Skip navigationen

Forpligtende samarbejde

Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde indenfor fem hovedområder.

Samarbejdsområder

 • Natur og miljø
 • Arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • Specialundervisning
 • Genoptræning
 • Visse socialsager for børn og voksne

Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2007.

Delaftaler og retningslinjer

De områder, der skal samarbejdes om, er nærmere beskrevet i 6 delaftaler med tilhørende betalingsaftaler. Rammerne for samarbejdet er fastsat i Generelle retningslinjer for delegation og Forretningsgang for klagebehandling.

 • Aftale om forpligtende samarbejde
 • 1. Aftalens formål

  1.1. Denne aftale indgås mellem Tårnby og Dragør kommuner på baggrund af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om strukturreformen, juni 2004. Det forpligtende samarbejde omfatter de opgaver der er beskrevet i strukturreformen, der udmøntes i lovgivningen om forpligtende samarbejder.

  1.2. Aftalens hovedformål er at sikre, at Tårnby og Dragør kommuner kan fortsætte som selvstændige kommuner med eget besluttet serviceniveau efter 1.1.2007. Dette sker ved at indgå  et forpligtende samarbejde med hinanden efter de kriterier, der fremgår af den politiske aftale om strukturreformen, juni 2004.

  1.3. Dragør Kommunalbestyrelse meddeler inden 1. januar 2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at Dragør Kommune ønsker at fortsætte i sin nuværende form og at opnå den nødvendige bæredygtighed gennem indgåelse af forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Nærværende aftale om samarbejde vedlægges som bilag til henvendelsen til ministeriet.

  1.4. Tårnby Kommune har en størrelse så den, også efter en reform, selvstændigt vil kunne løse opgaverne. Kommunen indgår inden den 1. januar 2005 dette forpligtende samarbejde med Dragør Kommune, således at det sikres, at Dragør Kommune kan fungere som selvstændig kommune. Dette meddeles  Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden 1. januar 2005.

  1.5. Det er endvidere et formål med denne aftale at skabe en ramme om samarbejdet frem mod 1. januar 2007.

 • 2. Aftalens værdigrundlag

  2.1. Aftalen indgås mellem to kommuner og bygger på delegation, som det er forudsat i aftalen af juni 2004. Opgaverne løses i en entreprenørmodel med Tårnby Kommune som entreprenør. Hvor helt særlige og hensigtsmæssige hensyn taler herfor, vil det ved enighed kunne aftales – herunder de nærmere vilkår – at opgaven løses i Dragør Kommune.

  2.2. I opbygningen af de enkelte samarbejder, som bliver et resultat af det forpligtende samarbejde, skal fokus lægges på hensynet til borgeren. Samarbejderne skal leve op til målene bag strukturreformen.

  2.3. Hensynet til borgeren betyder, at borgeren så vidt muligt skal sikres én indgang til den offentlige sektor. Det giver mulighed for, at Dragørs borgere i forbindelse med nogle af opgaverne kan modtage deres ydelse i bopælskommunen uanset, at det er Tårnby Kommune, der er udfører af opgaven.

 • 3. Ændring og opsigelse af aftalen

  3.1. Ved aftalens indgåelse i december 2004 er der endnu ikke lovgivet om omfanget af det forpligtende samarbejde. Der vil derfor blive behov for at udbygge og præcisere aftalen efterhånden med delaftaler.

 • 4. Den videre planlægning af samarbejdet

  4.1. Det af de 2 kommunalbestyrelser etablerede forhandlingsudvalg sikrer det nødvendige informations- og samarbejdsniveau.  

  4.2. Udvalget forhandler, i takt med lovgivningen, et oplæg til udmøntningen af det forpligtende samarbejde i form af delaftaler til forelæggelse i de respektive kommunalbestyrelser.

 • 5. Principper for prissætning af opgaver

  5.1. Den delegerende kommune betaler den beregnede årlige omkostning ved opgavens udførelse.

  5.2. Principperne der skal benyttes ved  omkostningsberegningerne forventes løst ved lovgivning. Det forpligtende samarbejde løses som entreprenøropgave. De beregninger der ligger til grund for den enkelte opgaves prissætning vil være tilgængelige for den delegerende kommune. Såfremt der ikke lovgives er kostprincippet gældende jf. principperne i Lov nr. 378 af 14.6.1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

  5.3. Anlægsarbejder og store anskaffelser, der vil påvirke omkostningsniveauet for det forpligtende samarbejde, besluttes så tidligt i den udførende kommune, at det kan indgå i begge kommuners budgetlægning.

  5.4.  De konkrete afregningsterminer indarbejdes i de enkelte samarbejder.

 • 6. Principper for styring, drift og udvikling af opgaver

  6.1. For hvert samarbejdsområde sikres, at der tilgår begge kommuner den nødvendige information.

  6.2. Den delegerende kommune sikrer den nødvendige data- og systemadgang til opgavens løsning.

  6.3. For egne sager fastsætter hver enkelt kommunalbestyrelse delegationsniveau samt kriterier for sagsfremstilling og visitation.

  6.4. I maj udarbejder den udførende kommune en samlet økonomisk oversigt for samarbejdsområderne for det kommende år samt overslagsårene. Fremskrivning sker på baggrund af KL’s pris- og lønskøn samt de fremskrivningsfaktorer såsom demografisk udvikling, der måtte være en del af det forpligtende samarbejde. Den økonomiske oversigt  kan herefter indgå i de to kommuners budgetproces.

  6.5. Den delegerende  kommune kan frem til september som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service  på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner.

  6.6. Den udførende  kommune opstiller  herefter et forslag til den endelige økonomi  for samarbejdsområderne.

  6.7. Den udførende kommune rapporterer i budgetårets løb på nærmere aftalte datoer om løbende forbrug, målopfyldelse og udvikling i budgetforudsætninger i øvrigt til den delegerende kommune.

  6.8. Som led i regnskabsaflæggelsen rapporterer  den udførende kommune senest ultimo marts på hvert samarbejdsområde. Rapporteringen  er en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi. Fælles benchmarking kan aftales. 

 • 7. Løsning af fortolkningsspørgsmål mv.

  7.1. Forhandlingsudvalget har som opgave at stille forslag om løsning af fortolkningsspørgsmål eller andre former for uenighed mellem kommunerne.

  7.2. Herudover afventes det, om der lovgives vedr. konflikthåndtering mellem kommuner i forpligtende samarbejde.

 • Vedtagelse

  Vedtaget i  Dragør Kommunalbestyrelse den  16.12.2004
  Vedtaget i  Tårnby Kommunalbestyrelse den  14.12.2004    

Kontakt

Borgmestersekretariat og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat og Personale
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.