Gå til hovedindhold
Klima og miljø
Vand og natur

PFAS/PFOS

Drikkevandet i Dragør Kommune overholder vandkvalitetskravene, oplyser HOFOR, som leverer alt drikkevand til forbrugerne i Dragør. Det gælder også det vand, som indvindes lokalt.

Indhold

  HOFOR undersøger regelmæssigt drikkevandet for miljøfremmede stoffer, herunder PFAS/PFOS. Tilsvarende undersøger Tårnby Kommune på vegne af Dragør Kommune badevandet fem forskellige steder langs kommunens kyst. Du kan læse mere om perfluorerede stoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Undersøgelser PFAS/PFOS

  Landet over pågår der kortlægning og miljøundersøgelser - blandt andet på brandøvelsespladser og andre grunde, hvor der har været anvendt produkter med indhold af flour-forbindelser (PFAS/PFOS). Formålet med kortlægningen og miljøundersøgelserne er at identificere de steder, hvor der eventuelt er udledninger, der overskrider grænseværdierne.

  Information om PFAS på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Behovet for undersøgelser og kortlægning skyldes fund af en kraftig forurening med PFOS fra en brandskole ved Korsør i sommeren 2021. Forureningen har blandt andet spredt sig til en nærliggende eng, hvor et kogræsserlaug holder til. Fødevarestyrelsen har konstateret store mængder PFOS i kød fra kogræsserlaugets dyr.

  Syv lokaliteter i Dragør Kommune bliver i øjeblikket undersøgt af Region Hovedstaden, Københavns Lufthavne, Dragør Kommune og Tårnby Kommune. På seks af disse lokaliteter er der påvist PFAS. En lokalitet er endnu ikke undersøgt.

  Ved én af lokaliteterne, brandøvelsespladsen i Københavns Lufthavn, blev der påvist PFAS i 2011 og Lufthavnen har etableret et renseanlæg på stedet, som renser grundvandet for PFAS.

  Senest er der i efteråret 2021 påvist PFAS i drænvandet fra Københavns Lufthavn. Drænvandet afledes til vandløbet Hovedgrøften, som løber gennem Dragør Kommune med udløb i Øresund. Niveauet ved udløbet til Hovedgrøften er 2,3 µg/l, hvilket er væsentligt over grænseværdierne for PFOS i vandløb.

  Lufthavnen har derfor ansøgt om tilladelse til at opstille et renseanlæg ved udløbet nord for St. Magleby snarest muligt, hvor drænvandet kan renses for PFOS før udløb. Kilden til forureningen vurderes at stamme fra Brandstation Vest i Københavns Lufthavn, som ligger i Tårnby Kommune.

  Der er påvist PFAS (PFOS) i bundmaterialet i vandløbet “Hovedgrøften”. Det løber fra Københavns Lufthavn via Store Magleby og videre langs markerne til Øresund nord for Søvang.

  Vandløbet får regnvand fra Københavns Lufthavn, St. Magleby, Vængekvarteret og markerne lang vandløbet.

  I den nordlige del af Hovedgrøften er værdierne over grænseværdien for ren jord. På den resterende del er indholdet under grænseværdierne for ren jord.

  Københavns lufthavn har i 2023 etableret et renseanlæg, som renser overfladevandet for PFAS, som lufthavnen afleder til Hovedgrøften. 

  Grøde fra vandløbet er i 2023 blevet undersøgt og bortskaffet til godkendt modtageranlæg.

  Der vil blive udtaget nye prøver af bundmaterialet i den nordlige del, når vandløbet skal oprenses med henblik på bortskaffelse. Bundmateriale fra den sydlige del blive oplagt på brinkerne som tidligere, og som vandløbsloven foreskriver.

  Læs analyserapporten fra WSP

  I grundvandet under Dragør Kommune er der påvist PFAS i tidligere vandindvindingsboringer til vandværkerne. De seneste målinger blev udført i 2022. Indholdet er over de vejledende grænseværdier for grundvand.

  Boringerne benyttes ikke mere til indvinding af drikkevand på grund af indholdet af PFAS og andre miljøfremmede stoffer.

  HOFOR analyseresultat PFAS boringer 2022

  Analyserne viser, at grænseværdierne for 12 PFOS forbindelser og for 4 PFAS forbindelser overholdes. Grænseværdien for de 4 PFAS forbindelser blev indført januar 2022.

  Dragør Vandværk

  St. Magleby Vandværk

  Der er i marts 2022 udtaget prøver af tangen på Mormorstranden, før den fjernes og udspredes på markjord lokalt. Analyserne viser et indhold, som er væsentligt under grænseværdien.

  Der er målt 0,00121 mg/kg TS for fire PFAS-stoffer og 0,001421 mg/kg TS for 22 PFAS-stoffer.

  Grænseværdien er på 0,01mg/kg TS for summen af fire PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) og 0,4 mg/kg TS for summen af 22 PFAS-stoffer.

  Læs analyserapporten her

  Det forventes, at der vil blive etableret et renseanlæg til rensning af drænvand på lufthavens arealer snarest muligt. I første omgang opstilles et renseanlæg i form af containere. Et mere permanent anlæg vil blive bygget efterfølgende.

  Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil vurdere behovet for yderligere tiltag, når alle prøveresultater foreligger. Region Hovedstaden står for registrering af jordforurening med PFAS-stoffer.

  Historiske data og resultaterne fra de supplerende undersøgelser vil løbende blive offentliggjort her på hjemmesiden.

  Rapporter og analyser opfylder ikke lovkrav om webtilgængelighed. Dragør Kommune tilbyder at læse disse dokumenter op.

  Du kan kontakte Center for Plan, Teknik og Erhverv på 32 89 01 00 inden for åbningstiden eller på digital post. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig hurtigst muligt - og senest indenfor 3-5 arbejdsdage.

  Rapporter og analyser

  Der er i 2023 udtaget badevandsprøver af vandet i Øresund ved badebroen på Dragør Nordstrand og af overfladevand fra det såkaldte udløb ’U8’, som er udløbet fra Københavns Lufthavn på Dragør Nordstrand.

  Badevandsprøverne er væsentligt under grænseværdien for badevand på 40 ng/l.

  Prøverne af vandet fra U8 viser et indhold på eller lige over grænseværdien for badevand.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet resultaterne, og styrelsen vurderer ikke, at det vil være forbundet med en sundhedsmæssig risiko at bade i havvand ved Dragør Nordstrand. 

  Se kort over området

  Prøver fra U8

  U8 badevandsprøve 7. august 2023

  U8 skimmeprøve 7. august 2023

  U8 badevandsprøve 11. september 2023

  U8 skimmeprøve 11. september 2023

  Prøver fra Nordstranden

  Nordstranden badevandsprøve 7. august 2023

  Nordstranden skimmeprøve 7. august 2023

  Nordstranden badevandsprøve 11. september 2023

  Nordstranden skimmeprøve 11. september 2023

  År 2022

  Badevandet analyseres i månederne juni, juli og august og for Dragør Søbad desuden også i december. Tårnby Kommune udfører denne opgave på vegne af Dragør Kommune som en del af det forpligtende samarbejde.

  Se resultaterne for hele 2022 nedenfor.

  Dragør Søbad

  Dragør Søbad juni 2022.pdf

  Dragør Søbad juli 2022.pdf

  Dragør Søbad august 2022.pdf

  Dragør Søbad december 2022.pdf

  Amager Sydstrand

  Amager Sydstrand juni 2022.pdf

  Amager Sydstrand juli 2022.pdf

  Amager Sydstrand august 2022.pdf

  Søvang

  Søvang juni 2022.pdf

  Søvang juli 2022.pdf

  Søvang august 2022.pdf

  Kongelundskroen

  Kongelundskroen juni 2022.pdf

  Kongelundskroen juli 2022.pdf

  Kongelundskroen august 2022.pdf

  Nord for Dragør Renseanlæg

  Nord for Dragør Renseanlæg juni 2022.pdf

  Nord for Dragør Renseanlæg juli 2022.pdf

  Nord for Dragør Renseanlæg august 2022.pdf

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv