Gå til hovedindhold

Skoleindskrivning

Alle børn skal som udgangspunkt begynde i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Vi vil gerne byde dig og dit barn velkommen i Dragør Kommunes folkeskoler.

Indhold

  1. Klik på 'Indskriv' ud for dit barns navn og personnummer
  2. Vælg den skole dit barn skal indskrives i
  3. Udfyld personlige oplysninger for dit barn
  4. Udfyld personlige oplysninger for begge forældre - eller den forælder, hvor barnet bor hos
  5. Udfyld oplysninger for kontaktpersoner på dit barn
  6. Udfyld ekstraoplysninger for dit barn (fx kørselserklæring og sundhedsoplysninger)
  7. Dit barn tilmeldes automatisk SFO gennem indskrivningen
  8. Du får en kvittering, når indskrivningen er indsendt

  Vores skoledistrikter kan ændre sig hvert år efter behov. Det betyder, at skoledistrikterne kan tilpasses, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til størrelse, hensyn til søskende og afstand til skole.

  Når indskrivningsprocessen er afsluttet i december, vurderer vi, om der er behov for ændringer. Behov for ændringer bliver udløst af, om børnene fordeler sig ligeligt på kommunens tre folkeskoler. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver der behov for, at vi ændrer i skoledistrikterne. Eventuelle ændringer vil, efter behandling i Skoleudvalget, blive sendt i høring i skolebestyrelserne.

  Det betyder, at der efter indskrivningen kan ske ændringer i skoledistrikterne, og at nogle bopæle kommer til at høre til en anden distriktsskole, end den nuværende.

  Vi opfordrer derfor til, at man venter med at fortælle sit barn, hvilken skole, det skal gå på, til skolerne har sendt et velkomstbrev ud.

  Se skoledistrikter

  Indskrivning af børn i 0. klasse sker ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  Søskendekriteriet, gældende for kommunens egne elever, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen

  Ved skolestart i 0. klasse tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever

  Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den der bor tættest på

  Kommunens borgere går forud for andre

  Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 24 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune

  Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps)

  Hvis der efter optagelse af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 24 elever i klassen – optages elever fra andre kommuner

  Der er frit skolevalg over kommunegrænserne, ligesom elever kan søge om optagelse på en anden skole i Dragør Kommune end distriktsskolen. Ønskerne vil blive imødekommet, hvis der er plads på den ønskede skole.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage elever fra andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse på det pågældende klassetrin. 

  Vil en elev skifte skole, kan dette imødekommes, hvis der er under 22 elever på det pågældende klassetrin på den ønskede skole, eller at de involverede skoler vurderer, at det vil gavne elevens faglige og/eller sociale udvikling.

  I Dragør Kommune arbejder vi fagprofessionelle tæt sammen med dig og hinanden for at sikre dit barn en tryg og sammenhængende overgang fra dagtilbud til skole. Det gør vi, fordi vi ved fra forskning, at en god overgang og skolestart er afgørende for dit barns trivsel og læring. Ikke kun lige nu og her, men for hele dit barns videre uddannelsesliv.

  I forbindelse med skolestart kan det være relevant at dele oplysninger mellem dagtilbud og skole. Det kan fx dreje sig om følgende oplysninger:

  • Dit barns sociale adfærd set i forhold til klassedannelse
  • Særlige forhold eller udfordringer, som har betydning for dit barns situation
  • Eventuelle foranstaltninger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

  Retsgrundlaget for deling af relevante oplysninger mellem dagtilbud og skole er dagtilbudsloven § 3a, stk. 3 samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra b og h.

  Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

  Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi passer på dine personoplysninger her:

  Kommunale dagtilbud (pdf)

  Kommunale folkeskoler og SFO (pdf)

  Når du indskriver dit barn til skolestart, vil dit barn automatisk få tilbudt en plads i SFO. Du vil modtage et brev i eBoks. SFO’erne modtager folkeskolens nye 0. klasse fra 1. maj.

  Er du tilflyttet kommunen og dit barn skal starte i skole, skal du kontakte folkeskolen i dit skoledistrikt.

  Flytter du til en anden kommune, må dit barn gerne fortsætte sin skolegang på sin skole i Dragør.

  Vil du melde dit barn ud af skolen, skal du kontakte skolen.

  Ønsker du at melde dit barn ud af SFO, skal det ske med en måneds varsling fra den 1. eller den 15. i måneden før på digital pladsanvisning.

  Sidst opdateret: 2. december 2022

  Links

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Kultur