Gå til hovedindhold

Pleje af døende i eget hjem

Under hjemmeplejen hører også pleje af døende i eget hjem. Ordningen er tænkt som et alternativ til sygehusophold.

Indhold

  Du har ret til sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp som andre borgere med en varig lidelse.

  Du kan få økonomisk hjælp til:

  • medicinudgifter gennem Lægemiddelstyrelsen
  • plejevederlag gives af kommunen til en nærtstående, som passer den terminale syge
  • plejevederlaget svarer til 1 1/2 gange dagpengesatsen, dog maksimalt hidtidig indkomst
  • plejevederlag skal søges i den kommune, hvor den syge skal passes
  • du kan få dækket egenudgifterne til sygeplejeartikler, proteindrik fysioterapi og lignende efter Servicelovens § 122

  Vil du søge om ansættelse til pasning af nærtstående skal du kontakte Visitationen.

  18.09.2023 15.10

  Orlov til pasning af syge og døende pårørende

  Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at pleje en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø hjemme. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

  Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål
  • at den døende har et plejebehov
  • at du og din nærtstående er enige om plejeordningen
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.
  Plejevederlagets størrelse

  Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.

  Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

  Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse – fx for at aflaste dig som pårørende. Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads.

  Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte, kan det bl.a. indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

  Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et betydeligt og varigt handicap, kan du blive ansat af kommunen i op til 6 måneder til at passe den syge.

  Betingelserne er:

  • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
  • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
  • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • at den syge eller handicappede har sin egen bolig og fx ikke bor i botilbud eller i en plejebolig
  • at begge parter – den syge og dig – er enige om pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

  Hvis du bliver bevilget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst 1 måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til 3 måneder efter fornyet ansøgning.

  Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 25.138 kr. pr. måned (2023). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

  Der er stadig mulighed for at få hjælp fra kommunen, når du som pårørende plejer den døende. Den døende har fx mulighed for at få hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold.

  Kommunen kan give tilskud til sygeplejeartikler og lignende (fx sondeernæring og ernæringspræparater) i forbindelse med plejen.

  Den døende kan desuden få bevilget fuldt tilskud til medicin via sin læge.

  Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

  Links

  Kontakt

  Visitationen

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Visitationen har telefontid hverdage 8.15-10.

  Telefon: 32 89 02 09

  Send Digital Post til Visitationen