Gå til hovedindhold

Hjemmeundervisning

Her kan du finde information om muligheden for at hjemmeundervise dit barn.

Indhold

  Alle børn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, men det er ikke et krav, at barnet går i skole. Du kan som forælder vælge selv at stå for undervisningen af dit barn.

  Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og der vil blive ført tilsyn med undervisningen.

  Om hjemmeundervisning

  Du skal kontakte Center for Børn, Skole og Kultur, inden hjemmeundervisningen begynder.

  Du vil efterfølgende blive kontaktet af folkeskolen i det skoledistrikt, som dit barn tilhører, for at aftale et opstartsmøde omkring hjemmeundervisning.

  På mødet vil I gennemgå forventninger til undervisningen, få tilbudt udlån af undervisningsmateriale/bøger, tale om der er specielle hensyn til barnet, der eventuelt skal imødekommes samt gennemgå, hvordan tilsynet med undervisningen kommer til at foregå og hyppigheden af disse.

  Herefter vil hjemmeundervisningen blive godkendt af Center for Børn, Skole og Kultur.

  Motiverne for hjemmeundervisning varierer. Der kan være ideologiske, praktiske og /eller sociale årsager til, at man vælger hjemmeundervisning. Da årsagerne til hjemmeundervisning kan være meget forskelligartede, er tilgangen til undervisningen ofte også meget forskellig. Nogle hjemmeundervisere vælger at følge den etablerede skoles undervisningsform med skema og undervisningsmaterialer. Andre hjemmeundervisere vælger en anden undervisningsform, der tager udgangspunkt i barnets ønsker og motivation – ”unschooling”.

  Uanset hvilken tilgang man har til hjemmeundervisningen skal den stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen jf. Grundlovens §76.

  Det vil sige, at elever, der forlader 9.klasse på en fri grundskole (hjemmeundervisning), skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre, som hvis de havde gået i folkeskolen.

  Det er hensigtsmæssigt, at hjemmeunderviseren overvejer, hvilken grad af parallelitet mellem undervisningen, der er ønskelig. Det er ikke et krav, at folkeskolens fag eller emner direkte kan identificeres på elevens skema med navns nævnelse. De enkelte fag og emner kan derfor indgå i tværfaglige læringsforløb, projektorienteret undervisning m.m.

  Hjemmeunderviseren kan selv beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges samt hvilke undervisningsmetoder og undervisningsmidler, der skal anvendes.

  Det er ikke et krav, at hjemmeundervisningen skal omfatte undervisning i alle folkeskolens fag. Dog skal der tilbydes undervisning inden for hvert af de fagområder, som kan opdeles i humanistisk, naturvidenskabelig og praksis-musisk. Det må dog anses som et mindstekrav, at fagene dansk, matematik og engelsk kan identificeres. Det følger af bestemmelsen i Friskolelovens §9 stk.2, om den tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag.

  Det er afgørende, at hjemmeundervisningen ud fra en helhedsvurdering giver eleven de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis eleven havde gået i folkeskole.

  Hjemmeunderviseren er ansvarlig for, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Denne formulering åbner op for, at evalueringen af den hjemmeundervistes læring kan være identisk med den evaluering, der foregår i mange skoler i form af udførte opgaver i skolebøger, projektarbejde, skriftlige opgaver og faglige prøver, men den kan også have andre former.

  Det kan være hensigtsmæssigt at føre dagbog, lave opsummerende rapporter, video/lydoptagelser og produkter, som tilsammen kan udgøre grundlaget for en evaluering af hjemmeundervisningen og den faglige udvikling.

  Det er folkeskolen i det skoledistrikt som barnet tilhører, der står for tilsyn med hjemmeundervisning.

  Der føres tilsyn efter vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler.

  Distriktsskolen vil kontrollere om hjemmeundervisningen står mål, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. For at vurdere dette, vil der blive kigget på undervisningsmateriale, dagbøger, produkter og andre relevante evalueringsredskaber.

  Derudover vil der være en samtale med hjemmeunderviser og barnet, hvor der vil være fokus på, om den fremviste dokumentation i tilstrækkelig grad formidler læring, og hvilke ændringer, der vil være behov for. Der vil også være et fokus på, om det er relevant at inddrage andre samarbejdspartnere som f.eks. UU-vejledere, fritidstilbud m.m.

  Der udarbejdes et tilsynsnotat efter hvert tilsyn, hvor det vurderes, om undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

  Der kan afholdes prøver hvert år i dansk, matematik og engelsk (og andre fag efter vurderet behov). Den, der varetager hjemmeundervisningen, leder prøverne efter aftale med tilsynsførende. Der føres tilsyn under selve prøveafholdelsen, og resultatet vurderes af tilsynsførende jf. Bekendtgørelsen af lov om friskoler og private grundskoler.

  Hvis det vurderes, at undervisningen IKKE står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, sker følgende:

  Hjemmeunderviser orienteres om, hvad der mangler
  Der afholdes en prøve efter 3 måneder
  Hvis undervisningen stadig herefter er mangelfuld, skal barnet undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes jf. Folkeskolens §33 stk.

  Der kan klages over denne afgørelse jævnfør Forvaltningsloven.

  Lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 om folkeskolen (folkeskoleloven), kap. 5

  Lovbekendtgørelse nr. 1656 af 9. august 2021 om friskoler og private grundskoler m.v., kap. 8.

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Kultur

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Kultur