Gå til hovedindhold
Klima og miljø
Vand og natur

PFAS/PFOS

Drikkevandet i Dragør Kommune overholder vandkvalitetskravene, oplyser HOFOR, som leverer alt drikkevand til forbrugerne i Dragør. Det gælder også det vand, som indvindes lokalt.

Indhold

  HOFOR undersøger regelmæssigt drikkevandet for miljøfremmede stoffer, herunder PFAS/PFOS. Tilsvarende undersøger Tårnby Kommune på vegne af Dragør Kommune badevandet fem forskellige steder langs kommunens kyst. Du kan læse mere om perfluorerede stoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Undersøgelser PFAS/PFOS

  Landet over pågår der kortlægning og miljøundersøgelser - blandt andet på brandøvelsespladser og andre grunde, hvor der har været anvendt produkter med indhold af flour-forbindelser (PFAS/PFOS). Formålet med kortlægningen og miljøundersøgelserne er at identificere de steder, hvor der eventuelt er udledninger, der overskrider grænseværdierne.

  Information om PFAS på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Behovet for undersøgelser og kortlægning skyldes fund af en kraftig forurening med PFOS fra en brandskole ved Korsør i sommeren 2021. Forureningen har blandt andet spredt sig til en nærliggende eng, hvor et kogræsserlaug holder til. Fødevarestyrelsen har konstateret store mængder PFOS i kød fra kogræsserlaugets dyr.

  Syv lokaliteter i Dragør Kommune bliver i øjeblikket undersøgt af Region Hovedstaden, Københavns Lufthavne, Dragør Kommune og Tårnby Kommune. På seks af disse lokaliteter er der påvist PFAS. En lokalitet er endnu ikke undersøgt.

  Ved én af lokaliteterne, brandøvelsespladsen i Københavns Lufthavn, blev der påvist PFAS i 2011 og Lufthavnen har etableret et renseanlæg på stedet, som renser grundvandet for PFAS.

  Senest er der i efteråret 2021 påvist PFAS i drænvandet fra Københavns Lufthavn. Drænvandet afledes til vandløbet Hovedgrøften, som løber gennem Dragør Kommune med udløb i Øresund. Niveauet ved udløbet til Hovedgrøften er 2,3 µg/l, hvilket er væsentligt over grænseværdierne for PFOS i vandløb.

  Lufthavnen har derfor ansøgt om tilladelse til at opstille et renseanlæg ved udløbet nord for St. Magleby snarest muligt, hvor drænvandet kan renses for PFOS før udløb. Kilden til forureningen vurderes at stamme fra Brandstation Vest i Københavns Lufthavn, som ligger i Tårnby Kommune.

  Københavns Lufthavne har i samarbejde med Dragør Kommune og Tårnby kommune udtaget vand-, jord- og planteprøver fra Hovedgrøften. De foreløbige resultater viser indhold af PFOS over grænseværdien i vandløbet. Koncentrationen af PFOS aftager som forventet ned gennem vandløbet. Resultaterne af jord- og planteprøver er ikke modtaget endnu.

  Se resultat af vandprøverne samt kort over udtagelsessteder

  På marken, ved udløb til Hovedgrøften, er der konstateret PFAS i jordprøver, som er udtaget i umiddelbar nærhed til grøften. Prøve af kød fra tidligere græssende får på marken viser ingen indhold af PFAS.

  Se analyseresultater samt kort over udtagelsessteder

  Analyserne viser, at grænseværdierne for 12 PFOS forbindelser og for 4 PFAS forbindelser overholdes. Grænseværdien for de 4 PFAS forbindelser blev indført januar 2022.

  Dragør Vandværk

  St. Magleby Vandværk

  Det forventes, at der vil blive etableret et renseanlæg til rensning af drænvand på lufthavens arealer snarest muligt. I første omgang opstilles et renseanlæg i form af containere. Et mere permanent anlæg vil blive bygget efterfølgende.

  Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil vurdere behovet for yderligere tiltag, når alle prøveresultater foreligger. Region Hovedstaden står for registrering af jordforurening med PFAS-stoffer.

  Historiske data og resultaterne fra de supplerende undersøgelser vil løbende blive offentliggjort her på hjemmesiden.

  Rapporter og analyser opfylder ikke lovkrav om webtilgængelighed. Dragør Kommune tilbyder at læse disse dokumenter op.

  Du kan kontakte Center for Plan, Teknik og Erhverv på 32 89 01 00 inden for åbningstiden eller på digital post. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig hurtigst muligt - og senest indenfor 3-5 arbejdsdage.

  Rapporter og analyser

  År 2022

  Badevandet analyseres i månederne juni, juli og august og for Dragør Søbad desuden også i december. Tårnby Kommune udfører denne opgave på vegne af Dragør Kommune som en del af det forpligtende samarbejde.

  Se resultaterne for hele 2022 nedenfor.

  Dragør Søbad

  Dragør Søbad juni 2022.pdf

  Dragør Søbad juli 2022.pdf

  Dragør Søbad august 2022.pdf

  Dragør Søbad december 2022.pdf

  Amager Sydstrand

  Amager Sydstrand juni 2022.pdf

  Amager Sydstrand juli 2022.pdf

  Amager Sydstrand august 2022.pdf

  Søvang

  Søvang juni 2022.pdf

  Søvang juli 2022.pdf

  Søvang august 2022.pdf

  Kongelundskroen

  Kongelundskroen juni 2022.pdf

  Kongelundskroen juli 2022.pdf

  Kongelundskroen august 2022.pdf

  Nord for Dragør Renseanlæg

  Nord for Dragør Renseanlæg juni 2022.pdf

  Nord for Dragør Renseanlæg juli 2022.pdf

  Nord for Dragør Renseanlæg august 2022.pdf

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv