Gå til hovedindhold

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Her kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 i serviceloven.

Indhold

  Her kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 i serviceloven.

  Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte og sårbare grupper?

  Hvert år uddeler Dragør Kommune et beløb til frivilligt socialt arbejde, der hjælper socialt udsatte og sårbare borgere. I Dragør Kommune er der et stærkt ønske om, at inddrage og styrke samarbejdet med civilsamfundet i arbejdet med at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer i kommunen.

  Det er en forudsætning for at modtage støtte, at arbejdet er lokalt forankret og sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Der er yderligere et krav, at aktiviteten er åben for offentligheden og kommer et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, som ellers ikke tilgodeses i andre tilbud.

  Det kan for eksempel være:

  • Sygdomsgrupper - for eksempel borgere med kroniske sygdomme samt borgere med fysiske eller psykiske lidelser.
  • Udsatte voksne - for eksempel misbrugere, hjemløse eller voldsramte.
  • Borgere med andre personlige eller sociale problemer, herunder borgere der er ramt af ensomhed eller som står i en personlig krise.
  • Udsatte børn og unge
  • Pårørende til ovennævnte grupper.

  I 2022 prioriteres initiativer, der styrker de sociale relationer blandt mennesker med helbredsmæssige problemer og/eller sociale problemer.

  Puljen kan både søges af frivillige sociale foreninger og organisationer, samt af andre typer foreninger, netværk eller grupper, der varetager specifikke, afgrænsede frivillige sociale indsatser og aktiviteter.

  Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde, og de dermed forbundne udgifter, f.eks. daglig drift, administration, indkøb, aktiviteter m.m.

  Som udgangspunkt skal de frivillige sociale foreninger forsøge at skabe andre indtægter, således foreninger ikke alene baserer sin økonomi på kommunale tilskudsmidler.

  Det er muligt at få støtte til den frivillige del af at en driftsoverenskomstsdækket organisation eller forening - men dette gælder kun for de lønnede aktiviteter, som direkte vedrører koordinering af den frivillige indsats.

  Her kan du se eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til:

  • Opstart af frivillige sociale foreninger
  • Oplysningskampagner
  • Afvikling af arrangementer
  • Indkøb af udstyr
  • Sociale caféer
  • Telefonisk eller personlig rådgivning
  • Aflastningstjenester for pårørende
  • Besøgsvennetjenester
  • Selvhjælpsgrupper

  Listen over aktiviteter er ikke udtømmende, men det er et krav at aktiviteten, som der søges støtte til, er borgerrettet og har en direkte inddragelse af borgerne.

  Det er Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, der én gang om året beslutter, hvilke aktiviteter, der skal ydes støtte til. Der gives ikke begrundelser for, hvilke aktiviteter der gives støtte og hvilke der får afslag.

  Referat fra udvalgets møde kan efter uddelingen læses på kommunens hjemmeside.

  I 2022 vil midlerne blive uddelt på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. juni. Såfremt der er flere midler tilbage i puljen efter hovedudlodningen uddeles disse i november eller december.

  1. ansøgningsrunde

  Der er åbent for ansøgninger til §18-puljen i perioden 1. april til og med 1. maj 2022. Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden vil blive afvist.

  2. ansøgningsrunde

  Der er åbent for ansøgninger til §18-puljen i perioden 1. oktober til og med 1. november 2022. Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden vil blive afvist.

  Midlerne bliver uddelt på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 29. november 2022.

  Du ansøger ved at udfylde Dragør Kommunes online ansøgningsskema under Selvbetjening.

  For at modtage tilskud skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto. Du vil blive bedt om at logge ind med foreningens NemID og vil dermed få en kvittering på at din ansøgning er modtaget i den tilhørende eBoks.

  Når du ansøger skal du have følgende informationer klar:

  • Foreningens NemID og CVR-nummer.
  • Foreningens eventuelle vedægter
  • Foreningens seneste årsregnskab og budget for indeværende år.
  • Budget for den aktivitet du søger midler til.

  Bemærk: Ved tildeling af midler lægges der vægt på, at skemaet er udfyldt fyldestgørende og at der foreligger budget for den aktivitet der søges midler til.

  Tilskuddet udbetaler til den NemKonto, som er tilknyttet foreningens CVR-nummer. Vær opmærksom på, at en foreningskonto ikke automatisk oprettes som en NemKonto.

  Læs mere om oprettelse af CVR-nummer og NemKonto.

  Udbetalingen sker umiddelbart efter, at bevillingen er givet.

  Hvis du/din forening får tildelt midler fra puljen, skal I dokumentere, hvordan midlerne er brugt.

  Derfor indsendes regnskab med bilag for projektet til Dragør Kommune senest den 31. marts året efter, at projektet har kørt. Regnskabet sendes til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering.

  Der er udarbejdet et regnskabsskema, som kan bruges til aflæggelse af regnskab, eller blot bruges som inspiration.

  Sidst opdateret: 20. oktober 2022

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering