Gå til hovedindhold
Klima og miljø

Solcelleanlæg

Ønsker du dig solceller? Du har som grundejer ansvaret for at overholde de gældende regler, når du vil opsætte solceller eller solfangere. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, om din ejendom eksempelvis er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt, naturbeskyttelsesloven, fredninger eller tinglyste servitutter.

Indhold

  Solceller bruges til strømproduktion og solfangere til produktion af varmt vand. Begge dele kan enten installeres på taget, på facader eller på stativer på jorden.

  Solcellerne producerer strøm ved hjælp af solens lys. Strømmen bruges enten i husttanden eller lagres på batterier, der er tilkoblet anlægget.

  Solfangere bruges til at opvarme vand via sollyset. Vandet bruges enten til varmt vand i husstanden eller til at opvarme huset via husets rørføringer, samt varmvandsbeholdere og akkumuleringstanke mv.

  De fleste solcelleanlæg der placeres på hustage kræver ikke en byggetilladelse, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at søge om dispensation hos kommunen, for eksempel:

  • Hvis dit hus er fredet eller udpeget som bevaringsværdigt.

  • Hvis din ejendom er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer i forhold til sø, å, skov, strand eller lignende.

   Se Danmarks Miljøportal Miljoeportalen.dk

  • Hvis der gælder en lokalplan for din ejendom kan den indeholde krav til materialer, konstruktioner, højdebegrænsninger eller lignende,.

   Se Lokalplaner (dragoer.dk)

  Alle lokalplaner kan søges frem på kommunens hjemmeside ved at følge dette link:

  Lokalplaner (dragoer.dk)

  I Dragør Kommune findes der tre bevarende lokalplaner. Hvis din ejendom er beliggende indenfor en af følgende lokalplaner, kan du ikke forvente at få tilladelse til at opsætte solceller.

  Lokalplan 3 (plandata.dk)

  Lokalplan 25 (plandata.dk)

  Lokalplan 42 (plandata.dk)

  Ved opsætning af solceller skal du være sikker på, at tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt. Hvis opsætningen af solceller ændrer på bygningens højde- og afstandsforhold til for eksempel naboskel, eller hvis anlægget påvirker bygningens bærende og stabiliserende evne, skal du forinden kontakte kommunen for at tjekke, om der kræves byggetilladelse.

  Solceller er følsomme over for skygger, da ydelsen nedsættes væsentligt. Derfor er det vigtigt, at der ikke er træer, antenner, skorstene, kviste m.m., der kan kaste skygge over solcellerne i løbet af dagstimerne. Det er en god idé at få rådgivning i den henseende.

  På vores breddegrader placeres solceller bedst mod syd med en hældning på 30-45 grader, men også øst- og vestvendte solceller yder acceptabelt.

  Du skal anbringe og fastgøre solcellerne, så bygningskonstruktionen er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Er du i tvivl, bør du få en vurdering og beregning lavet af en professionel rådgiver.

  Solceller eller solfangere skal du altid anmelde til BBR med ejendommens adresse og anlæggets areal.

  Se bbr.dk

  I kortet nedenfor kan du indtaste adresse eller matrikel for dit planlagte solcelleanlæg.

  Er dit solcelleanlæg større end 150 m² og ligge indenfor en afstand af 3 km fra lufthavnens område (rødt skraverede område), så skal det i høring.

  Alle solcelleanlæg, uanset størrelse, som ligger indenfor indflyvningsplanerne (blåt skraverede område), skal i høring.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv