Gå til hovedindhold
Trafik og Veje

Bestemmelser for brug af vej- og parkareal

4.juli 2008.

Indhold

  Lovtekst

  § 1. Tilladelse til brug af vej- og offentligt parkareal kræver kommunens tilladelse. Området hører under Teknik- og Miljøudvalget, som fastsætter nærmere bestemmelser om uddelegering af administrationen af disse tilladelser. Administrationen er delegeret til forvaltningen Plan og Teknik.

  § 2. Tilladelse til brug af vejareal og parkareal gives indtil videre eller for en nærmere angivet periode.

  Stk. 2. Tilladelsen kan ændres eller inddrages, hvis tilladelsens betingelser misligholdes eller det skønnes påkrævet af overordnede hensyn, uden at der skal svares erstatning.

  Stk. 3. Det påhviler tilladelsens indehaver at give meddelelse til den udstedende myndighed, hvis tilladelsen ikke ønskes udnyttet hele den tilladte periode eller ved ophør, hvor tilladelsen er givet indtil videre. Såfremt den pågældende virksomhed overdrages, kan en løbende tilladelse overdrages som led heri under forudsætning af, at virksomheden videreføres uændret, herunder med samme udnyttelse af vejareal.

  § 3. Ved tilladelsens ophør påhviler det tilladelsens indehaver at reetablere vejarealet eller parkarealet til samme tilstand, som før tilladelsen trådte i kraft, for så vidt skaderne kan henføres til de aktiviteter, som tilladelsen har omfattet. Herunder påhviler det ligeledes tilladelsens ejer at foretage renholdelse af såvel de benyttede arealer som tilstødende arealer, jf. vilkår i tilladelser.

  Stk. 2. Krav til reetablering, istandsættelse og renholdelse fastsættes ved påbud efter konkret skøn, og der kan fastsættes krav om sikkerhedsstillelse som betingelse for tilladelsens udstedelse.

  Stk. 3. Såfremt et påbud ikke kan efterkommes inden for den fastsatte frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for den forpligtedes regning.

  § 4. Kommunen påtager sig intet ansvar for skader eller ulemper i forbindelse med materialer eller anlægs anbringelse, tilstedeværelse, benyttelse, vedligeholdelse eller fjernelse.

  Stk. 2. Kommunen kan til dækning af det i stk. 1 omhandlede ansvar stille krav om, at tilladelsens indehaver tegner en ansvarsforsikring.

  Stk. 3. Kommunen påtager sig intet ansvar for ulemper eller hindringer, der måtte være forårsaget af igangværende kommunale eller private anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder.

  Stk. 4. Tilladelsens indehaver er forpligtet til at overholde anden lovgivning, herunder at indhente eventuelle fornødne tilladelser.

  § 5. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for brug af vejareal eller parkareal.

  Stk. 2. I forbindelse med indgåelse af leje- eller koncessionsaftaler kan der gøres undtagelser fra nærværende bestemmelser, herunder afgiftsfritagelser for så vidt disse undtagelser indgår udtrykkeligt i aftalens vilkår.

  § 6. Opgravning i vejareal kræver kommunens tilladelse. Ved tilladelse til opgravning i forbindelse med arbejde på en ejendoms private afløbsledninger i vejarealet, skal der tillige gives tilladelse til afløbsarbejderne.

  § 7. Anbringelse af bygge- og anlægsmateriel, herunder opstilling af plankeværker/indretning af arbejdspladser med skurvogne, toiletvogne, containere, afsætningslad, mobilkraner, lifte, stilladser og lignende på vej- og parkareal kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning. Ved udstedelse af tilladelse kan forlanges sikkerhedsstillelse.

  Stk. 2. Tilladelsen gives for en nærmere angivet periode eller indtil videre. Det påhviler tilladelsens indehaver at give meddelelse om eksakt placering, tidspunkt for opsætning og efterfølgende fjernelse af materiel mv. og at forsyne det anbragte materiel med indehaverens navn og adresse.

  Stk. 3. Tilladelser, der medfører tilslutning af afløbsanlæg, kræver særskilt skriftlig tilladelse vedrørende dette forhold.

  § 8. Opsætning af faste cykelstativer, herunder stativer anbragt på mur, kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning, vedlagt plantegning.

  Stk. 2. Der kan uden tilladelse opsættes løse cykelstativer i fortovskanten ud for forretninger. Et cykelstativ må dog maksimalt være 130 cm højt og 70 cm bredt og må kun opstilles, hvis der med cykler i stativet er mindst 150 cm til fri passage og stativet ikke er placeret i det primære gangareal.

  Stk. 3. Løse cykelstativer må ikke være til gene for færdslen og kan i givet fald kræves fjernet.

  Stk. 4. Løse cykelstativer med reklame (forretningens logo eller navn) kan anvendes under forudsætning af, at stk. 2 og 3 overholdes, og at der ved ibrugtagning gives meddelelse herom til kommunen.

  Stk. 5. Løse cykelstativer med reklame (forretningens logo eller navn) betinges af en afgift til Kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  § 9. Anlæg af permanente eller midlertidige overkørsler kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning. Ansøgning skal vedlægges plantegning.

  § 10. Bygninger, bygningsfremspring mv. på, i eller udover offentligt vejareal kræver skriftlig tilladelse, forinden de pågældende arbejder iværksættes.

  § 11. Opstilling af permanente eller midlertidige genbrugscontainere, herunder tøjindsamling mv., kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Genbrugscontainere skal normalt søges placeret på privat grundareal.

  § 12 Tilladelser til de af nærværende bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune omhandlede anvendelser kan meddeles på betingelse af, at der betales en afgift, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. § 26, stk. 2.

  § 13. Afholdelse af arrangementer på vejareal eller offentligt parkareal kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning. Tilladelse kan betinges af sikkerhedsstillelse og forsikring.

  Stk. 2. Tilladelse til arrangementer betinges af politiets tilladelse i henhold til Politi-bekendtgørelsen i følgende tilfælde: Hvor der skal foregå færdselsregulerende foranstaltninger, hvor sikkerhedsforhold skal vurderes, ved demonstrationer og optog samt i forbindelse med forlystelsesarrangementer, herunder udskænkning af alkohol.

  Stk. 3. Filmoptagelser på vej- eller parkareal kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 4. Tilladelse kan betinges af en afgift til kommunen for så vidt angår lukkede kommercielle arrangementer. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgiften individuelt efter konkret vurdering.


  § 14. Der fastlægges følgende retningslinjer for ophængning af plakater.

  Stk. 2. Plakater skal opklæbes på træfiberplader eller lignende og ophænges i lysmaster ved hjælp af sejlgarn.

  Stk. 3. Plakater skal anbringes i en sådan højde, at de ikke spærrer for det frie udsyn eller på anden måde er til gene for færdslen.

  Stk. 4. Plakater skal ophænges med en underkant mindst 2,20 meter over gaden og overkant mindst 1,50 meter under laveste el-ledning.

  Stk. 5. Plakater må ikke ophænges på standere for signalanlæg eller standere for vejafmærkning og vejvisning.

  Stk. 6. Plakater må ikke ophænges på træer.

  Stk. 7. Enhver form for direkte opklæbning af plakater er forbudt, og vil i givet fald medføre omgående politianmeldelse.

  Stk. 8. Plakater ophænges uden ansvar for Dragør Kommune. Det ophængte skal fjernes umiddelbart efter arrangementet. I modsat fald vil det blive fjernet af Dragør Kommune for ansøgers regning.

  § 15. Drift af stade kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Enhver der efter næringsloven kan drive stadehandel/torvehandel kan principielt leje en såvel fast som kortvarig stadeplads i Dragør Kommune, såfremt stadets placering kan godkendes af Kommunalbestyrelsen, Dog har personer, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsret til ledige stadepladser.

  Stk. 3. Faste stadepladser defineres som permanent eller hyppigt tilbagevendende opstilling af et stade på samme af Kommunalbestyrelsen godkendte lokalitet og hvorom der er indgået en personlig kontrakt. Det kan f.eks. omhandle daglig eller ugentlig opstilling af fiskebil eller pølsevogn.

  Stk. 4. Kortvarige stadepladser defineres som sporadisk, enkeltstående opstilling af et stade på individuel basis såvel som i forbindelse med arrangementer, f.eks. torvedagsboder og loppetorvsboder eller i forbindelse med kampagner.

  Stk. 5. Ingen kan få tilladelse til mere end én fast stadeplads.

  Stk. 6. Tilladelse til brug af stadeplads er personlig og kan ikke overdrages, fremlejes eller udlånes til anden side, uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

  Stk. 7. Kortvarige stadepladser på individuel basis såvel som i forbindelse med kollektive arrangementer tildeles efter konkret ansøgning.


  § 16. Staderne må ikke anvendes til udskænkning af øl, vin og spiritus, og der må på stadet ikke forefindes andre drikkevarer end de til handelen godkendte.


  § 17. Indretning og udstyr på stadepladsen skal være forsvarlig og må ikke kunne udgøre fare eller være til gene for publikum. Vogne og andet udstyr som f.eks. sejl, overdækninger mv., der agtes anbragt på stadet, skal godkendes i forbindelse med indgåelse af stadeaftalen.

  Stk. 2. Stadepladsen skal placeres som anvist af Kommunalbestyrelsen og må ikke flyttes uden særlig tilladelse.

  Stk. 3. Vogne, der benyttes på stadepladsen, skal fjernes samtidig med salgets ophør.

  Stk. 4. Lejeren af en stadeplads er forpligtet til selv at bortskaffe affald og sørge for renholdelse af arealet, mens stadepladsen benyttes. Stadepladsen skal forlades ryddet og rengjort. Tom emballage, kasser, kurve eller andet må ikke på synlig måde hensættes på eller omkring stadepladsen.


  § 18. Tilladelsen betinges af en afgift til kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne (stadelejen) én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  Stk. 2. Private og foreninger, der anvender staderne til arrangementer af humanitær eller velgørende karakter eller der ikke anvender staderne til erhvervsmæssigt salg, kan fritages for betaling af stadeleje.

  Bestemmelserne §19 og §20 er udgået og erstattes af følgende vilkår for udeservering på vejareal.

  § 21. Der kan uden tilladelse opstilles skilte og vareudstillinger mv. ud for egen butik i åbningstiden med de i stk. 2-7 anførte begrænsninger samt på de betingelser, der fremgår af § 22 og § 23.

  Stk. 2. Skilte og vareudstillinger mv. må ikke have større fremspring end 100 cm fra facaden. Reklameskilte og vareudstillinger må kun opstilles, hvis der er mindst 150 cm til fri passage og skilte eller vareudstillinger ikke er placeret i den primære gangsti. På gågade skal der være mindst 3,5 meter fri passage. Fodgængerpassage skal under alle omstændigheder have et naturligt forløb.

  Stk. 3. Skilte og vareudstillinger mv. må ikke opstilles foran indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende.

  Stk. 4. Der må ikke opstilles skilte og vareudstillinger mv., der reklamerer for andre butikker eller for andet end det, der sælges i butikken.

  Stk. 5. Der må ikke uden særskilt tilladelse foretages nogen form for salg, ekspedition eller lignende fra vareudstillinger mv.

  Stk. 6. Opstilling af skilte og vareudstillinger mv. for forretninger, der ikke er beliggende i stueplan, kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning. Ansøgningen skal vedlægges plantegning.

  Stk. 7. Lysreklamer og billboards på vejareal tillades ikke.

  § 22. Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange ændring, flytning eller fjernelse af et arrangement, selvom dette tidligere er godkendt, såfremt det skønnes nødvendigt af trafikale, sikkerhedsmæssige eller andre relevante årsager.

  § 23. Anvendelse af offentligt vejareal til opstilling af skilte, vareudstillinger mv. sker mod betaling af en afgift. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne for opstilling af skilte og vareudstillinger én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  § 24. Opsætning af udstillingsskabe og automater på facade kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Skabe og automater tillades kun med et fremspring på maksimalt 40 cm. Ved hjørneafskæringer og ved en fortovsbredde på mindre end 1,65 m tillades dog kun fremspring på 15 cm.

  Stk. 3. Tilladelse til opsætning af skabe og/eller automater betinges af en afgift til kommunen, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  § 25. Anden brug af vejareal end angivet i § 7-24 kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Tilladelse til anden brug af vejareal kan betinges af bruger- og eventuelt serviceafgift, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  § 26. Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune er udfærdiget af Dragør Kommune som vejmyndighed med hjemmel i kapital 11 i Lov nr. 312 af 9. september 1971 om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 med senere ændringer og kapitel 8 i Lov nr. 288 af 7. juni 1972 om private fællesveje (privatvejsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999 med senere ændringer.

  Stk. 2. Dragør Kommune udfærdiger en fortegnelse (Afgiftsfortegnelsen) over de fastsatte afgifter.

  § 27. Overtrædelser af bestemmelser for brug af vejareal i Dragør Kommune og/eller tilsidesættelse af vilkår forbundet med tilladelse efter samme kan straffes med bøde, jf. § 113 i lov om offentlige veje og § 67 i lov om private fællesveje og/eller inddragelse af tilladelse. Overtrædelse af bestemmelser for brug af parkareal i Dragør Kommune og/eller tilsidesættelse af vilkår forbundet med tilladelse efter samme kan medføre inddragelse af tilladelse.

  § 28. Bestemmelsen til brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2008.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv