Gå til hovedindhold
Organisation

Databeskyttelse

Dragør Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Indhold

  Persondatapolitik

  Dragør Kommune har brug for at behandle personoplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere for at kunne levere vores kommunale services og ydelser. I persondatapolitikken nedenfor redegør vi generelt for, hvordan kommunen bruger og beskytter personoplysninger blandt andet, når du besøger kommunens hjemmeside.

  Generelt om databeskyttelse

  Når du henvender dig til kommunen i forbindelse med en konkret sag, bliver din henvendelse gemt elektronisk og registreret i sagsbehandlingssystemet.

  Hvis du henvender dig til kommunen, og din henvendelse giver anledning til, at der oprettes en sag, vil din henvendelse også blive gemt elektronisk og registreret i sagsbehandlingssystemet.

  Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med kommunens øvrige korrespondance og håndtering af sager.

  Nogle informationer henter kommunen fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre. Det er fx indkomstoplysninger, SKAT, bygnings- og Boligregistret. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller en service.

  Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med de services og ydelser, du modtager fra kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller en ydelse.

  Kontakt kommunens fagområder

  Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning.

  Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.

  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommuner.

  Kontakt kommunens fagområder

  Ved tilmelding til en kommunal service registreres den e-mailadresse, eller anden information, som du selv afgiver. Oplysningerne anvendes til at behandle din forespørgsel eller til at sende dig nyhedsbreve.

  Oplysningerne registreres enten i kommunens interne systemer eller hos kommunens databehandler.

  Oplysningerne om de enkelte tilmeldinger videregives ikke, og oplysningerne slettes når formålet med opbevaring ikke længere er til stede.

  Dragør Kommune bruger billeder fra offentlige arrangementer, møder, events og aktiviteter for at kommunikere med et bredt publikum. Derfor kan billedmateriale fra offentlige arrangementer blive bragt på kommunens hjemmeside, sociale medier, publikationer og i pressen.

  Dragør Kommune ønsker at bringe billeder i god forståelse med borgerne. Hvis du som borger ikke ønsker at optræde på et billede, kan du anmode om at få billedet fjernet ved at sende en sikker mail til kommunen.

  Billedet vil blive fjernet alle de steder, det kan lade sig gøre.

  Databeskyttelsesrådgiver

  På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Dragør Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer personoplysninger på lovlig og sikker vis.

  Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til de lovmæssige krav i persondataforordningen.

  Du kan stille databeskyttelsesrådgiveren spørgsmål om dine rettigheder som registreret, samt generelle spørgsmål angående behandling af dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en formodning om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som kommunens fagområder træffer.

  Hvis du har brug for hjælp til:

  • at forstå en afgørelse
  • at klage over indholdet i kommunens sagsbehandling
  • eller hjælp til at klage over en afgørelse

  kan du kontakte forvaltningen

  Den registreredes rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Brug selvbetjeningsløsningen til at søge om indsigt.

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Dragør Kommunes behandling af personoplysninger om dig. Brug selvbetjeningsløsningen herunder, hvis du vil søge om indsigt.

  Søg om indsigt

  Oplysningspligt ved indsamling og behandling af personoplysninger

  Dragør Kommune har brug for at behandle personoplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere for at kunne levere vores kommunale services og ydelser.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig (og evt. dit barn, hvis det drejer sig om services og ydelser til din familie).

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og/eller dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  1. Dragør Kommune er dataansvarlig

  Dragør Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig og/eller dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger her:

  Dragør Kommune
  Dragør Bibliotekerne
  Vestgrønningen 18
  2791 Dragør
  CVR-nr.: 12881517
  Telefon: 32 89 04 90

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine og/eller dit barns personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  3. Formål og retsgrundlag

  Vi behandler dine og/eller dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • Udlån af materialer og administration af biblioteksservices, fx selvbetjeningsløsninger, e-medier og appen ”Biblioteket”, samt den selvbetjente adgang til bibliotekerne uden for betjent åbningstid
  • Administration ved udlån af lokaler og afvikling af arrangementer
  • Offentliggørelse af billeder fra offentlige arrangementer, møder, events og aktiviteter som led i Dragør Kommunes borgerkommunikation

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine og/eller dit barns personoplysninger følger af:

  • Biblioteksloven kapitel 1 og 3
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og e
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

  Vedr. offentliggørelse af billeder: Billeder fra offentlige arrangementer kan bl.a. blive bragt på bibliotekets hjemmeside, på sociale medier, i publikationer og i pressen. Dragør Bibliotekerne ønsker at bringe billeder i god forståelse med borgerne. Hvis du som borger ikke ønsker at optræde på et billede, kan du anmode om at få billedet fjernet ved henvendelse til bibliotek@dragoer.dk. Billedet vil som udgangspunkt blive fjernet de steder, det kan lade sig gøre.

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og/eller dit barn:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse og evt. e-mail og telefon, CPR-nr. (fortroligt) samt anden information, der vedrører biblioteksvirksomhed og lokaleudlejning, herunder mellemværende med biblioteket og betaling af mellemværender

  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi modtager dine og/eller dit barns personoplysninger fra:

  • Dig selv og evt. dit barn
  • Det Centrale Personregister (CPR) via Serviceplatformen. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer.

  6. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine og/eller dit barns personoplysninger til:

  • Andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.

  7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS. Det drejer sig om Facebook, Inc. (Facebook og Instagram) samt OverDrive, Inc. (eReolen Global), der er beliggende i USA.

  Som dataansvarlig har vi pligt til at sikre, at personoplysninger kan overføres til tredjelande med beskyttelse i samme omfang, som hvis de befandt sig i EU/EØS. Vi har således pligt til at vurdere – og på regelmæssig basis at revurdere – beskyttelsesniveauet og behovet for supplerende foranstaltninger ved hver overførsel.

  Vi afventer p.t. reviderede retningslinjer for overførsler fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Datatilsynet.

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, som dine oplysninger er blevet registreret og anvendt til, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde et særligt lovkrav.

  1. Oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig samt dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid slettes automatisk efter 30 dage
  2. Din brugerprofil slettes, hvis du har været inaktiv i 3 år
  3. Dokumenter på indmeldelse af lånere under 18 år slettes 12 måneder efter udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år
  4. Bogføringsbilag, herunder betaling af restancer, slettes efter 5 år i henhold til bogføringsloven.

  9. Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis vi behandler dine og/eller dit barns personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine og/eller dit barns personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  10. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og/eller dit barn. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig og dit barn
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig og dit barn (fx hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn
   i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig og dit barn, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via sikker mail.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  11. Dine klagemuligheder

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine og dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysningspligt Dragør Bibliotekerne (pdf)

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  1. Dragør Kommune er dataansvarlig

  Dragør Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig og dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Dragør Kommune
  Børn, Skole og Kultur
  Kirkevej 7
  2791 Dragør
  CVR-nr.: 12881517
  Telefon: 32 89 01 00

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine og dit barns personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  3. Formål og retsgrundlag

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • Pladsadministration, herunder ansøgning om plads i dagtilbud, evt. ansøgning om økonomisk fripladstilskud, vidensoverdragelse til skole, udmeldelse
  • Initiativer til fremme af barnets trivsel og udvikling, herunder sprogvurdering, trivselsundersøgelse, forældresamarbejde samt evt. særlige lærings- og udviklingstilbud

  Afhængig af de konkrete omstændigheder behandler vi også personoplysninger i forbindelse med:

  • Afklaring, indsatser m.v. under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (varetages af Tårnby Kommune for Dragør Kommune i henhold til Lovbekendtgørelse 2018-04-30 nr. 423 om forpligtende kommunale samarbejder)
  • Mellemkommunal refusion

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine og dit barns personoplysninger følger af:

  • Dagtilbudsloven
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a og f
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

  Dragør Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige og statistiske undersøgelser, for eksempel udarbejdelse af Dragør Kommunes Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, jf. dagtilbudsloven § 3a. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mail, telefon, forældremyndighed, bopælsoplysninger, læge, billeder og videooptagelser fra hverdagen, sprogvurderinger og andre evalueringer (fortroligt), systemlogin (fortroligt), CPR-nr. (fortroligt), familieforhold og væsentlige sociale forhold (fortroligt)
  • Følsomme personoplysninger, fx vaccinationer og evt. særlige hensyn (helbredsoplysninger), statsborgerskab/fødeland og modersmål (etnicitet) samt portrætfoto (biometri). Evt. oplysninger om religion eller seksuel orientering.

  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi modtager dine og dit barns personoplysninger fra:

  • Dig selv og din evt. partner (forældremyndighedsindehaverne) og dit barn
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Andre kommuner, hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger
  • Evt. andre fagområder i kommunen
  • Evt. andre myndigheder eller fælles registre, hvis vi har behov for og hjemmel til at indhente yderligere oplysninger

  6. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine og dit barns personoplysninger til:

  • Andre fagområder i kommunen, herunder tandplejen
  • Databehandlere, der på kommunens vegne behandler oplysningerne, herunder KMD, KOMBIT (Aula og SAPA), Styrelsen for IT og Læring (Unilogin), Formpipe (Acadre) og Rambøll (Hjernen&Hjertet)
  • Andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det
  • Andre børn og forældre i institutionen samt evt. andre modtagere, såfremt du har givet samtykke til det

  7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Dokumenter og anden information, der relaterer til Dragør Kommunes notat- og journalpligt, opbevares som udgangspunkt i fem år, efter at barnet er udmeldt af dagtilbuddet. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet, jf. arkivloven.

  Indhold på Aula slettes senest 15 måneder efter, at barnet er udmeldt af dagtilbuddet.

  9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Når du ansøger om økonomisk fripladstilskud, vil der i langt de fleste tilfælde blive truffet en automatisk afgørelse efter dine indkomst- og husstandsoplysninger.

  Du modtager en afgørelse om, hvorvidt du er bevilget økonomisk fripladstilskud, og hvor meget din fremtidige egenbetaling vil være, udregnet efter din husstands nuværende indkomst. Dit økonomiske fripladstilskud bliver genberegnet hver måned, og der vil ligeledes blive foretaget en årlig efterregulering. Både genberegninger og den årlige efterregulering sker på baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsens register eIndkomst.

  En genberegning eller den årlige efterregulering kan medføre en regulering af dit tilskud. Hvis din indkomst har været højere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal du betale for meget udbetalt tilskud tilbage. Hvis din indkomst har været lavere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal Dragør Kommune efterbetale tilskud til dig.

  10. Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis vi behandler dine og dit barns personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine og dit barns personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  11. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og dit barn. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig og dit barn
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig og dit barn (fx hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • at få slettet dine og dit barns personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at vi som offentlig myndighed er forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via sikker mail.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  12. Dine klagemuligheder

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine og dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysningspligt - Kommunale dagtilbud (pdf)

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  1. Dragør Kommune er dataansvarlig

  Dragør Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig og dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Dragør Kommune
  Børn, Skole og Kultur
  Kirkevej 7
  2791 Dragør
  CVR-nr.: 12881517
  Telefon: 3289 0100

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine og dit barns personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  3. Formål og retsgrundlag

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • Sikre folkeskoleundervisning til kommunens børn og unge i den skolepligtige alder
  • Sikre skolefritidsordning (SFO) som en integreret del af folkeskolen til børn i 0.-3. klasse
  • Beregne korrekt forældrebetaling af SFO, herunder behandle ansøgninger om økonomisk fripladstilskud

  Afhængig af de konkrete omstændigheder behandler vi også personoplysninger i forbindelse med:

  • Afklaring, indsatser m.v. under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (varetages af Tårnby Kommune for Dragør Kommune i henhold til Lovbekendtgørelse 2018-04-30 nr. 423 om forpligtende kommunale samarbejder)
  • Skolebuskort
  • Hjemmeundervisning
  • Dispensationsansøgning ved skoleskift
  • Modtagerklasser m.m.
  • Efterskoleophold
  • Skolegang på privatskoler
  • Mellemkommunal refusion

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine og dit barns personoplysninger følger af:

  • Folkeskoleloven
  • Dagtilbudsloven (fritidstilbud)
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a og f
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

  Dragør Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige eller statistiske undersøgelser, det kan for eksempel være i Dragør Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet, jf. folkeskoleloven § 40a. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret.

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mail, telefon, forældremyndighed, bopælsoplysninger, læge, evt. tidligere skolegang, billeder og videooptagelser fra hverdagen, systemlogin (fortroligt), CPR-nr. (fortroligt), prøver og evalueringer (fortroligt), familieforhold og væsentlige sociale forhold (fortroligt)
  • Følsomme personoplysninger, fx statsborgerskab/fødeland og modersmål (etnicitet) samt portrætfoto (biometri). Evt. helbredsoplysninger samt oplysninger om religion eller seksuel orientering

  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi modtager dine og dit barns personoplysninger fra:

  • Dig selv og din evt. partner (forældremyndighedsindehaverne) og dit barn
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Andre kommuner, hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger
  • Evt. andre fagområder i kommunen
  • Evt. andre myndigheder eller fælles registre, hvis vi har behov for og hjemmel til at indhente yderligere oplysninger

  6. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine og dit barns personoplysninger til:

  • Andre fagområder i kommunen, herunder tandpleje og evt. skolebuskørsel
  • Databehandlere, der på kommunens vegne behandler oplysningerne, herunder KMD, KOMBIT (Aula og SAPA), Styrelsen for IT og Læring (Unilogin) og Formpipe (Acadre)
  • Andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det
  • Andre skoleelever og deres forældre samt evt. andre modtagere, såfremt du har givet dit samtykke til det

  Efter omstændighederne kan nødvendige oplysninger også gives videre til:

  • SSP (navn, klassetrin, oplysning om værge)
  • Politiet (oplysninger om skole)
  • Hjemkommunen, hvis eleven er hjemhørende i anden kommune (skoleoplysninger)
  • Taxi eller busselskaber i forbindelse med sygetransport (kontaktoplysninger, skoleoplysninger)

  7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Dokumenter og anden information, der relaterer til Dragør Kommunes notat- og journalpligt, opbevares som udgangspunkt i fem år, efter at eleven har afsluttet sit skoleforløb i kommunen. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet, jf. arkivloven. Eksamensbeviser slettes ikke, men kan findes på borger.dk.

  Elevens elevproduktioner, læringsplaner og indhold på Aula slettes senest 15 måneder efter, at eleven har forladt skolen.

  9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Når du ansøger om økonomisk fripladstilskud, vil der i langt de fleste tilfælde blive truffet en automatisk afgørelse efter dine indkomst- og husstandsoplysninger.

  Du modtager en afgørelse om, hvorvidt du er bevilget økonomisk fripladstilskud, og hvor meget din fremtidige egenbetaling vil være, udregnet efter din husstands nuværende indkomst. Dit økonomiske fripladstilskud bliver genberegnet hver måned, og der vil ligeledes blive foretaget en årlig efterregulering. Både genberegninger og den årlige efterregulering sker på baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsens register eIndkomst.

  En genberegning eller den årlige efterregulering kan medføre en regulering af dit tilskud. Hvis din indkomst har været højere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal du betale for meget udbetalt tilskud tilbage. Hvis din indkomst har været lavere end den, dit økonomiske fripladstilskud har været beregnet efter, skal Dragør Kommune efterbetale tilskud til dig.

  10. Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis vi behandler dine og dit barns personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine og dit barns personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  11. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og dit barn. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig og dit barn
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig og dit barn (fx hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn
  • at få slettet dine og dit barns personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at

  vi som offentlig myndighed er forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via sikker mail.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  12. Dine klagemuligheder

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine og dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Oplysningspligt Kommunale folkeskoler og SFO (pdf)

  Links

  Kontakt

  Databeskyttelsesrådgiver

  Har du spørgsmål til vores håndtering af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Telefon: 36 39 36 03

  E-mail: xrd@hvidovre.dk