Gå til hovedindhold
Udvalg
Politik

Udvalgenes opgaver

Læs om de politiske udvalg. Herunder hvilke medlemmer, der sidder i udvalgene, og hvilke opgaver de har ansvaret for.

Indhold

  Opgaver

  • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kasse og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold.
  • Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
  • Udvalget udarbejder forslag og indstiller til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
  • Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har overordnet ansvaret for kommuneplanlægningen.
  • Udvalget bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægning.
  • Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom.

  Medlemmer

  • Kenneth Gøtterup (C)
  • Jan Madsen (C)
  • Nicolaj Bertel Riber (A)
  • Ole H. Hansen (A)
  • Helle Barth (V)
  • Peter Læssøe (T)
  • Flemming Blønd (L)

  Opgaver

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens tilbud på 0-6 års området, visse kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende:

  • Folkeskolen og SFO
  • Specialundervisning og PPR
  • Fritidsklubber
  • Ungdomsskolen
  • Det specialiserede børneområde
  • Bibliotekerne
  • Idrætsområdet
  • Voksenundervisning
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • Musik- og kulturskole
  • Dagtilbud m.v.
  • Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende Samarbejde, Delaftale 4 – Det specialiserede område – børn.
  • Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af
  • Fritidsforanstaltninger for børn og unge
  • Biblioteksvæsen
  • Museum-, teater- og biografforhold (andre kulturelle aktiviteter)
  • Tilskud til foreninger
  • Turisme

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af regler for udlån og udleje af lokaler inden for udvalgets område. Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og indstiller til kommunalbestyrelsen om takster for samtlige brugerbetalte områder under udvalgets regi.

  Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

  Inden for udvalgets område udarbejder udvalget forslag og indstiller til kommunalbestyrelsen om:

  • Sektorpolitikker og sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
  • Anlægsplaner 7
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag

  Medlemmer

  • Lisbeth Dam Larsen (A)
  • Mia Tang (C)
  • Theis Guldbech (C)
  • Trine Søe (C)
  • Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)
  • Anne Harnek (T)
  • Annette Nyvang (T)

  Opgaver

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens socialpolitik. Herunder opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner samt private og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver vedrørende:

  • Ældrepleje og omsorg
  • Sociale pensioner, herunder førtidspensioner
  • Boligstøtte
  • Familieydelser
  • Integration
  • Beskæftigelsesplan og tilsyn med Jobcenteret
  • Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser

  Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende Samarbejde. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedspolitik, herunder:

  • Forebyggende sundhed og sundhedsfremme
  • Genoptræning og hjælpemidler
  • Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse
  • Øvrige sundhedsopgaver

  Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende samarbejde. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af regler for udlån og udleje af lokaler inden for udvalgets område.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder forslag og indstiller til kommunalbestyrelsen om takster for samtlige brugerbetalte områder under udvalgets regi.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsespolitikken, herunder:

  • Beskæftigelsesplan og tilsyn med Jobcenteret (Det forpligtende Samarbejde, Delaftale 6 Beskæftigelse og Integration)
  • Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, herunder sygedagpenge, integrationsydelser, ledighedsydelser m.m.

  Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

  Medlemmer

  • Nicolaj Bertel Riber (A)
  • Ole H. Hansen (A)
  • Jan Madsen (C)
  • Theis Guldbech (C)
  • Trine Søe (C)
  • Helle Barth (V)
  • Peter Læssøe (T)

  Opgaver

  • Klima-, By- og Erhvervsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens erhvervs, turist- og planmæssige opgaver.
  • Udvalget har ansvaret for lokalplaner samt for en samordnet kommuneplanlægning.
  • Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og drager omsorg for økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag og indstiller til kommunalbestyrelsen om planforslagene.
  • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens erhvervs-, klima-
   og planmæssige opgaver.
  • Udvalget har ansvaret for lokalplaner samt for en samordnet kommuneplanlægning.
  • Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og drager omsorg for økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag og indstiller til kommunalbestyrelsen om planforslagene.

  Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af kommunens tekniske og
  miljømæssige opgaver samt inden for arealanvendelsen.

  Herunder opgaver vedrørende:

  • Administration af lokalplaner og byplanvedtægter
  • Bygge- og boligforhold
  • Miljøbeskyttelse
  • Naturbeskyttelse
  • Kollektiv trafik
  • Hyre-, rute- og fragtkørsel
  • Renovationsvæsen
  • Vandforsyning
  • Vandløb
  • Varmeforsyning
  • Vejvæsen
  • Klima
  • Civilforsvar og beredskab
  • Den kommunale havn
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner for udvalgets område
  • Samt drift og vedligeholdelse af rekreative områder, herunder parker, kommunale bygninger og anlæg

  Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af erhvervspolitikken. Herunder lokal erhvervsservice og samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden.

  Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende Samarbejde, Delaftale 3 Natur og Miljø.

  Udvalget udarbejder forslag og indstiller til kommunalbestyrelsen om sektorpolitikker og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4

  Medlemmer

  • Helle Barth (V)
  • Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)
  • Martin Wood Pedersen (C)
  • Mia Tang  (C)
  • Ole H. Hansen (A)
  • Annette Nyvang (T)
  • Flemming Blønd (L)

  Opgaver

  Børn og Unge-udvalget har i følge servicelovens § 62 ansvar for at varetage behandlingen af sager om børns og unges sociale forhold, hvor der ikke kan opnås enighed og en retslig afgørelse er påkrævet.

  Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter blandt dens medlemmer. Desuden består udvalget af 1 byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologiske sagkyndige.

  Medlemmer

  • Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)
  • Nicola Bertel Riber (A)

  Stedfortrædere

  • Martin Wood Pedersen (C)
  • Lisbeth Dam Larsen (A)

  Links

  Lov om social service (retsinformation.dk)

  Bekendtgørelse om forretningsorden for Børn og Unge-udvalg (Retsinformation.dk)