Skip navigationen

Forpligtende samarbejde

Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde inden for en række områder.

I efteråret 2019 har de to kommuner foretaget en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde. Resultatet af revisionsarbejdet kan ses i et sammenfattende notat om ændringer i hovedaftale og delaftalerne i forbindelse med serviceeftersyn af forpligtende samarbejde. 

Samarbejdsområder

 • Natur og miljø
 • Arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • Genoptræning
 • Visse socialsager for børn og voksne

Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2007.

Delaftaler og retningslinjer

Rammerne for samarbejdet er fastsat i Generelle retningslinjer for delegation og Forretningsgang for klagebehandling.

Som konsekvens af, at Dragør Kommune hjemtager opgaver fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune pr. 1. september 2021, eksisterer delaftale 1 og 2 ikke længere, da samtlige opgaver overgår til Dragør Kommune. Delaftale 5 og 8 er revideret, så de afspejler de opgaver, som fortsat varetages af Tårnby Kommune.

De områder, der skal samarbejdes om, er nærmere beskrevet i seks delaftaler med tilhørende betalingsaftaler.

 • Aftale om forpligtende samarbejde
 • 1. Baggrund

  Revideret hovedaftale vedrørende forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune

  Baggrund

  1.1. Denne aftale er en revideret udgave, af den aftale, der blev indgået mellem Tårnby og Dragør kommuner
  på baggrund af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om strukturreformen, juni 2004. Det forpligtende
  samarbejde omfatter de opgaver der er beskrevet lov om forpligtende samarbejder.

  1.2. Aftalens hovedformål har været at sikre, at Tårnby og Dragør kommuner kan fortsætte som selvstændige
  kommuner med eget besluttet serviceniveau. Dette sker ved, at de to kommuner indgår i et forpligtende
  samarbejde med hinanden efter de kriterier, der fremgår af lovgivningen.

  1.3. Det er et vigtigt formål med denne aftale at skabe en hensigtsmæssig og effektiv ramme om samarbejdet.
  Borgeren i centrum

   

 • 2. Borgeren i centrum

  2.1. Aftalen er indgået mellem to kommuner og bygger på delegation. Opgaverne løses i en entreprenørmodel med Tårnby Kommune som entreprenør.

  2.2. I opbygningen af de enkelte samarbejder skal fokus lægges på hensynet til borgeren. Samarbejderne skal leve op til målene bag strukturreformen og helhedsorienteret sagsbehandling skal være i centrum.

  2.3. Hensynet til borgeren betyder, at borgeren så vidt muligt skal sikres én indgang til den offentlige sektor. Det betyder, at Dragørs borgere i forbindelse med nogle af opgaverne kan modtage deres ydelse i bopælskommunen uanset, at det er Tårnby Kommune, der er udfører af opgaven

 • 3. Betaling

  3.1. Det konkrete samarbejde er præciseret i en række delaftaler med tilhørende betalingsaftaler. Hvis ikke andet er aftalt, følger serviceniveauet det af Tårnby Kommune fastsatte niveau.

  3.2. Den delegerende kommune betaler den beregnede årlige omkostning ved opgavens udførelse.

  3.3 Kostprincippet er gældende jf. principperne om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

  3.4 I tilfælde af effektiviseringer i forbindelse med Tårnby Kommunes varetagelse af opgaver underlagt lov om forpligtende kommunalt samarbejde, får Dragør Kommune andel i besparelsen. Dette sker med samme ikrafttræden som i Tårnby Kommune.

 • 4. Kommunikation

  4.1. For hvert samarbejdsområde sikres, at der tilgår begge kommuner den nødvendige information.

  4.2. Der udarbejdes en skabelon for årsrapportering og et årshjul for rapportering, politisk behandling og betaling – begge dele med mulighed for justering hvert år, så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner. Første justering finder sted i februar 2020.

  4.3. Den delegerende kommune sikrer den nødvendige data- og systemadgang til opgavens løsning.

  4.4 Der skal være en god dialog mellem de to kommuner i samarbejdet blandt andet med hensyn til rapporteringer og daglig drift.

 • Vedtagelse

  Vedtaget i  Dragør Kommunalbestyrelse den 19. december 2019.

 • Bilag om årshjul og rapportering til hovedaftale

  Hvert år primo februar udarbejder de to kommuner i fællesskab en skabelon for årsrapportering samt et årshjul vedrørende rapportering, politisk behandling og betaling – så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner.

  Gældende aftaler på nuværende tidspunkt vedrørende årsrapportering og årshjul er:

  • I januar udarbejder Tårnby Kommune en årsrapportering til Dragør Kommune.
  • Rapporteringen består af faktaark for hver delaftale med oplysninger om resultater i det forgangne år og
   fremtidsudsigter på kort og lang sigt.
  • Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest
   ultimo maj. Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest
   ultimo juni.

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.