Gå til hovedindhold

Afgørelse: Tilladelse til to nye shelterpladser

Dragør Kommune har den 5. oktober 2023 meddelt landzonetilladelse til etablering af to shelterpladser henholdsvis tæt ved Længstedhøj lejrplads og Bjarke Cirkelsten. Der er frist for klage den 2. november 2023. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

05. okt. 2023

Indhold

  Nærmere oplysninger

  Nærmere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Dragør Kommune, Center for Plan, Teknik og Erhverv, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Kontakt os gerne enten via digital post eller telefon 32 89 03 20.

  Tilladelsen kan påklages

  Tilladelsen kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. I klageportalen sendes din klage automatisk til Dragør Kommune.
  Klager over afgørelser skal være tilgængelige i klageportalen for Dragør Kommune, inden 4 uger fra denne dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside.
  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.
  Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen i klageportalen.
  For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv