fagområder i kommunen, herunder tandplejen
  • Databehandlere, der på kommunens vegne behandler oplysningerne, herunder KMD, KOMBIT (Aula og SAPA), Styrelsen for IT og Læring (Unilogin), Formpipe (Acadre) og Rambøll (Hjernen&Hjertet)
  • Andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det
  • Andre børn og forældre i institutionen samt evt. andre modtagere, såfremt du har givet samtykke til det

  7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Dokumenter og anden information, der relaterer til Dragør Kommunes notat- og journalpligt, opbevares som udgangspunkt i fem år, efter at barnet er udmeldt af dagtilbuddet. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet, jf. arkivloven.

  Indhold på Aula slettes senest 15 måneder efter, at barnet er udmeldt af dagtilbuddet.

  9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Når du ansøger om økonomisk fripladstilskud, vil der i langt de fleste tilfælde blive truffet en automatisk afgørelse efter dine indkomst- og husstandsoplysninger.

  Du modtager en afgørelse om, hvorvidt du er bevilget økonomisk fripladstilskud, og hvor meget din fremtidige egenbetaling vil være, udregnet efter din husstands nuværende indkomst. Dit økonomiske fripladstilskud bliver genberegnet hver måned, og der vil ligeledes blive foretaget en årlig efterregulering. Både genberegninger og den årlige efterregulering sker på baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsens register eIndkomst.

  En genberegning eller den årlige efterregulering kan medføre en regulering af dit tilskud. Hvis din indkomst har været højere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal du betale for meget udbetalt tilskud tilbage. Hvis din indkomst har været lavere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal Dragør Kommune efterbetale tilskud til dig.

  10. Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis vi behandler dine og dit barns personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine og dit barns personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  11. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og dit barn. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig og dit barn
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig og dit barn (fx hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • at få slettet dine og dit barns personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at vi som offentlig myndighed er forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via databeskyttelse@dragoer.dk.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  12. Dine klagemuligheder

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine og dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   

  Oplysningspligt - Kommunale dagtilbud (pdf)

 • Kommunale folkeskoler og SFO

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  1. Dragør Kommune er dataansvarlig

  Dragør Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig og dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Dragør Kommune
  Børn, Skole og Kultur
  Kirkevej 7
  2791 Dragør
  CVR-nr.: 12881517
  Telefon: 3289 0100
  E-mail: databeskyttelse@dragoer.dk

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine og dit barns personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  3. Formål og retsgrundlag

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • Sikre folkeskoleundervisning til kommunens børn og unge i den skolepligtige alder
  • Sikre skolefritidsordning (SFO) som en integreret del af folkeskolen til børn i 0.-3. klasse
  • Beregne korrekt forældrebetaling af SFO, herunder behandle ansøgninger om økonomisk fripladstilskud

  Afhængig af de konkrete omstændigheder behandler vi også personoplysninger i forbindelse med:

  • Afklaring, indsatser m.v. under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (varetages af Tårnby Kommune for Dragør Kommune i henhold til Lovbekendtgørelse 2018-04-30 nr. 423 om forpligtende kommunale samarbejder)
  • Skolebuskort
  • Hjemmeundervisning
  • Dispensationsansøgning ved skoleskift
  • Modtagerklasser m.m.
  • Efterskoleophold
  • Skolegang på privatskoler
  • Mellemkommunal refusion

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine og dit barns personoplysninger følger af:

  • Folkeskoleloven
  • Dagtilbudsloven (fritidstilbud)
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a og f
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

  Dragør Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige eller statistiske undersøgelser, det kan for eksempel være i Dragør Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet, jf. folkeskoleloven § 40a. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret.

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mail, telefon, forældremyndighed, bopælsoplysninger, læge, evt. tidligere skolegang, billeder og videooptagelser fra hverdagen, systemlogin (fortroligt), CPR-nr. (fortroligt), prøver og evalueringer (fortroligt), familieforhold og væsentlige sociale forhold (fortroligt)
  • Følsomme personoplysninger, fx statsborgerskab/fødeland og modersmål (etnicitet) samt portrætfoto (biometri). Evt. helbredsoplysninger samt oplysninger om religion eller seksuel orientering

  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi modtager dine og dit barns personoplysninger fra:

  • Dig selv og din evt. partner (forældremyndighedsindehaverne) og dit barn
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Andre kommuner, hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger
  • Evt. andre fagområder i kommunen
  • Evt. andre myndigheder eller fælles registre, hvis vi har behov for og hjemmel til at indhente yderligere oplysninger

  6. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine og dit barns personoplysninger til:

  • Andre fagområder i kommunen, herunder tandpleje og evt. skolebuskørsel
  • Databehandlere, der på kommunens vegne behandler oplysningerne, herunder KMD, KOMBIT (Aula og SAPA), Styrelsen for IT og Læring (Unilogin) og Formpipe (Acadre)
  • Andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det
  • Andre skoleelever og deres forældre samt evt. andre modtagere, såfremt du har givet dit samtykke til det

  Efter omstændighederne kan nødvendige oplysninger også gives videre til:

  • SSP (navn, klassetrin, oplysning om værge)
  • Politiet (oplysninger om skole)
  • Hjemkommunen, hvis eleven er hjemhørende i anden kommune (skoleoplysninger)
  • Taxi eller busselskaber i forbindelse med sygetransport (kontaktoplysninger, skoleoplysninger)

  7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Dokumenter og anden information, der relaterer til Dragør Kommunes notat- og journalpligt, opbevares som udgangspunkt i fem år, efter at eleven har afsluttet sit skoleforløb i kommunen. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet, jf. arkivloven. Eksamensbeviser slettes ikke, men kan findes på borger.dk.

  Elevens elevproduktioner, læringsplaner og indhold på Aula slettes senest 15 måneder efter, at eleven har forladt skolen.

  9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Når du ansøger om økonomisk fripladstilskud, vil der i langt de fleste tilfælde blive truffet en automatisk afgørelse efter dine indkomst- og husstandsoplysninger.

  Du modtager en afgørelse om, hvorvidt du er bevilget økonomisk fripladstilskud, og hvor meget din fremtidige egenbetaling vil være, udregnet efter din husstands nuværende indkomst. Dit økonomiske fripladstilskud bliver genberegnet hver måned, og der vil ligeledes blive foretaget en årlig efterregulering. Både genberegninger og den årlige efterregulering sker på baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsens register eIndkomst.

  En genberegning eller den årlige efterregulering kan medføre en regulering af dit tilskud. Hvis din indkomst har været højere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal du betale for meget udbetalt tilskud tilbage. Hvis din indkomst har været lavere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal Dragør Kommune efterbetale tilskud til dig.

  10. Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis vi behandler dine og dit barns personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine og dit barns personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  11. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og dit barn. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig og dit barn
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig og dit barn (fx hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • at få slettet dine og dit barns personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at vi som offentlig myndighed er forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via databeskyttelse@dragoer.dk.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  12. Dine klagemuligheder

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine og dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   

  Oplysningspligt Kommunale folkeskoler og SFO (pdf)