Gå til hovedindhold

Brugerrådet

Idrætshallernes brugerråd i Dragør

 • Læs op

Indhold

  Medlemmer

  Formand:
  Mette Kjærgaard
  Dragør Svømmeklub

  Næstformand:
  Gitte Lauersen
  Dragør gymnasterne

  Medlem:
  Jeanette Øbo Glæsner
  Personalegruppen i kommunens idrætshaller

  Medlem:
  Morten Jensen
  Dragør badminton

  Medlem:
  Søren Houen
  Dragør Boldklub

  Medlem:
  Kurt Christensen
  Tændhætten

  Medlem:
  Steen Nielsen
  Skoler og institutioner

  Medlem:
  Leif Nielsen
  Dragør kommunalbestyrelse

  FOU Medlem:
  Claes Clevin
  Medlem fra FOU

  Sekretær:
  Steen Jørgensen
  Hollænderhallen

  Stedfortrædere

  Lars Peter Olsen
  Fægteklubben Aramis Dragør

  Per Christensen
  VSK Kegleklub

  Stedfortræderne deltager ikke i de ordinære møder.

  Ovennævnte stedfortrædere tildeles plads i rådet ved permanent frafald fra rådet.

  Konstituerende møde var den 10. marts 2022.

  Kommende møder

  Tirsdag den 29. november kl. 17.30

  Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26.05.2016

  ”Styrelsesvedtægt for idrætshallernes brugerråd”.

  Området omfatter:
  Hollænderhallen & Kongelundshallen.

  Formål, sammensætning og valg.

  §1
  Brugerrådets opgave er, at rådgive Dragør Kommune med henblik på varetagelse af borgernes brug af idrætshallerne.

  §2
  Brugerrådet består af 7 medlemmer med stemmeret samt 3 medlemmer uden stemmeret.

  Stk. 2
  5 medlemmer med stemmeret vælges af de klubber/foreninger, der benytter Dragør kommunes idrætshaller og faciliteter.


  1 medlem med stemmeret vælges af personalet.
  1 medlem med stemmeret vælges fra FOU udvalget.

  Dragørs skolevæsen tilbydes 1 observatørpost med taleret. Kommunalbestyrelsen tilbydes 1 repræsentant.

  Halinspektøren er sekretær for brugerrådet og deltager i brugerrådets møder uden stemmeret.

  Der vælges en stedfortræder for alle medlemmer.

  Stk. 3
  Valgperioden er 4 år og følger kommunalbestyrelsesperioden.

  Stk. 4
  Valgmøde for valg af 5 medlemmer fra klubber/foreninger afholdes i januar måned umiddelbart efter den nye Kommunalbestyrelses tiltrædelse.


  Valgbarhed har medlemmer af klubber/foreninger, der benytter idrætshallerne og som indstilles af disse klubber/foreninger.

  Hver klub/forening har på vælgermødet én stemme, men kan deltage med to repræsentanter. Valg sker ved simpelt flertal.


  Halinspektøren forestår valg til brugerrådet i Hollænderhallen, som annonceres minimum 14 dage før i den lokale presse.

  Mødevirksomhed.

  §3
  Konstituerende møde afholdes snarest muligt efter valget i Hollænderhallen og efter den nye Kommunalbestyrelses tiltrædelse. Halinspektøren indkalder til mødet.

  Brugerrådet konstituerer sig med en formand og næstformand

  §4
  Brugerrådet udøver sin virksomhed på møder. Møderne holdes for lukkede døre.

  Stk. 2
  Brugerrådet kan invitere gæster til at deltage i forbindelse med belysning af et punkt på dagsordenen.

  Stk. 3
  Brugerrådet planlægger og fastsætter selv sin mødeaktivitet.

  Stk. 4
  Ekstraordinære møde afholdes, når formanden samt mindst 2 medlemmer ønsker det.

  Stk. 5
  Brugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

  §5
  Brugerrådets formand og halinspektør udarbejder dagsorden til møderne. Punkter fra medlemmer indstilles til formanden.

  Stk. 2
  Beslutningsreferat godkendes på efterfølgende møde.

  Stk. 3
  Brugerrådet er beslutningsdygtig ved mindst 3 stemmeberettigede medlemmers tilstedeværelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  Bestyrelsens beføjelser.

  § 6
  Brugerrådet udøver sit virke på møder og inden for de mål, rammer, retningslinjer og aftaler der er fastsat og indgået med Dragør kommune og Kommunalbestyrelsen.

  Stk. 2.
  Brugerrådet er høringsberettiget ift. indgåelse af forpagtningsaftalen i Hollænderhallen.

  Halinspektøren har den daglige kontakt til forpagteren.

  I misligholdelsestilfælde og uoverensstemmelser af forpagtningsaftalen forelægges problematikken for Økonomi- og Planudvalget til beslutning.

  §7
  Halinspektøren udarbejder oplæg til kommende budget til Kommunalbestyrelsen og brugerrådet høres om udkastet.

  Stk. 2
  Brugerrådet orienteres om budgetsituationen i form af kvartalsrapporter udarbejdet af halinspektøren.

  Stk. 3
  Halinspektøren udarbejder hvert år forslag til budget for Hollænderhallen. Halinspektøren forestår høring i brugerrådet og fremsender efterfølgende forvaltningen de samlede budgetindstillinger og høringssvar.

  Drift, vedligeholdelse, udlån mv.

  §8
  Halinspektøren er ansvarlig for den daglige drift og er den daglige leder for alle ansatte under og i Hollænderhallen.

  §9
  Vedligeholdelse af fast ejendom, f.s.v. angår klimaskærm og tekniske installationer, planlægges og gennemføres af Plan & Teknik i samarbejde med halinspektøren.

  Plan & Teknik udarbejder budgetforslag for området.

  Brugerrådet holdes orienteret.

  Stk. 2
  Halinspektøren er ansvarlig for indvendig vedligeholdelse og kontakt til Dragør kommune samt eksterne leverandører.

  § 10
  Brugerrådet kan indbringe spørgsmål om alle forhold til det politiske udvalg.

  Stk. 2
  Halinspektøren udarbejder, ud fra de gældende fordelingsprincipperne, forslag til fordeling af faste banetider gældende for Hollænderhalområdet.

  Brugerrådet høres inden fremsendelsen af halinspektørens forslag

  Stk. 3.
  Bestyrelsen orienteres om FOU ́s endelige fordeling snarest efter vedtagelsen i FOU.