Gå til hovedindhold
Afgørelser

Offentliggørelse: Ny lokalplan for Dragør Badehotel

Torsdag den 2. marts 2023 vedtog Dragør Kommunalbestyrelse Kommuneplantillæg 1 til Dragør Kommuneplan 2022 samt Lokalplan 76 for udvidelsen af Dragør Badehotel. Klagefrist den 11. april 2023.

15. mar. 2023

Indhold

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen regulerer mulighederne for at forlænge den eksisterende hovedbygning samt tilføre to nye tilbygninger. Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at moderniseringen af bebyggelsen sker med respekt for husets bygningskultur.

  Ændringer i lokalplanen

  Planforslagene har været i offentlig høring fra den 11. maj til den 1. august 2022. Her kom 14 høringssvar. På baggrund af høringssvarene, besluttede kommunalbestyrelsen at sende et revideret planforslag i fornyet offentlig høring med følgende større ændringer:

  • Reviderede skyggediagrammer.
  • Vurdering af påvirkning af henholdsvis Natura 2000 områder og bilag IV arter.
  • Redegørelse for stationsnærhedsprincippet.
  • Tilføjelse af Kroppedals Museums udtalelse om arkæologiske værdier i området.
  • Tilføjelse af bestemmelser vedr. støjreducerende belægning i port, vinduer i gavle, skiltning og belysning.

  Det reviderede planforslag har været sendt i fornyet høring i perioden fra den 7. december 2022 til den 12. januar 2023. Der indkom to bemærkninger i den fornyede høring. Bemærkningerne omhandlede henholdsvis et ønske om beplantning ind mod grundene på Batterivej og en orientering om, at der findes forsyningsledninger til naboer på grunden. Begge forhold blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den første høringsperiode, og der er i den endelige plan derfor alene foretaget redaktionelle tilretninger.

  Bindende

  Vedtagelsen af Lokalplan 76 indebærer, at fysiske ændringer inden for lokalplanens område skal ske i overensstemmelse med planens bestemmelser.

  Klagevejledning

  I henhold til planlovens § 58 kan der klages over kommunens afgørelse for så vidt angår retlige spørgsmål. Øvrige forhold kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Klagen skal være indsendt senest fire uger efter offentliggørelsen. Det vil sige, at du kan klage til og med tirsdag den 11. april 2023. Se mere om, hvordan du klager, ved at følge nedenstående link.