Gå til hovedindhold
Klima og miljø

Naturpleje- og naturbeskyttelse

Ændret afgræsning og hegning på Hvidtjørnsarealet og strandengene.

Indhold

  Der gennemføres i øjeblikket udskiftning af hegningen omkring Hvidtjørnsarealet på Sydstranden. Dette sker som led i at forbedre naturplejen af strandenge og kystarealer i kommunen, både for at holde arealerne lys-åbne, for at sikre mangfoldighed i engflora og fugleliv - og for at give fine oplevelsesmuligheder for besøgende. I den forbindelse opsættes godkendte strømhegn, der er uskadelige for mennesker og dyr.

  Baggrunden herfor kan læses i nedenstående beskrivelse fra TAMU-center/Storkøbenhavn, der forestår driften.

  Formålet med den aktuelle udskiftning af indhegningen på Hvidtjørnsarealet er, at den eksisterede hegning var nedslidt og ikke i en stand, til at kunne holde dyrene inde på engarealet, til fare for mennesker og dyr. Den nye indhegning af området muliggør en helt ny form for at beskytte området i form af skånsom afgræsning af engarealer og overdrev.

  Området er hidtil kun blevet afgræsset med fårehold, men vil fremover blive afgræsset af både får og kreaturer. Naturlig afgræsning på engarealerne med får og kreaturer, er en effektiv plejende form for afgræsning. Vekselafgræsning med får og kreaturer er en naturlig måde at udnytte græsarealerne på, samtidig med at moderfår og -kreaturer plejer området, opfostrer de deres lam eller kalve.

  Får og kvæg har meget forskellige præferencer, når det gælder afgræsning. Fårene vælger de mindre friske græsarter, mens kvæg vælger større græsarter, og afgræsser den øvre del af græsmarken. De supplerer derved hinanden, og fårene kan desuden afgræsse arealerne, selv i våde perioder om efteråret, da de har små klove, og ikke vejer så meget. Fårene afgræsser desuden ukrudtsarter, og giver derved græsset, men også den naturlige engflora, gode vækstbetingelser, som kvæget – og de besøgende - kan nyde godt af. Da de to dyregrupper har meget forskellige fødepræferencer, supplerer de hinanden godt.

  Hvis dyrene selv får lov til at udvælge deres fødeemner, udnyttes græsmarken optimalt, og samtidigt giver det plads til, at dyrene tilegner sig den mest optimale og velfærdsmæssige adfærd. Kvæg og fårs adfærd harmonerer således, at dyrene i den sammenhæng kan være på arealerne på samme tid. Begge dyrearter er rolige og er vant til mennesker.

  I Danmark er der mere end 100 års praksis i brug af strømhegn og alle spændingsgivere, der bliver solgt I Danmark er CE godkendt i henhold til EU-norm, og ufarlige og uskadelige for mennesker og dyr. Hegningen på Hvidtjørnsarealet og på strandengen bliver opsat af et professionelt firma efter alle regler og forskrifter. Med indhegningen af engarealerne i Dragør er det ønsket, at der bliver taget højde for at forene sikkerhed med æstetik, funktionalitet og god adgangsmuligheder for publikum. Den nye indhegning på Hvidtjørnsarealet består af akacie der er miljøvenlige pæle uden at gå på kompromis med holdbarheden. Der udføres nye klaplåger ud til Tyrestien og Sdr. Strandvej, der sikrer adgangen til arealet.

  God og hensigtsmæssig pleje af strandenge og overdrev vil desuden forbedre de biologiske forhold, og derved giver bedre livsbetingelser for engfloraen og mange fuglearter. Hvis arealerne gror til i krat og skov, vil fuglenes yngle- og rastepladser forsvinde. For at sikre høj diversitet af planter og insekter på naturarealerne er det ligeledes væsentligt, at arealerne ikke gror til i høje urter og efterfølgende krat. Uafgræssede og tilgroede arealer vil oftest være langt mere artsfattige end arealer, der har været græsset gennem mange år. Græsning kan medvirke til at forbedre forholdene, så der skabes variation i de biologiske forhold, og skabes nye levesteder for både fugle og insekter.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv