Gå til hovedindhold
Afgørelser
Landzonetilladelser

Afgørelse: Landzonetilladelse til etablering af bålhytte

Dragør Kommune har den 24. januar 2023 meddelt landzonetilladelse til etablering af en bålhytte på ejendommen Kalvebodvej 166, 2791 Dragør. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Der er frist for klage den 20-02-2023.

24. jan. 2023

Indhold

  Nærmere oplysninger

  Nærmere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Dragør Kommune, Center for Plan, Teknik og Erhverv, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Kontakt os gerne enten på mail pt@dragoer.dk eller telefon 32 89 03 20.

   

  Tilladelsen kan påklages

  Tilladelsen kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. I klageportalen sendes din klage automatisk til Dragør Kommune.

   

  Klager over afgørelser skal være tilgængelige i klageportalen for Dragør Kommune, inden 4 uger fra denne dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside.

   

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

   

  Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen i klageportalen.

   

  For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus – https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

   

  Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv