Gå til hovedindhold
Politikker og strategier
Børn
Unge

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitikken samt Standarder for sagsbehandlingen i sager om børn og unge med særlige behov udgør Dragør Kommunes sammenhængende Børne- og ungepolitik.

Indhold

  Denne politik er fundamentet for børn og unges trivsel, udvikling og læring i Dragør Kommune. Politikkens værdier er grundstenen for børnenes og de unges liv i deres institutioner og hverdag. Børne- og ungesynet bygger på respekten for hinanden, og muligheden for udfoldelse er omdrejningspunktet. Derudover er det essentielt, at alle børn og unge føler sig værdifulde og bliver understøttet i deres alsidige og personlige udvikling.

  Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov
  Børne- og Ungepolitikken samt Standarder for sagsbehandlingen i sager om børn og unge med særlige behov udgør Dragør Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov skal derfor læses som et supplement til afsnittet ”Børn og unge med særlige behov” i Børne- og Ungepolitikken.

  Børne- og ungepolitikken er den platform, der skal understøtte alle børn og unges trivsel, udvikling og læring i Dragør Kommune. Den er et udtryk for de værdier, som alle ansatte på tværs af daginstitutioner, skoler og kultur- og fritidsliv arbejder med.

  Børne- og ungepolitikken 2016-2020 bygger på de værdier og det børnesyn, som også er grundlagt i Børne og Ungepolitikken fra 2005. Værdierne er inddelt i fire temaer:

  1. Kompetente børn og unge – fokus på udvikling og læring
  2. Forpligtende fællesskaber – fokus på fællesskab og trivsel
  3. Børn og unge med særlige behov – fokus på forebyggelse og tidlig indsats
  4. Stærke netværk og et rigt lokalmiljø – fokus på helhed, sammenhæng og sammenhængskraft

  Børne- og Ungepolitikken skal ses som det fælles fundament, børne- og ungeområdet står på, og som kommunens øvrige politikker på 0-18-årsområdet tager udgangspunkt i. Modellen nedenfor illustrerer relationen mellem de forskellige politikker:

  Børne- og Ungepolitikken gør ikke en forskel i sig selv. Forskellen opstår, når værdierne omsættes til praksis og bliver bestemmende for, hvordan der konkret handles og prioriteres dér, hvor medarbejdere, børn og unge tilbringer en stor del af deres hverdag. Det være sig i dagplejen, i daginstitutionen, i skolen, i ungdomsskolen, i kultur– og fritidstilbuddene og i det tværfaglige samarbejde. Målet er, at værdierne i Børne- og Ungepolitikken vil gøre en forskel til glæde for Dragørs børn og unge.

  Respekten for hinanden er et centralt element i Dragør Kommunes børne- og ungesyn.

  Børnene og de unge er i centrum. Børn skal have lov til at være børn. Børn skal lære, og børn skal lege. Unge mennesker skal have mulighed for at udfolde sig i en hverdag med kammerater og have adgang til et spændende ungeliv. Når voksenlivet nærmer sig, skal de unge kunne kigge fremad mod uddannelse og erhvervsliv.

  Vores børne- og ungesyn baserer sig blandt andet på FN´s børnekonvention. Voksne møder børn og unge, som de er, og med respekt for børn og unges ressourcer. Børn og unge skal ikke gøre sig fortjent til de voksnes anerkendelse og respekt. Anerkendelse og respekt er til stede i de grænser, vi som ansvarlige voksne sætter over for børn og unge i institutioner, skoler, fritidsliv og i familien.

  De voksnes rolle

  Forældre har ansvaret for deres egne børn og for de basale forudsætninger for et godt børne- og ungeliv fyldt med oplevelser, udfordringer og læring. Forældre bakker op om arbejdet i institutioner og skoler og udviser respekt for børnegruppen og for fællesskabet.

  I Dragør Kommune arbejder vi med fleksibel planlægning, således at hensynet til børn og unges basale og dynamiske læring og fordybelse i videst mulig udstrækning bestemmer tilrettelæggelsen og organiseringen af hverdagen i institutioner, skoler og fritidsliv. Der lægges vægt på, at undervisningsforløb og pædagogiske aktiviteter følges af konkrete målsætninger og evalueringer.

  Målsætninger er vigtige, men det er dagligdagens samspil, som er afgørende. Medarbejderne i Dragør Kommune er nærværende og tydelige i forhold til barnet og den unge. Medarbejdernes håndtering af egen voksenrolle får børn og unge til at føle sig værdsat og fyldt med selvværd. Både medarbejdere og forældre fremstår som voksne, der viser omsorg, har mod til opdragelse og kan igangsætte aktiviteter.

  Fokus på: Udvikling og læring – I Dragør Kommune fremmer vi børn og unges læring og tilegnelse af kompetencer, der understøtter det enkelte barns alsidige og personlige udvikling.

  I institutioner og skoler prioriterer vi det faglige niveau og de sociale kompetencer højt. Vi arbejder med alsidige arbejdsmetoder og udtryksformer, som sikrer, at vi både styrker børnenes og de unges intellektuelle, kreative, fysiske, relationelle- og følelsesmæssige kompetencer, som gør dem i stand til at reflektere, træffe valg og handle.

  Vi arbejder med at sikre børnenes og de unges selvværd gennem inddragelse, opmærksomhed og accept af egne og andres styrker og begrænsninger.

  Det betyder at

  1. Alle børn og unge udfordres og udvikler sig, så de bliver så dygtige, som de kan
  2. Alle børn og unge oplever at være værdsatte og have handlemuligheder
  3. Alle børn og unge oplever at have medindflydelse og medansvar og lærer om demokrati i de fællesskaber, de indgår i.

  Fokus på: Fællesskab og trivsel – I Dragør Kommune skaber vi rummelige fællesskaber, hvor der er respekt for hinandens kultur, historie og individuelle behov. Vi møder børnene og de unge dér, hvor de er. Der er frihed til forskellighed, både fysisk og læringsmæssigt. Socialt er der plads til alle.

  Vi arbejder for, at alle børn og unge har adgang til positive fællesskaber og oplever at være værdsatte i de fællesskaber, de indgår i. Vi arbejder forebyggende og med tidlig indsats, særligt i forhold til børn og unge med behov for støtte til at udvikle sig og trives.

  Det betyder at

  1. Alle børn og unge understøttes i positive og udviklende fællesskaber
  2. Alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, som de indgår i
  3. Alle børn og unge oplever gensidig respekt for hinanden og for hinandens kulturer
  4. Alle børn og unge oplever, at der er plads til dem fysisk, læringsmæssigt og socialt.

  Fokus på: Forebyggelse og tidlig indsats – I Dragør Kommune arbejder vi for at skabe tryghed for udsatte og truede børn samt børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og varige lidelser. Vi arbejder for, at børn og unge med særlige behov skal have gode muligheder for uddannelse, arbejde og senere familieliv.

  Dragør Kommune arbejder målrettet for at styrke vidensdeling, et højt fagligt niveau og tværfagligt samarbejde, som alle er faktorer for en tidlig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats i forhold til børn, unge og familier med særlige behov. Vi arbejder for at skabe de mest optimale udviklingsmuligheder for børn og unge med udgangspunkt i den enkeltes behov og specifikke forebyggende foranstaltninger, jf. Serviceloven kapitel 11.

  Vi arbejder ud fra et inkluderende perspektiv, således at børn og unge med særlige behov, som udgangspunkt, får tilbud i deres kendte og trygge verden.

  Det betyder at

  1. Alle børn og unge med særlige behov skal have mulighed for at være så tæt på almenmiljøet som muligt
  2. Alle børn og unge med særlige behov oplever sammenhæng, helhed og udviklingsmuligheder i deres liv
  3. Alle børn, unge og familier med behov for særlige indsatser imødekommes gennem forebyggende og tidlig indsats
  4. Alle børn og unge med særlige behov får den nødvendige hjælp i deres lokale og vante miljø med tilrettelagt hjælp
  5. Alle børn, unge og familier med særlige behov skal opleve en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i forhold til hele familien og deres omgivelser. Familien og netværket skal inddrages som aktive medspillere.

  Fokus på: Helhed, sammenhæng og sammenhængskraft – I Dragør Kommune har vi fokus på helhed og sammenhæng. Vi samarbejder i stærke netværk på tværs af børne- og ungeområdet for at sikre helhed og kontinuitet i børn og unges hverdag og liv.

  Det tværfaglige samarbejde mellem fx inklusionsvejledere, PPR, klubber og SSP er en del af de stærke netværk.

  Børn og unge i Dragør Kommune nyder godt af et velfunderet lokalmiljø med et mangfoldigt kultur- og fritidsliv og stærke lokale traditioner tæt på storbyens tilbud. Det giver børn og unge adgang til udviklende oplevelser og bidrager til deres forståelse af sig selv og andre mennesker.

  Det betyder at

  1. Alle børn og unge oplever helhed og kontinuitet
  2. Alle børn og unge lærer deres lokalområde, dets historie og kultur at kende
  3. Alle børn og unge har mulighed for at udfolde sig kreativt og rekreativt, blandt andet gennem et mangfoldigt fritids- og foreningsliv – selvstændigt eller i samspil med engagerede voksne
  4. Alle unge udfordres, udvikles og vejledes, så de kan træffe kvalificerede valg af uddannelse og senere beskæftigelse.

  Der følges systematisk op på de værdier og målsætninger, som Børne- og Ungepolitikken repræsenterer:

  Dagtilbudsområdet undersøger hvert år børns trivsel, udvikling og læring gennem sprogvurderinger, der foretages, når barnet er 3 år og 6 år samt hvert andet år gennem børnemiljøvurderinger.

  Skoleområdet undersøger årligt børn og unges trivsel, udvikling og læring gennem kvalitetsrapporter, herunder nationale test, trivselsmålinger, 9. klasses afgangsprøver samt valg, fastholdelse og fuldførelse af ungdomsuddannelser.

  Derudover følges der hvert år op på børn og unges fysiske-, sociale- og læringsmæssige inklusion, ligesom drejebogen for overgangen fra dagtilbud til skole årligt evalueres og kvalificeres.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bliver løbende orienteret om status på foranstaltninger vedrørende sårbare børn og unge. Der arbejdes altid ud fra standarder, som fremgår af bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken: ”Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov”.

  Børn og Ungepolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.