Gå til hovedindhold
Varmeplan
Klima og miljø

Spørgsmål/svar om fjernvarme

På nationalt plan er målet, at Danmark skal reducere forbruget af fossile brændstoffer og hurtigst muligt at blive uafhængig af naturgas fra Rusland. I forlængelse af det skal fjernvarmenettet udvides, så endnu flere husstande kan få grøn og billigere varme. Også i Dragør, hvor en meget stor andel af huse, institutioner, butikker og kontorer i dag op med naturgas eller oliefyr. På denne side kan du få svar på ofte stillede spørgsmål om fjernvarme.

Indhold

  I grove træk er fjernvarme varmt vand fra et kraftværk, som bliver fordelt til boligerne via et isoleret rørsystem i jorden. I boligerne anvendes det varme vand til opvarmning via radiatorerne eller gulvvarme og til varmt vand i vandhaner, brusere og badekar. Når fjernvarmevandet har afgivet varmen, sendes det retur til kraftværket, hvor det igen varmes op

  Dragør Kommunalbestyrelse besluttede den 8. december 2022 for hele kommunen. Af den fremgår at næste alle ejendomme i kommunen vil kunne tilsluttes til fjernvarme frem mod 2028.

  Grundejerne i kommunen har fået direkte brev om deres ejendom ligger i et område, hvor der planlægges for fjernvarme. 

  Du kan tjekke din adresse på kortet.

  Dragør Kommune opretter et forsyningsselskab i samarbejde med Tårnby Forsyning.

  Processen for de fremtidige fjernvarmeprojekter i Dragør Kommune er derefter:

  1. Forsyningsselskabet kontakter boligejerne i et område og spørger, om boligejerne er interesseret i at blive koblet på fjernvarmenettet
  2. Planlægning i samarbejde med rådgivende ingeniører: Hvor, hvornår og hvad skal det koste?
  3. Boligejerne skriver sig op og hjælper med at planlægge
  4. Boligejerne skal underskrive tilbud om fjernvarme
  5. Placering af stik i dialog med boligejerne
  6. Entreprenører graver op og smeden lægger rør
  7. VVS’eren tilslutter fjernvarmeanlægget
  8. Tillykke – nu er du fjernvarmekunde

  Se mere i tidsplanen.

  Nej. Vi har ikke et sammenhængende ledningsnet, som vi kender det fra el og gas.

  Fordi vi ikke har et sammenhængende ledningsnet, som vi kender det fra el, gas eller telefoni. 

  Blandt andet fordi man kan bruge mange forskellige energikilder til at lave fjernvarme. Dermed er man ikke afhængig af én kilde som gas, el eller olie.

  Desuden er et fjernvarmeanlæg lydløst og afgiver hverken damp eller lugt.

  Nej. Der er på ikke tilslutningspligt

  Nej, gasrør kan ikke bruges til at distribuere fjernvarme.

  Ja, men biogas benyttes mest hensigtsmæssigt dér, hvor der ikke er alternativer. Meldingen fra statslig side er, at biogas ikke skal benyttes til rumopvarmning. Opvarmning af boliger og erhverv skal derfor ske med grøn fjernvarme og mindre varmepumpeanlæg.

  Et nyt kollektivt fjernvarmeområde skal kunne bære omkostningerne til investering i produktionsanlæg og ledningsnet. Det er omkostninger, som skal dækkes ind af de varmekunder, der er tilsluttet nettet. Fjernvarme er mest velegnet i større byområder og byer af en vis størrelse. Fjernvarme forudsætter typisk en interesse for op mod 70-80 % af de potentielle kunder i et område.

  Du kan læse mere om varmepumper Energistyrelsens hjemmeside:

  sparenergi.dk

  Du kan som regel opsætte en luft til luft-varmepumpe eller luft til vand-varmepumpe uden at skulle have kommunens tilladelse. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at søge om dispensation hos kommunen.

  Du skal tage kontakt til kommunen, hvis et eller flere af følgende forhold gør sig gældende, for at opnå en tilladelse, inden du etablerer en varmepumpe på din ejendom:

  • Hvis der gælder en lokalplan eller tinglyst servitut for din ejendom som omfatter krav til materialer, konstruktioner, afstand til skel eller lignende, se Lokalplaner (dragoer.dk) og Tingbogen
  • Hvis bebyggelsen er bevaringsværdig
  • Hvis varmepumpen ønskes placeret inden for en beskyttelseslinje i henhold til sø, å, skov, strand eller lignende, se Danmarks Miljøportal Miljoeportal.dk
  • Hvis du bor i en rækkehusbebyggelse, i klyngehuse, etageejendomme eller lign.

  I følgende tilfælde kræver etablering af varmepumpe altid en tilladelse:

  • Varmepumpen overholder ikke byggeretten eller bygningsreglementets tekniske bestemmelser, se Bygningsreglementet
  • Bebyggelsen er omfattet af en bevarende lokalplan
  • Ejendommen er fredet. Her skal Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes først.

  Fra statsligt hold blev der i 1985 truffet beslutning om, at der ikke etableres atomkraft i Danmark.

  Hvis du har en varmepumpe, vil du kunne vælge at beholde den eller skifte til for eksempel fjernvarme. 

  Nej. Det er gas som rumopvarmning, der er fokus på at udfase i de kommende år.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv