Gå til hovedindhold
PFAS
Klima og miljø

Information om PFAS/PFOS

Drikkevandet i Dragør Kommune overholder vandkvalitetskravene, oplyser HOFOR, som leverer alt drikkevand til forbrugerne i Dragør. Det gælder også det vand, som indvindes lokalt.

15. feb. 2022

Indhold

  HOFOR undersøger regelmæssigt drikkevandet for miljøfremmede stoffer, herunder PFAS/PFOS. Du kan læse mere om perfluorerede stoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Baggrund

  Landet over pågår der kortlægning og miljøundersøgelser - blandt andet på brandøvelsespladser og andre grunde, hvor der har været anvendt produkter med indhold af flour-forbindelser (PFAS/PFOS). Formålet med kortlægningen og miljøundersøgelserne er at identificere de steder, hvor der eventuelt er udledninger, der overskrider grænseværdierne.

  Oversigt over PFAS-grænseværdierne fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Behovet for undersøgelser og kortlægning skyldes fund af en kraftig forurening med PFOS fra en brandskole ved Korsør i sommeren 2021. Forureningen har blandt andet spredt sig til en nærliggende eng, hvor et kogræsserlaug holder til. Fødevarestyrelsen har konstateret store mængder PFOS i kød fra kogræsserlaugets dyr.

  Undersøgelser i Dragør

  Syv lokaliteter i Dragør Kommune bliver i øjeblikket undersøgt af Region Hovedstaden, Københavns Lufthavne, Dragør Kommune og Tårnby Kommune. På seks af disse lokaliteter er der påvist PFAS. En lokalitet er endnu ikke undersøgt.

  Ved én af lokaliteterne, brandøvelsespladsen i Københavns Lufthavn, blev der påvist PFAS i 2011 og Lufthavnen har etableret et renseanlæg på stedet, som renser grundvandet for PFAS.

  Senest er der i efteråret 2021 påvist PFAS i drænvandet fra Københavns Lufthavn. Drænvandet afledes til vandløbet Hovedgrøften, som løber gennem Dragør Kommune med udløb i Øresund. Niveauet ved udløbet til Hovedgrøften er 2,3 µg/l, hvilket er væsentligt over grænseværdierne for PFOS i vandløb.

  Lufthavnen har derfor ansøgt om tilladelse til at opstille et renseanlæg ved udløbet nord for St. Magleby snarest muligt, hvor drænvandet kan renses for PFOS før udløb. Kilden til forureningen vurderes at stamme fra Brandstation Vest i Københavns Lufthavn, som ligger i Tårnby Kommune.

  Undersøgelser af Hovedgrøften

  Københavns Lufthavne har i samarbejde med Dragør Kommune og Tårnby kommune udtaget vand-, jord- og planteprøver fra Hovedgrøften. De foreløbige resultater viser indhold af PFOS over grænseværdien i vandløbet. Koncentrationen af PFOS aftager som forventet ned gennem vandløbet. Resultaterne af jord- og planteprøver er ikke modtaget endnu.

  Se resultat af vandprøverne samt kort over udtagelsessteder

  På marken, ved udløb til Hovedgrøften, er der konstateret PFAS i jordprøver, som er udtaget i umiddelbar nærhed til grøften. Prøve af kød fra tidligere græssende får på marken viser ingen indhold af PFAS.

  Se analyseresultater samt kort over udtagelsessteder

  Næste skridt

  Det forventes, at der vil blive etableret et renseanlæg til rensning af drænvand på lufthavens arealer snarest muligt. I første omgang opstilles et renseanlæg i form af containere. Et mere permanent anlæg vil blive bygget efterfølgende.

  Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil vurdere behovet for yderligere tiltag, når alle prøveresultater foreligger. Region Hovedstaden står for registrering af jordforurening med PFAS-stoffer.

  Historiske data og resultaterne fra de supplerende undersøgelser vil løbende blive offentliggjort på dragoer.dk.